direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Emmen, Nieuw-Weerdinge, Weerdingermarke 24
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.Zaak62745-V701

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een pluimveestal en een zoogkoeienstal op het perceel Weerdingermarke 24 in Nieuw-Weerdinge. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verandering van de inrichting (milieu) en bouwen.

Op het perceel wordt een vleeskuikenhouderij geëxploiteerd. Op 25 juni 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het houden van 68.500 vleeskuikens. Aanvrager is voornemens het bedrijf uit te breiden middels het bouwen van een nieuwe stal voor 45.700 vleeskuikens en het verhogen van de bezetting in bestaande stallen. Daarnaast is het voornemen een nieuwe stal te bouwen voor zoogkoeien. De totale uitbreiding betreft 56.500 vleeskuikens en 200 zoogkoeien. Het aantal te houden vleeskuikens in totaal bedraagt 125.000.

De aanvraag om een omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 62745-2016. De bijbehorende verbeelding met de plancontour heeft het nummer NL.IMRO.0114.Zaak62745-V701.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak62745-V701_0001.png"

Afbeelding 1: Locatie plangebied in omgeving (rood omlijnd weergegeven).

Hoofdstuk 2 Huidige situatie, planologische regeling en beleid

2.1 Ligging en huidige situatie

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het perceel Weedingermarke 24 in Nieuw-Weerdinge. Dit perceel is kadastraal bekend als Gemeente Emmen, sectie AA, nummers 310 en 1165.

Het perceel Weerdingermarke 24 is gelegen ten oosten van Nieuw-Weerdinge en ten noorden van Roswinkel. In de directe omgeving zijn hoofdzakelijk agrarische bedrijven gevestigd en enkele voormalige agrarische bedrijfslocaties.

Op het bedrijfserf staat een bedrijfswoning, twee pluimveestallen en een kleinere schuur. De bedrijfswoning en de twee pluimveestallen staan haaks gesitueerd op de Weerdingermarke. De afstand van het erf tot de Weerdingermarke is ruim 200 meter. Het erf zelf is aan de voorzijde en de oost- en westzijde groen ingepast. De achterzijde van het bedrijfserf is open en niet ingepast met beplanting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak62745-V701_0002.png"

Afbeelding 2: Luchtfoto met perceel Weerdingermarke 24 en het bestaande bouwvlak uit het bestemmingsplan Buitengebied 2011.

2.2 Planologische regeling

Het perceel Weerdingermarke 24 in Nieuw-Weerdinge is in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 bestemd als 'Agrarisch - Niet grondgebonden 2' (uitoefening van een niet grondgebonden agrarisch bedrijf). Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Voor bedrijfsgebouwen geldt dat de bouwhoogte maximaal 12 meter mag bedragen en de goothoogte maximaal 4,5 meter. De dakhelling mag niet minder dan 15 graden bedragen.

Ten aanzien van het staloppervlak is ten hoogste de bestaande oppervlakte toegestaan. De bestaande staloppervlakte is circa 4250 m2. De nieuw te realiseren stallen hebben een oppervlakte van circa 3650 m2. De totale staloppervlakte in de nieuwe situatie bedraagt dan circa 7900 m2. Het bestaande bouwvlak waarbinnen de stallen gerealiseerd worden is 1,4 hectare.

Wijzigingsbevoegdheid

Binnen de bestemming 'Agrarisch - Niet grondgebonden 2' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten van het staloppervlak naar maximaal 15.000 m2, waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • 1. er wordt gebouwd binnen het bouwvlak;
 • 2. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
 • 3. de uitbreiding is passend binnen de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuur;
 • 4. voldaan wordt aan milieu- en externe veiligheidswetgeving;
 • 5. er is geen sprake van een significante toename van depositie op Natura 2000 gebieden;
 • 6. er is geen sprake van onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid worden de volgende aspecten betrokken: de woonsituatie, de stedenbouwkundige structuur, het landschap, archeologie, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, natuur, het functioneren van het watersysteem en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

De aspecten stedenbouwkundige structuur, landschap en cultuurhistorie worden beschreven in de bijlage 'De Gemeente Emmen in het perspectief van het landschap' van het bestemmingsplan Buitengebied 2011. Deze bijlage wordt betrokken bij de afweging voor wat betreft de genoemde aspecten.

Door de aanvrager is gekozen om het plan te realiseren met een uitgebreide omgevingsvergunning. De aanvraag is wel passend binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan, mits wordt voldaan aan eerder genoemde bepalingen. Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de genoemde aspecten getoetst en betrokken bij de afweging omtrent medewerking. In de volgende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan.

2.3 Beleid

2.3.1 Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef

De Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid Troef, is 24 september 2009 vastgesteld. De structuurvisie is opgesteld als ruimtelijke vertaling van de ambities gesteld in de Strategienota Emmen 2020. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen weer. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke structuur van 2020 geschetst aan de hand van een aantal thema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid.

De koers voor de landbouw is gericht op een mogelijke schaalvergroting dat plaats dient te vinden binnen de structuur van het huidige landschap. In de structuurvisie wordt landbouw aangewezen als drager van het landschap. Het grondgebied van Emmen is daarbij onderverdeeld in 4 deelgebieden waarvoor een aantal koersen waar het gaat om landbouwontwikkeling is weergegeven. Het plangebied bevindt zich binnen deelgebied A: de Monden. Dit deelgebied ligt in het noordoosten van de gemeente Emmen waarbij het hoge aandeel akkerbouw en geringe stedelijke druk kenmerkend zijn. In deelgebied A wordt, afhankelijk van de kansen voor schaalvergroting, landbouw zo veel mogelijk gefaciliteerd. Dit kan betekenen dat de verkaveling of bouwblokken ‘vergroot’ worden. Het Veenkoloniale deel van de gemeente is het meest geschikt voor de grootschalige agrarische bedrijfsvormen.

