direct naar inhoud van 3.5 Fysieke veiligheid
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

3.5 Fysieke veiligheid

3.5.1 Normstelling en beleid

Bij het begrip (externe) veiligheid kan men denken aan de bescherming tegen risico's die men loopt in de nabijheid van inrichtingen, leidingen en wegen waar incidenten kunnen voorkomen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn of andere gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijv. knappen van hoogspanningsdraden).

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Bij het beoordelen van plannen moet bekeken worden of voor de burgers het minimum beschermingsniveau gehandhaafd wordt / blijft (plaatsgebonden risico). Ten aanzien van risico's als gevolg van inrichtingen is de normstelling uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing. Voor de risicocontour van het plaatsgebonden risico (PR) geldt dat in een straal van 10-6 per jaar geen kwetsbare (grenswaarde) en beperkt kwetsbare (richtwaarde) objecten gebouwd mogen worden.

Daarnaast dient de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers expliciet te worden afgewogen en verantwoord (groepsrisico). Voor het groepsrisico geldt dat onderbouwing van het risico dient plaats te vinden als:

 • het groepsrisico ten opzichte van voorgaande berekening en verhoogd is;
 • het groepsrisico boven de gestelde oriëntatiewaarde uitkomt.

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water

Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water geldt de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Op grond van deze circulaire geldt een grenswaarde ten opzichte van het PR en een oriënterende waarde voor het GR.

Gevaarlijke stoffen door buisleidingen

In geval van aardgastransportleidingen en vervoer van brandbare vloeistoffen gelden de zoneringsafstanden uit de Circulaire “Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen” en de Circulaire ''Brandbare vloeistoffen uit de K1-, K2- en K3-categorie''. Er geldt zowel een toetsingsafstand waarbinnen de wenselijkheid van ruimtelijke ontwikkelingen moet worden afgewogen, als een bebouwingsafstand waarbinnen de realisatie van kwetsbare objecten niet is toegestaan.

Overigens wordt op het moment van schrijven het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen voorbereid waarin de normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vergelijkbaar worden met de normen uit het Bevi. Tot aan de vaststelling van het besluit blijft de circulaire van toepassing.

3.5.2 Inventarisatie risicovolle objecten

Risicovolle inrichtingen

Vanwege de aard van de activiteiten en de afwezigheid van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen kan geconcludeerd worden dat het dierenpark en het theater geen externe veiligheidsrisico's met zich mee brengen voor (beperkt) kwetsbare objecten buiten de inrichting. De dierentuin en het theater kunnen echter wel worden aangemerkt als kwetsbare objecten in de zin van het Bevi. In de omgeving van het plangebied zijn de volgende risicovolle inrichtingen gelegen:

 • Waterfabriek: aangezien de opslag (circa 100 m2) is voorzien van een automatische sprinklerinstallatie, is er sprake van beschermingsniveau 1 en geldt een afstand van minimaal 20 meter. Aangezien er in een straal van 90 meter rondom de opslag geen bezoekers komen, is de externe veiligheid voldoende gewaarborgd;
 • Tankstation Hoogland: dit benzineservicestation heeft een LPG-installatie met een vergunde doorzet van 999 m3 per jaar en ligt op circa 780 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6-contour) van dit object bedraagt volgens de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 35 meter vanaf het vulpunt. Het plangebied ligt derhalve op voldoende afstand van het tankstation;
 • Autobedrijf De Grote Emmen BV: Dit benzineservicestation heeft een LPG-installatie met een vergunde doorzet van 999 m3 per jaar ligt op circa 550 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6-contour) van dit object bedraagt volgens de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 35 meter vanaf het vulpunt. Het invloedsgebied ten behoeve van het groepsrisico bedraagt 150 meter vanaf het vulpunt. Het plangebied ligt derhalve op voldoende afstand van het tankstation;
 • Tankstation Gulf-Demarol: dit benzineservicestation heeft een LPG-installatie met een vergunde doorzet van 999 m3 per jaar ligt op circa 1500 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6-contour) van dit object bedraagt volgens de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 35 meter vanaf het vulpunt. Het invloedsgebied ten behoeve van het groepsrisico bedraagt 150 meter vanaf het vulpunt. Het plangebied ligt derhalve op voldoende afstand van het tankstation;
 • Aardolie- en aardgaswinning Emmen 8: De contour van het plaatsgebonden risico (10-6-contour) van dit object bedraagt volgens de Risicokaart Drenthe 80 meter vanaf de procesinstallatie. Het plangebied ligt op circa 620 meter vanaf de procesinstallatie en ligt derhalve op voldoende afstand;
 • Vleems Food: Vleems Food is een slachterij met een ammoniakinstallatie. Het PR heeft een 10-6-contour van 30 meter. De afstand van het plangebied tot de risicocontour is circa 655 meter. Het invloedsgebied ten behoeve van het groepsrisico bedraagt 280-400 meter (afhankelijk van het type installatie en opstelling). Het plangebied ligt derhalve op voldoende afstand van Vleems Food;
 • Emmtec Services: Op het terrein van Emmtec Services vindt productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water plaats. Het plangebied ligt op circa 700 meter van de terreingrens van Emmtec. Op het terrein ligt een bovengrondse LPG-tank met, volgens de Risicokaart Drenthe, een contour van het plaatsgebonden risico (10-6-contour) van 45 meter vanaf het vulpunt. Het invloedsgebied ten behoeve van het groepsrisico bedraagt 150 meter vanaf het vulpunt. Het plangebied ligt op circa 1330 meter van het vulpunt;
 • Eveneens binnen de terreingrenzen van Emmtec gelegen is de Teijin Aramid BV: een BRZO-bedrijf (Besluit Risico's Zware Ongevallen) waar vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels plaatsvindt. Voor BRZO-bedrijven gelden strengere regels dan voor andere bedrijven. Voor het tankenpark is in 2006 een QRA (Quantitative Risk Analysis) uitgevoerd. De contouren van het plaatsgebonden risico (10-6-contour) vallen binnen de terreingrens van Emmtec Services;
 • Op het Emmtec-terrein ligt tevens een opslaggebouw. De PR 10-6-risicocontour van de opslag van grondstoffen bedraagt 430 meter. Deinrichting ligt op circa 1250 meter van het plangebied en ligt dus op voldoende afstand. Het invloedsgebied ten behoeve van het groepsrisico bedraagt 930 meter. Gezien de afstand tot het terrein van Emmtec Services ligt het plangebied niet binnen de 10-6-contouren en heeft geen bijdrage aan het groepsrisico.

Routering gevaarlijke stoffen

 • Rijksweg N34: Over de N34 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Volgens de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen dient een vaste veiligheidszone rond het Basisnet Weg en Spoor te worden aangehouden van 30 meter en gelden er in principe geen beperkingen aan het ruimtegebruik in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Uit berekening met RBMII blijkt dat, met de huidige transportgegevens, de PR 10-7 en PR 10-8 respectievelijk 64 en 450 meter is. Het plangebied ligt op ongeveer 2000 meter van de N34 maar door het vervoer van toxische stoffen op de N34 ligt het plangebied in het 1%-letaliteitsgebied. De 1%-letaliteit bij de N34 met toxische gassen van mensen binnen is een wolk van 2452 meter lang en 410 meter breed en als mensen buiten zijn betreft de 1% letaliteit een wolk van meer dan 4344 meter lang en 311 meter breed. Uit berekening met RBMII blijkt dat de locatie geen invloed heeft op het groepsrisico van de N34;
 • Spoorwegen: op het traject Emmen-Coevorden-Zwolle worden regelmatig gevaarlijke stoffen vervoerd. De kleinste afstand van het traject tot het plangebied is circa 750 meter. Volgens de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen dient een vaste veiligheidszone rond het Basisnet Weg en Spoor te worden aangehouden van 30 meter en gelden er in principe geen beperkingen aan het ruimtegebruik in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. De studie 'Risicoanalyse spoor provinciegrens-Emmen' geeft aan dat de risicocontour PR 10-6 niet aanwezig is. De risicocontouren PR 10-7 en PR 10-8 zijn respectievelijk maximaal 54 en 375 meter. Het plangebied ligt niet binnen de 10-7- en 10-8-contour. Gezien de afstand van de plangebied tot het spoor zijn dus geen risico's te verwachten. Het invloedsgebied ten behoeve van het groepsrisico bedraagt 375 meter.