2.3.2 Ruimtelijke waardenkaart

De Ruimtelijke waardenkaart (RWK) is een eind september 2011 vastgestelde uitwerking van de Structuurvisie Emmen 2020. De Ruimtelijke waardenkaart belicht de cultuurhistorische en de landschappelijke waarden van het grondgebied van de gemeente Emmen. Het geeft een beschrijving van het ontstaan van het landschap en stelt de belangrijkste karakteristieken van het landschap vast, geeft de knelpunten aan met betrekking tot hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen en stelt een strategie op voor behoud, versterking en ontwikkeling van het landschap in relatie tot cultuurhistorie. Het document biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling van het landschap in relatie tot cultuurhistorie en geeft aan met welke aspecten in de planvorming rekening dient te worden gehouden.

Deelgebieden en kenmerken per deelgebied
De RWK maakt een onderscheid in deelgebieden. Het plangebied ligt binnen het deelgebied “Grootschalige veenontginningen” (het landschap van het veen). Dit is het landschap van de grote maten. Alles is hier groot en stoer. Het landschap wordt gevormd door open ruimten van formaat. De kanalen en linten geven contour aan de ruimte. Zij 'maken' de ruimten. Het is een open landschap; weids, maar geenszins kaal.

Naast de robuuste ruimten is de strikte regelmaat van het landschap kenmerkend. Het veenkoloniale landschap kent een uiterst regelmatige basisstructuur met een sterke ritmiek van kanalen, wijken en sloten.

Typerend voor het hoogveenontginningslandschap zijn de lange zichtlijnen. Hier kan men ver van zich afkijken. Hiermee vormen ze een heel ander soort landschap, met ook een heel ander soort beleving, dan bijvoorbeeld het esdorpenlandschap. Behoud en rekening houden met essentiële zichtlijnen, waaronder het zicht op de steilrand, is van belang.

In het landschap van de hoogveenontginningen is veel te zien. Daarin schuilt ook de verrassing van dit landschap. Het is een landschap dat zich in grote lijnen laat overzien, maar dat bij nadere beschouwing uitzonderlijk rijk is aan details. Binnen de eenheid van het hoogveenontginningslandschap is er sprake van een grote verscheidenheid.

De Ruimtelijke waardenkaart omvat een drietal kaarten.

 • 1. Ruimtelijke aspecten, genoemd voor de omgeving van het plangebied:
  • a. Kanaal
  • b. Overige beplanting
 • 2. Visuele aspecten, genoemd voor de omgeving van het plangebied:
  • a. Robuuste ruimte hoogveen ontginning
  • b. Essentiele zichtlijn
 • 3. Elementen, genoemd voor de omgeving van het plangebied:
  • a. Geen
2.3.3 Welstandsbeleid

Bouwwerken moeten voldoen aan 'redelijke eisen van welstand'. Een welstandscommissie beoordeelt bouwplannen aan de vooraf vastgestelde welstandscriteria opgenomen in de Welstandsnota. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota vastgesteld. In deze nota wordt vooraf bepaald wat de redelijke eisen van welstand zijn. Dit betekent dat gekeken wordt of een bouwplan qua uitstraling wel past bij de omgeving.

Het bestemmingsplan en de Welstandsnota zorgen samen voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Het bestemmingsplan geeft aan wat, hoeveel, in welke vorm en waar er gebouwd mag worden. Het welstandsbeleid geeft aan hoe het gebouw er uit mag komen te zien. Dit wil zeggen dat het welstandsbeleid moet voorkomen dat er gebouwen gebouwd worden die afbreuk doen aan de omgeving. Het nieuwe welstandsbeleid heeft zo min mogelijk regels. Voor de meeste gebieden, grotendeels ook voor het buitengebied, geldt het welstandsniveau 'welstandsluw'.

De welstandscommissie heeft geadviseerd op de ingediende aanvraag en heeft deze akkoord bevonden.

2.3.4 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Drenthe

In 2014 is de geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe tot 2020. De Omgevingsvisie Drenthe is een integraal document. De Omgevingsvisie heeft voor de provincie vooral een interne binding. Dit betekent dat de provincie bij de uitoefening van haar taken aan de Omgevingsvisie gebonden is.

De missie van de provincie is het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is. De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Het provinciaal belang ligt in het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten.

De kernkwaliteiten van Drenthe zijn uitgewerkt naar meer concrete indicatoren:

Kernkwaliteiten   Indicatoren  
Rust Stilte   Duisternis  
Ruimte   Openheid van het landschap  
Natuur   Biodiversiteit  
Landschap   Diversiteit
Gaafheid van landschappen  
Oorspronkelijkheid   Cultuurhistorische waarden
Archeologische waarden
Aardkundige waarden  
Veiligheid   Sociale veiligheid
Externe veiligheid
Verkeersveiligheid  
Noaberschap, Menselijke maat,
Kleinschaligheid (Drentse schaal)  
Leefbaarheid
Passend bij Drenthe  

Naast de kernkwaliteiten van Drenthe is er de dynamiek van bedrijvigheid. Bedrijvigheid in Drenthe is van grote maatschappelijke en economische betekenis vanwege de werkgelegenheid en de vitaliteit van het platteland en de steden. De provincie acht bedrijvigheid van provinciaal belang en benoemt dit tot een kernwaarde.

Specifiek voor het landelijk gebied wil de provincie voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor landbouw, recreatie en toerisme en andere niet-agrarische bedrijvigheid. Het regionale economische vestigingsklimaat is van provinciaal belang.

Op kaarten behorende bij de Omgevingsvisie Drenthe is bovenstaande nader weergegeven. Op een aantal kaarten (wanneer relevant) is het plangebied als volgt aangeduid:

Visiekaart en doelstellingen
Het plangebied ligt binnen het gebied dat op de visiekaart is aangeduid als 'Landbouwgebied'. De provincie Drenthe biedt de landbouw maximale speelruimte in deze gebieden. Bij de te nemen inrichtingsmaatregelen voor de landbouw wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de kernkwaliteiten. Ook mogen andere ontwikkelingen geen negatief effect hebben op de landbouw.

Daarnaast zijn de Veenkoloniën aangewezen als proefgebied voor de landbouw. Nieuwe ontwikkelingen op landbouwgebied kunnen als eerste hier worden geïntroduceerd. Het kan hierbij gaan om innovaties op het gebied van huisvesting, nieuwe teelten, efficiënt watergebruik, verduurzaming en duurzame energie.

Landbouw

Agrarische bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Uitbreiding van het bouwvlak moet ruimtelijk worden ingepast. Hierbij moeten de kernkwaliteiten in acht worden genomen.

Binnen het landbouwgebied zijn zogenoemde 'plus-gebieden' aangegeven. Het plangebied ligt binnen een dergelijk 'Landbouwgebied plus'. In deze gebieden heeft de landbouw nog verdere mogelijkheden, zoals schaalvergroting en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw. Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en het inplaatsen van agrarische bedrijven. De kernkwaliteiten (kaart 2a t/m 2f, Kernkwaliteiten) spelen in deze gebieden een ondergeschikte rol. Dit betekent dat bij de belangenafweging het belang van de landbouw zwaarder weegt dan dat van de kernkwaliteiten. Er vindt wel een afweging tussen beide plaats.

Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen is volgens het provinciale beleid toegestaan. Het bouwvlak bij uitbreiding bedraagt maximaal 1,5 hectare. Bij winst voor milieu of dierenwelzijn en landschappelijke inpassing mag dit worden vergroot tot 2 hectare.

Kernkwaliteiten
Landschap

Het plangebied is gelegen binnen het landschap van de veenkoloniën. Behoud en versterking van de wijkenstructuur en openheid is als doel benoemd. Kenmerkend voor deze hoogveengebieden is de strakke verkaveling, de bebouwingslinten langs kanalen en monden en de grote, weidse ruimtes met wijken. Elke ontginning heeft bovendien zijn eigen specifieke kenmerken, waaraan de tijd en de manier van ontginning is af te lezen.

Van provinciaal belang is de samenhang tussen het systematische ontginningspatroon van grootschalige openheid met kenmerkende wijkenstructuur en de bebouwingslinten met daaruit opgaande percelen.

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische, bodemkundige verschijnselen en/of processen die onder andere onder invloed van wind en water gebeuren. Onder aardkundige waarden vallen bijvoorbeeld veentjes, pingoruïnes, stuwwallen, zandkoppen en (micro en macro)reliëf.

Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter wil de provincie Drenthe behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren. Voor de aardkundige waarden worden drie beschermingsniveaus onderscheiden die verschillen in de mate van inzet van de provincie. De hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang.

Het plangebied is gelegen binnen een gebied met een generiek beschermingsniveau. In deze gebieden staat de provincie Drenthe ontwikkelingen toe, maar moeten wel de lokale aardkundige kenmerken voor de toekomst bewaard blijven.

Archeologie

De inhoudelijke kaart Archeologie geeft een overzicht van de archeologische waarden en verwachtingen die de provincie van provinciaal belang achten. In gebieden of terreinen met een archeologische verwachting op de archeologiekaarten, wordt gestuurd op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek. Niet voor alle bodemingrepen is archeologisch onderzoek vereist. Dit hangt af van de omvang en aard van de ingreep, de waarde/verwachting van de locatie en het vrijstellingenbeleid zoals dat is uitgewerkt in de gemeentelijke archeologiekaarten.

Cultuurhistorie

Het beleid van de provincie Drenthe ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch kompas. Het plangebied is gelegen binnen het gebied Emmen en haar venen. Het generieke beleid 'respecteren' is van toepassing. Het is bedoeld om de cultuurhistorische samenhang, zoals die is vastgelegd in de hoofdstructuur, te borgen. De ambitie voor de Veenkoloniën richt zich specifiek op het zichtbaar houden van de machinale veenwinning en veenverwerking op het Amsterdamscheveld en het Bargerveen, zowel in het landschap als in de bebouwing.

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe hebben de Provinciale omgevingsverordening Drenthe vastgesteld. Ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen wordt aan een intensieve veehouderij een bouwvlak toegestaan van maximaal 1,5 hectare. Bij winst voor milieu of dierenwelzijn en landschappelijke inpassing mag dit worden vergroot tot 2 hectare.

2.3.5 Rijksbeleid

Het ruimtelijke rijksbeleid heeft geen directe invloed op het plangebied.

2.3.6 Conclusie

Het bestaande bouwvlak waarbinnen de pluimveestal en de zoogkoeienstal worden gebouwd is 1,4 hectare. Voor voorliggende ruimtelijke onderbouwing kan geconcludeerd worden dat het plan niet in strijd is met het geldende gemeentelijke- en provinciale beleid, wanneer rekening wordt gehouden met bepaalde aspecten zoals de ruimtelijke, landschappelijke en milieutechnische inpassing. Hierop wordt nader ingegaan in de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

3.1 Algemeen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een pluimveestal en een zoogkoeienstal op het perceel Weerdingermarke 24 in Nieuw-Weerdinge.