Bovengrondse hoogspanningslijnen

Ten westen van het plangebied liggen bovengrondse hoogspanningsleidingen. De gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tonen aan dat deze hoogspanningslijnen niet van invloed zijn op het plangebied.

Gasleidingen NAM

In de buurt van het plangebied ligt een aantal hogedruk aardgastransportleidingen van de NAM. Navraag bij de NAM heeft uitgewezen dat de nabijgelegen buisleidingen niet in het plangebied liggen en bovendien op voldoende afstand zijn gelegen. De afstand tot het plangebied is circa 550 meter.

 • NAM leidingnummer 343 heeft een doorsnee van 2 inch en een maximale werkdruk van 25 bar. De PR 10-6-contour is 5 meter. Voor het groepsrisico dient alles wat binnen 14 meter van de leiding ligt geïnventariseerd te worden;
 • NAM leidingnummer 349 heeft een doorsnee van 6 inch en een maximale werkdruk van 72 bar. De PR 10-6 -contour is 0 meter. Voor het groepsrisico dient alles wat binnen 100 meter van de leiding ligt geïnventariseerd te worden;
 • NAM leidingnummer 301 heeft een doorsnee van 8 inch en een maximale werkdruk van 66 bar. De PR 10-6 contour is 0 meter. Voor het groepsrisico dient alles wat binnen 120 meter van de leiding ligt geïnventariseerd te worden.

Gezien de afstand tot de buisleidingen ligt het plangebied niet binnen de 10-6 contouren en heeft geen bijdrage aan het groepsrisico van de buisleidingen.

3.5.3 Voorschriften fysieke veiligheid

Met het oog op de bestrijding van rampen dienen bij ruimtelijke ontwikkelingen de onderstaande aspecten te worden meegewogen.

Bereikbaarheid

Qua bereikbaarheid is het in hoofdzaak dat een object / gebied van 2 kanten bereikbaar dient te zijn. Dit geldt tevens voor objecten binnen de inrichting. Indien dit niet het geval is, dient de aanvrager te zorgen voor alternatieven in overleg met de brandweer.

Bluswatervoorziening

Bluswatervoorziening dient in principe zo geregeld te worden dat binnen 40 meter van de toegang van een object een toereikende openbare bluswatervoorziening met in principe een capaciteit van 60 m³/uur aanwezig is. Indien dit niet het geval is, dient de aanvrager te zorgen voor alternatieven in overleg met de brandweer.

Repressieve dekking

Aan de hand van de landelijke normtijden kunnen we er vanuit gaan dat de dierentuin en theater vallen onder de zorgnorm woon- en verblijfsgebouwen. Datgene wat afwijkt van de landelijke normtijden zal in overleg met de brandweer besproken dienen te worden om zodoende compenserende maatregelen te treffen.In het geval van deze ontwikkeling, dierentuin en theater, is de verwachting dat aan de landelijke normtijden wordt voldaan.

Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS)

Ten aanzien van de dekking van het Waarschuwings- en alarmeringsstelsel dienen de richtlijnen van het “Handleiding voorbereiding sirenelocaties”, versie 3 d.d. 20 februari 2006 aangehouden te worden.

3.5.4 Conclusie en uitgangspunten bestemmingsplan

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de beoogde ontwikkeling zelf geen gevolgen voor de externe veiligheid oplevert. Daarnaast vinden er in de omgeving van het plangebied geen risicovolle activiteiten plaats die een belemmering voor de beoogde ontwikkelingen opleveren. Voor de voorgenomen activiteit is geen nader onderzoek in het kader van de externe veiligheid noodzakelijk. Met de brandweer zal nader overleg plaatsvinden ten aanzien van de bestrijdbaarheid van rampen. Het plan wordt op het punt van externe veiligheid uitvoerbaar geacht.