Op het perceel wordt een vleeskuikenhouderij geëxploiteerd. Op 25 juni 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het houden van 68.500 vleeskuikens. Aanvrager is voornemens het bedrijf uit te breiden middels het bouwen van een nieuwe stal voor 45.700 vleeskuikens en het verhogen van de bezetting in bestaande stallen. Daarnaast is het voornemen een nieuwe stal te bouwen voor zoogkoeien. De totale uitbreiding betreft 56.500 vleeskuikens en 200 zoogkoeien. Het aantal te houden vleeskuikens in totaal bedraagt 125.000.

De bedrijfseconomische noodzaak heeft betrekking op uitbreiding om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De uitbreiding gaat daarnaast gepaard met verbeteringen op het gebied van milieuwetgeving (emissiearme huisvesting).

3.2 Gebiedsbeschrijving

In het rapport 'De Gemeente Emmen in het perspectief van het landschap' van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 is het plangebied gelegen in het gebied 'Roswinkel noordwest'. Dit gebied is anders ontgonnen dan de grootschalige veenontginningen. Dit gebied lag gedeeltelijk op het zand en gedeeltelijk op het veen en was de aanleg van wijken zodoende niet rendabel c.q. nodig. Het gebied is in eerste instantie kleinschalig verveend maar is nadien verworden tot een grootschalig agrarisch landschap.

Karakteristiek is dat een deel van de bebouwing langs de Weerdingermarke op de overgang van de wat hoger gelegen veldpodzolgronden naar de gooreerdgronden ligt. Vooral ten zuiden van de Weerdingermarke is de wat hogere ligging van de boerderijen, het microreliëf, nog goed zichtbaar in het landschap. Dit zijn dan ook de oudste bewoningsplaatsen in het gebied.

Tussen 1850 en 1900 is het gebied in smalle, niet systematische stroken verkavelt. Hoewel niet meer zo smal als voorheen, is tot op de dag deze smallere en minder systematische verkaveling her en der nog zichtbaar. Deze verkavelingsstructuur is speciaal c.q. uniek te noemen.

In het kader van de Herinrichting Veenkoloniën zijn bomenrijen aangeplant langs (delen van) de Ertsstraat/Roswinkelerstraat en de Herenlandweg. Voor het overige overheerst het privegroen bij de bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak62745-V701_0003.png"

Afbeelding 3: Kaart 1900 omgeving plangebied.

3.3 Bouwplan en ruimtelijke inpassing

Op het bedrijfserf staat een bedrijfswoning, twee pluimveestallen en een kleinere schuur. De bedrijfswoning en de twee pluimveestallen staan haaks gesitueerd op de Weerdingermarke. De afstand van het erf tot de Weerdingermarke is ruim 200 meter. Het erf zelf is aan de voorzijde en de oost- en westzijde groen ingepast. De achterzijde van het bedrijfserf is open en niet ingepast met beplanting.

De bestaande staloppervlakte is circa 4250 m2. De nieuw te realiseren stallen hebben een oppervlakte van circa 3650 m2. De totale staloppervlakte in de nieuwe situatie bedraagt dan circa 7900 m2. Het bestaande bouwvlak waarbinnen de stallen gerealiseerd worden is 1,4 hectare.

De situering van de nieuwe pluimveestal en de nieuwe zoogkoeienstal is binnen het bestaande bouwvlak van het bestemmingsplan. Er wordt compact gebouwd aansluitend bij de bestaande pluimveestallen. Dezelfde nokrichting wordt gehanteerd en volgt de verkavelingsstructuur. De goothoogte van de nieuwe pluimveestal is 2,5 meter. De bouwhoogte is 8,7 meter. De goothoogte van de zoogkoeienstal is 4,0 meter. De bouwhoogte is 8,4 meter. Deze maten zijn passend binnen de bouwregels voor bedrijfsgebouwen bij niet grondgebonden agrarische bedrijven. Daarnaast is er voor het bouwplan een positief welstandsadvies afgegeven.

De nieuwe stallen wordt gerealiseerd binnen het bestaande bouwvlak. Er is ruimtelijk gezien geen directe invloed vanuit de nieuwe stallen op aangrenzende percelen. Er is zodoende geen aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bestemmingen.

Het bedrijf wordt landschappelijk ingepast met gebiedseigen beplanting. Door de bestaande beplantingsstructuur langs de bestaande stal aan de westzijde door te zetten, wordt het erf met de bebouwing groen ingepast naar de omgeving. Deze inpassing wordt ook voorgesteld aan de uiterste oostzijde van het perceel (op de kavelgrens), waarmee ook aan deze zijde het erf ingepast wordt naar de omgeving. De inpassing volgt de verkavelingsstructuur. De grindkoffers zijn bedoeld voor hemelwaterberging.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.Zaak62745-V701_0004.png"

Afbeelding 4: Landschappelijke inpassing (inrichtingstekening milieu).

Het bouwplan en de inrichtingstekening (milieu) zijn opgenomen als Bijlage 3 Bouwtekening pluimveestal, Bijlage 4 Bouwtekening zoogkoeienstal en Bijlage 5 Inrichtingstekening.

3.4 Verkeer

Het bedrijf wordt via een eigen inrit ontsloten via de Weerdingermarke. Deze landbouwweg sluit in westelijke richting aan op de N379. De hoeveelheden product per vracht nemen beperkt toe in relatie tot de toename van de bedrijfsomvang, waardoor het aantal verwachte verkeersbewegingen beperkt toeneemt ten gevolge van de uitbreiding. De Weerdingermarke is ingericht als landbouwweg. Er is geen sprake van een onevenredige toename van de verkeersdruk. Er is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het verkeer van en naar het bedrijf. Dit is onderzocht in het akoestisch onderzoek. De resulaten zijn opgenomen in paragraaf 4.3.7.

Hoofdstuk 4 Onderzoeken en milieubeoordeling

4.1 Archeologie

De aanleiding voor het opnemen van de archeologische waarden en verwachtingen in een ruimtelijk plan vloeit voort uit het Verdrag van Valletta, de Monumentenwet 1988, de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010. In de Monumentenwet is vastgelegd dat bij het opstellen van een ruimtelijk plan rekening gehouden moet worden met de archeologische waarden in de bodem en dat deze beschermd moeten worden. Daarbij gaat het zowel om aanwezige als mogelijk te verwachten archeologische waarden.

Op 30 mei 2013 is gemeentelijke beleidsadvieskaart Archeologie vastgesteld. Hierop is de locatie gelegen binnen een gebied met een lage verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Dergelijke gebieden zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Er hoeft geen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.

4.2 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet vervangt de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet (houtopstanden).

Gebiedsbescherming

In de (voorheen) Natuurbeschermingswet (Nbw), per 1 januari 2017 gewijzigd in de Wet natuurbescherming (Wet nb), is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie) voor de Wet natuurbescherming met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een voorgenomen activiteit of project invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (aanhaken is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is het aanhaken niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het voorgenomen project is op 15 mei 2017 een vergunning op basis van de Wnb verleend (Bijlage 6).

Soortenbescherming

Het uitgangspunt van de Wnb is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De soortenbescherming binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Bij beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten. Er dient een ontheffing op grond van artikel 3.3, 3.8 en/of 3.10 Wnb te worden aangevraagd voor een (bouw)werkzaamheid of activiteit indien het volgende van toepassing is:

 • uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring of doden van (een) beschermde soort(en);
 • het bouwwerk en/of de activiteit veroorzaakt beschadiging of vernieling van voortplanting- of rustplaatsen van dieren, danwel ontworteling of vernieling van plantensoorten;
 • er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming;
 • er kan niet gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode.

De locatie van de nieuw te bouwen pluimveestal en zoogkoeienstal is gelegen binnen het bestaande bedrijfserf en ook als dusdanig in gebruik. Gelet hierop is een flora- en fauna onderzoek niet nodig.

4.3 Milieu

4.3.1 Besluit milieueffectrapportage

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 56.500 dierplaatsen voor vleeskuikens. Dit leidt tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij besluit van 19 mei 2016 is besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen (Bijlage 7).

4.3.2 Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

 • a. lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
 • b. het in werking hebben van een stookinstallatie;
 • c. opslag van mengvoer in silo's;
 • d. opslag van drijfmest;
 • e. het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
 • f. toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen, waaronder een luchtwassysteem.

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de desbetreffende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling.

4.3.3 Ammoniak
4.3.3.1 BBT dierenverblijven ammoniak

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

De Wav legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning.

Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen

In de tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen.

Tabel: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Stal   Diercategorie / huisvestingssysteem   Aantal dieren   Emissiefactor
(kg NH3 per dierplaats per jaar)  
Maximale emissiewaarde
(kg NH3 per dierplaats per jaar)  
3   Vleeskuikens   28800   0,035   0,045  
2   Vleeskuikens   50500   0,035   0,045  
4   Vleeskuikens   45700   0,020   0,035  
  Zoogkoeien   200   4,1   Niet vastgesteld  
         

De bestaande stallen (stal 2 en 3) overschrijden de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. Het aantal dieren wijzigt wel, maar het huisvestingssysteem wordt niet vergroot vandaar dat kolom A van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen geldt voor de stallen 2 en 3.

Stal 4 moet voldoen aan kolom B, het dierenverblijf wordt opgericht na 1 juli 2015 maar voor 1 januari 2020. De geplande uitvoering van stal 4 voldoet ook aan kolom C van het Besluit emissiearme huisvesting. Mocht de stal onverhoopt toch na 2020 worden gerealiseerd, dan voldoet de uitvoering nog aan het besluit.

De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor zoogkoeien geldt geen maximale emissiewaarde.

Beleidslijn IPPC

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal te houden dieren. De ammoniakemissie in de aangevraagde situatie op basis van het niveau van de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting bedraagt minder dan 5.000 kg NH3 per jaar. In dat geval kan worden volstaan met het toepassen van BBT. De toegepaste technieken voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke milieuomstandigheden vormen geen reden een strengere emissiegrenswaarde vast te stellen voor deze IPPC-installatie.

Voor het terugdringen van de ammoniakemissie uit de stal kiest de aanvrager voor het toepassen van een chemische luchtwasser. Dit luchtwassysteem is niet als algemeen toepasbaar systeem beschreven in de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij. De reden daarvoor is de hoge uitvoeringskosten (stijging van het energieverbruik en het produceren van afvalwater). Door toepassing van dit luchtwassysteem wordt een vergaande reductie van de ammoniakemissie, geuremissie en fijn stofemissie bereikt. Voor ammoniak gaat deze reductie verder dan de maximale emissiewaarde die voor de betreffende diercategorie in het Besluit emissiearme huisvesting is opgenomen. De negatieve milieueffecten wegen niet op tegen deze positieve effecten. Het aangevraagde luchtwassysteem is een algemeen gebruikt en geaccepteerd systeem in de intensieve veehouderij. Ondanks de negatieve milieueffecten, zoals het energie- en waterverbruik, gaat het om een systeem dat kan worden aangemerkt als de best beschikbare techniek.

Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

4.3.3.2 Ammoniakemissie dierenverblijven

Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

4.3.3.3 Directe ammoniakschade

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten' dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend.

In de nabijheid van het bedrijf zijn geen tuinbouwkassen, veld met coniferen of een fruitboomgaard aanwezig. Onderhavige aanvraag draagt niet bij aan mogelijke directe ammoniak schade.

4.3.4 Geur

Toetsingskader

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geurberekening is toegevoegd als Bijlage 8.

De volgende normen voor de geurbelasting en afstandseisen zijn van toepassing:

Ligging en aard geurgevoelig object   Afstandseis / norm   Waarde  
Geen onderdeel veehouderij      
In de bebouwde kom   norm   2 OUE/m3  
In het buitengebied   norm   8 OUE/m3  
     
In de bebouwde kom   afstand gevel/buitenzijde geurgevoelig object   100 meter  
In het buitengebied   afstand gevel/buitenzijde geurgevoelig object   50 meter  
     
Onderdeel veehouderij      
In de bebouwde kom   Afstand emissiepunt-gevel   50 meter  
In het buitengebied   Afstand emissiepunt-gevel   25 meter  

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij. Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv. Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

Binnen de inrichting worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld (zoogkoeien). Ook worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor wel geuremissiefactoren gelden (vleeskuikens). Voor deze twee delen van de inrichting wordt, voor elk deel afzonderlijk, een beoordeling van de geurhinder opgesteld.

Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstanden')

In bijlage 1 van de Rgv zijn voor zoogkoeien ouder dan 2 jaar geen geuremissiefactoren opgenomen. Op grond van de Wgv (artikel 4, eerste lid) betekent dit dat voor deze diercategorieën een vaste afstand tot geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom (tenminste 100 meter) en buiten een bebouwde kom (tenminste 50 meter) moet worden aangehouden. Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom. Aan bovengenoemde afstanden wordt voldaan.

Beoordeling dieren met geuremissiefactoren

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten bij een andere veehouderij en objecten die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij een vaste afstand worden aangehouden (artikel 3, tweede lid, van de Wgv). Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

Voor een object dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij, en die is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van deze veehouderij en in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen bij deze veehouderij, moet een op grond van de Wgv (artikel 14, tweede lid) een vaste afstand worden aangehouden. Deze afstand bedraagt voor objecten binnen een bebouwde kom tenminste 100 meter en voor objecten buiten een bebouwde kom tenminste 50 meter.

De maximale geurbelasting (norm) op een geurgevoelig object is vastgelegd in artikel 3, derde lid van de Wgv.

Tabel: Een berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning'

Brongegevens:

Volgnr   BronID   X-coord.   Y-coord.   EP Hoogte   Gem.geb. hoogte   EP Diam.   EP Uittr. snelh.   E-Aanvraag  
1   Stal 2   265 109   543 082   5,2   5,4   3,27   4,00   16 665  
2   Stal 3   265 080   543 073   4,5   3,9   5,26   0,88   9 504  
3   Stal 4   265 135   543 105   2,7   5,6   3,11   4,00   10 511  

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer   GGLID   Xcoordinaat   Ycoordinaat   Geurnorm   Geurbelasting  
4   Weerdingermarke 28   265 203   543 335   8,0   7,3  
5   Weeringermarke 32   265 285   543 384   8,0   5,6  
6   Weeringermarke 19   264 966   543 432   8,0   3,9  
7   Weerdingermarke 11   264 750   543 347   8,0   3,3  
8   Weerdingermarke 5   264 686   543 316   8,0   2,4  
9   Herenlandweg 16   265 391   542 699   8,0   1,6  
10   Herenlandweg 14   265 368   542 683   8,0   1,7  
11   Weerdingerkanaal ZZ   264 350   543 700   2,0   1,0  

Conclusie geurhinder dierenverblijven

Uit de berekening met V-stacks vergunning blijkt dat wordt voldaan aan de normen voor geurbelasting. Verder wordt aan de in artikel 3 en 5 van de wet geurhinder en veehouderij genoemde minimum afstanden voldaan.

4.3.5 Luchtkwaliteit

Bij de aanvraag zijn de resultaten gevoegd van een berekening voor luchtkwaliteit. Deze is toegevoegd als Bijlage 9.

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM10) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Toetsing zwevende deeltjes (PM10) op basis van het Besluit emissiearme huisvesting

In de tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Emissiefactor op basis van de lijst met emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting.

Stal   Diercategorie / huisvestingssysteem   Aantal dieren (gram PM10 per dierplaats per jaar)   Emissiefactor
(gram PM10 per dierplaats per jaar)  
Maximale emissiewaarde  
2   Vleeskuikens, E 5.10   28800   22   16  
3   Vleeskuikens, E 5.10   50500   22   16  
4   Vleeskuikens, E 5.13   45700   14   16  

De nieuwe stal, nummer 4, voor 45700 vleeskuikens overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stal voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor de diercategorieën zoogkoeien geldt geen maximale emissiewaarden. Het voorgestelde huisvestingssysteem voor zoogkoeien voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Stallen 2 en 3 voor 79300 vleeskuikens is een dierenverblijf dat is opgericht voor 1 juli 2015. Voor deze stal is geen maximale emissiewaarde van toepassing. De uitvoering van deze stal voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Luchtkwaliteitseisen

Toetsingskader

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

 • a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
 • b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
 • c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
 • d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Toetsing

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10). De stof stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

 • 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/Nm3 voor PM10, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
 • jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/Nm3 voor PM10;
 • jaargemiddelde grenswaarde van 25 µg/Nm3 voor PM2,5.

Voor het berekenen van de concentratie van PM2,5 zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM2,5 worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM (“Attainability of PM2,5 air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM10 wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor PM2,5. De veehouderijen zijn geen belangrijke bron van fijn stof uitstoot. Het aandeel PM2,5 binnen de uitgestoten hoeveelheid PM10 bij volièrestallen voor pluimvee bedraagt ongeveer 6% (zie rapport: Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; effect van een oliefilm op het strooisel in volièrehuisvesting voor leghennen, ASG, februari 2009, rapport 195). Als de luchtkwaliteit aan de PM10 normen voldoet, dan geldt dit ook voor de PM2,5 norm. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor PM2,5 in Nederland ruimschoots onder de grenswaarde.

Op grond van art 2, tweede lid, van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM. Het bedrijf is aangewezen als vergunningplichtige inrichting voor het houden van landbouwhuisdieren. Met het toepassen van een chemische luchtwasinstallatie worden maatregelen getroffen om de emissie van fijn stof (PM10) uit dierenverblijven te reduceren.

Uit toetsing van onderhavige aanvraag blijkt dat ten aanzien van de vergunde emissie fijn stof een verslechtering optreedt. Uit de NIBM-toets blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde situatie de toename van de emissie fijn stof (PM10), ten opzichte van de geldende vergunning, 894600 gram per jaar bedraagt. Het dichtstbijzijnde gevoelige object ligt op een afstand van circa 245 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van de nieuwe stal.

Uit de 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' blijkt dat op een afstand van 160 meter een toename van de emissie fijn stof (PM10) ten gevolge van een uitbreiding met 1376000 gram per jaar als NIBM kan worden beschouwd.

De uitbreiding van de veehouderij draagt niet in betekende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

4.3.6 Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten niet te worden beoordeeld:

 • opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40);
 • opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
 • opslaan van drijfmest (artikelen 3.50 tot en met 3.52);
 • houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122).
4.3.7 Geluid
4.3.7.1 Toetsingskader directe hinder

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting (directe hinder) is getoetst aan de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998)', verder te noemen de 'Handreiking'. De Handreiking is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai.

Omdat de gemeente Emmen nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld is bij het opstellen van de geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking. In hoofdstuk 4 worden geen grenswaarden gegeven voor het maximale geluidsniveau. In paragraaf 3.2 van de Handreiking worden grenswaarden gegeven voor maximale geluidsniveaus.

Bij het stellen van de geluidsvoorschriften kan worden gekozen uit drie omgevingstypen: 1. Landelijke omgeving, 2. Rustige woonwijk, weinig verkeer, 3. Woonwijk in de stad. De aard van de omgeving van de woningen in de directe omgeving van de inrichting komt het best overeen met “Landelijke omgeving”. Bij deze woonomgeving wordt een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) aanbevolen van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Als grenswaarde voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) geldt 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4.3.7.2 Toetsingskader indirecte hinder

In het kader van de milieutoets dient aandacht te worden besteed aan het aspect van indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de milieutoets kan worden omgegaan.

4.3.7.3 Milieugevolgen directe hinder

De inrichting is gelegen aan de Weerdingermarke 24 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen. Het bedrijf ligt in het buitengebied. Rondom het bedrijf liggen woningen van derden. De afstand tussen het bedrijf en de woningen bedraagt meer dan 100 meter.

Bij de vergunningaanvraag is het door Sain opgestelde akoestisch rapport met projectnummer 2012-3064-1 van 20 maart 2018 toegevoegd (Bijlage 10). In het rapport is de geluidsbelasting vanwege de inrichting op de woningen van derden berekend.

In het akoestisch onderzoek zijn één representatieve en één incidentele bedrijfssituaties onderzocht.

In de representatieve bedrijfssituatie bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op woningen van derden ten hoogste 37, 33 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag- en avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor de woonomgeving 'landelijke omgeving'.

De onderzochte incidentele bedrijfssituatie betreft de afvoer van kuikens, waarbij er 11 vrachten kuikens afgevoerd worden in de dagperiode en/of 6 vrachten in de avond- en/of nachtperiode. Deze situatie komt maximaal 12 dagen per jaar voor. Tijdens deze situatie bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op woningen van derden ten hoogste 36, 39 en 36 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

Hiermee wordt in de dagperiode voldaan aan de richtwaarde. In de avond- en nachtperiode wordt de overschrijding veroorzaakt door het gebruik van de wiellader en door de rijbewegingen van de vrachtwagens.

Het bedrijf is afhankelijk van de planning van de slachterij en kan daardoor niet uitsluiten dat het afvoeren van kuikens in de avond- en nachtperiode plaatsvindt met maximaal 6 vrachten. Deze situatie komt maximaal 12 dagen per jaar voor.

In de representatieve en incidentele bedrijfssituatie worden de waarden voor het maximale geluidsniveau ('piekgeluidsniveau') (LAmax) in de dagperiode veroorzaakt door de rijbewegingen van de tractors en vrachtwagens, het lossen van bulkvoer en het gebruik van de wiellader. In de avond- en nachtperiode worden de maximale geluidsniveaus bepaald door de rijbewegingen van vrachtwagens en het gebruik van de wiellader tijdens het afvoeren van kuikens. Deze bedragen op woningen van derden ten hoogste 56, 55 en 55 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde voor de maximale geluidsniveaus (LAmax).

4.3.7.4 Milieugevolgen indirecte hinder

In het bij deze vergunning gevoegde akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer naar en van de inrichting bepaald. De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer naar en van de inrichting bedraagt tijdens de representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende woning ten hoogste 46 dB(A) etmaalwaarde. bepaald. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De geluidsbelasting tijdens de incidentele bedrijfssituatie bedraagt ten hoogste 52 dB(A) etmaalwaarde. In de avond- en nachtperiode wordt de voorkeursgrenswaarde met 1 dB en respectievelijk 2 dB overschreden. Deze wordt veroorzaakt door de rijbewegingen van vrachtwagens en komt maximaal 12 dagen per jaar voor. Er wordt wel voldaan aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Uitgaande van een minimale geluidwering van de gevel van de woning van 20 dB(A) (Bouwbesluit) wordt voldaan aan het toelaatbare geluidsniveau in de woning van 35 dB(A).

4.3.7.5 Opgenomen voorschriften

Om geluidshinder ten gevolge van de inrichting te voorkomen dan wel te beperken zijn geluidsvoorschriften in de vergunning opgenomen. De in de geluidsvoorschriften opgenomen geluidsnormen zijn gebaseerd op het door Sain opgestelde akoestisch rapport met projectnummer 2012-3064-1 van 20 maart 2018. In het rapport is de geluidsbelasting vanwege de inrichting op de woningen van derden berekend.

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is als ondergrens de richtwaarde behorende bij de “landelijke omgeving” van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus is 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode aangehouden.

Voor de indirecte hinder zijn alleen voorschriften voor de incidentele bedrijfssituatie opgenomen.

4.4 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven), transportroutes en buisleidingen.

Opslag zwavelzuur

Chemische luchtwassers vangen ammoniak uit de lucht van de stallen door de vrijkomende lucht te wassen met water waaraan zwavelzuur is toegevoegd. Tussen zwavelzuur en ammoniak vindt een chemische reactie plaats waarbij ammoniumsulfaat ontstaat. Hierdoor wordt de uit de lucht gewassen ammoniak vastgehouden in het waswater.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die een oordeelkundig gebruik afdwingen en aldus waarborg bieden dat de chemische luchtwasser waarin het zwavelzuur zich bevindt, geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Bij het opstellen van deze voorschriften is aangesloten bij opslag in een tank van het Activiteitenbesluit en bij opslag in een tank van de Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

Opslag spuiwater chemische luchtwasser

Voordat aan het spuiwater een (nuttige) bestemming wordt gegeven wordt dit tijdelijk opgeslagen in een silo met een inhoud van 100 m³. Het ammoniumsulfaat in het spuiwater heeft een corrosieve werking. Daarnaast gaat het om een stof met een bijtend karakter. Er zijn speciale eisen gesteld aan de opslag van spuiwater in het Activiteitenbesluit.

Externe veiligheid

In voorgaande tekstpassage is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in dat kader in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

4.5 Waterparagraaf

4.5.1 Inleiding

het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning.

4.5.2 Watertoets

De watertoets is aangevraagd bij het waterschap Hunze en Aa's. Op basis van deze toets is de normale procedure doorlopen. De complete watertoets is toegevoegd als Bijlage 11.

4.5.3 Waterhuishouding

Het plangebied ligt in peilgebied met een zomerpeil van +9,90 mNAP en een winterpeil +9,45 mNAP. De afwatering kan richting het noorden plaatsvinden, maar de gronden liggen dusdanig hoog dat de kansen voor infiltratie van hemelwater aanwezig zijn. Het plangebied voldoet aan de drooglegging.

4.5.3.1 Hemelwater

Het beleid van de gemeente Emmen en het waterschap is erop gericht het hemelwater af te koppelen van de riolering en te lozen op oppervlaktewater of zo mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Als regel wordt genomen dat 10% van het te verharden oppervlak moet worden ingericht voor hemelwaterberging.

De toename van het verhard oppervlak ligt boven de verhardingstoename norm van de keur van het waterschap. Op grond van algemene regels zijn compenserende maatregelen verplicht. Door de toename aan verhard oppervlak zal een compensatie moeten plaatsvinden door vertraagde afvoer of in extra ruimte in oppervlaktewater voor ca. 260 m3.

Het bedrijf wordt landschappelijk ingepast met gebiedseigen beplanting aan de oostzijde en westzijde van het erf. Daarbij zijn grindkoffers zijn bedoeld voor hemelwaterberging. Verwezen wordt naar de inrichtingstekening (milieu) in paragraaf 3.3.

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de beleidsmedewerker planvorming. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is.

4.5.3.2 Afvalwater

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

 • reinigingswater bij het reinigen van de stallen;
 • spuiwater bij het wassen van de ventilatielucht in de chemische luchtwasser;
 • overig afvalwater van huishoudelijke aard.

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

 • het lozen van het spuiwater uit een luchtwassysteem, artikel 3.126;
 • het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127;

Het spuiwater van de chemische luchtwasser wordt afgevoerd naar de spuitwateropslag. Dit betreft een silo met een inhoud van 100 m³. Voor de opslag van spuiwater bij inrichtingen type C gelden geen specifieke eisen uit het Activiteitenbesluit. Voor de opslag van spuiwater in een tank zijn daarom specifieke voorschriften in deze vergunning opgenomen. Omdat de inrichting een IPPC-installatie is gelden de bodemvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zullen geen specifieke voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen worden gesteld.

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid

Op de gevraagde omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.

De terinzagelegging van het ontwerpbesluit is op 12 juli 2018 gepubliceerd in de krant Emmen.nu InEmmen en in de Staatscourant. Met ingang van 13 juli 2018 heeft het ontwerpbesluit zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn wel zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in de, bij het besluit behorende, Nota van beantwoording zienswijzen (Bijlage 14).

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

De planonwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de aanvrager van de omgevingsvergunning. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.