direct naar inhoud van 3.6 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

3.6 Verkeer en vervoer

Verkeer bezoekers en werknemers

De omvang van de verkeersstromen is sterk afhankelijk van de bezoekersaantallen en zal dus stijgen als gevolg van de verwachte toename van het bezoekersaantal van het dierenpark en de nieuwr vestiging van het theater. Aangezien het dierenpark en het theater in de toekomst gebruik zullen maken van de bestaande parkeerplaatsen en infrastructuur, zullen de verkeersstromen op het weggennet in de omgeving niet relevant wijzigen. Wel nemen de verkeersstromen in omvang enigszins toe, omdat de bezoekersaantallen van het park naar verwachting hoger zullen worden. Uit de onderstaande figuur valt af te leiden dat de verkeersdruk op een gemiddelde dag niet relevant toeneemt (maximaal 3,6% op de Hondsrugweg tussen de Ermerweg en de Rondweg). De groei van het verkeer wordt met name veroorzaakt door de autonome verkeersgroei tussen 2010 en 2025.

Op drukke dagen zijn de effecten op het omliggende wegennet groter. In het MER wordt uitgegaan van een zogenaamde referentiedag. Een referentiedag is een dag waarop 1% van het jaarlijkse bezoekersaantal het dierenpark bezoekt. Met name op de Hondsrugweg (tussen de Ermerweg en de Rondweg) is dat het geval. Hier is sprake van een toename van 11,9% van de verkeersintensiteit. Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te waarborgen worden kruispuntmaatregelen overwogen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.200909054-0701_0005.png"

Figuur 3.3 Vekeersintensiteiten in de huidige en toekomstige situatie

Logistiek verkeer

Voor het logistiek verkeer van het dierenpark (diervoeding, horeca, afval, etc.) zal gebruik worden gemaakt van de bestaande logistieke route. Deze route sluit aan op de Ermerweg en wordt verder ontsloten via de Hondsrugweg, de Rondweg en de N34. Het bevoorradings- en overige vrachtverkeer naar het nieuwe theater zal via de Vreding plaatsvinden. De Vreding is een doodlopend wegvak zonder doorgaande relatie met een etmaalintensiteit van 1000 à 1500 motorvoertuigen. Het vrachtverkeer naar het theater (via de Vreding) zal slechts enkele extra voertuigbewegingen tot gevolg hebben.

Verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid zullen de geplande ontwikkelingen niet of nauwelijks gevolgen hebben. Zoals eerder aangegeven zal het verkeer op het omliggend wegennet in beperkte mate toenemen als gevolg van de geplande ontwikkeling. Op de Hondsrugweg tussen de kruising met de N381 en de kruising met de Ermerweg zal de verkeersveiligheid naar verwachting verbeteren door de ondertunneling van een deel van de Hondsrugweg (vermindering kruisend verkeer en potentiële conflictpunten). Alleen op drukke dagen zal sprake zijn van een substantiële toename van verkeer op de Hondsrugweg tussen de kruising met de Ermerweg en de Rondweg. Hierdoor ontstaat een grotere kans op conflicten waardoor de verkeersveiligheid mogelijk kan verslechteren.

Op dit wegvakken zullen op termijn mogelijk kruispuntmaatregelen worden getroffen.

De Schapenveenweg zal gesloten blijven voor doorgaand verkeer. Zodoende zal het sluipverkeer als gevolg van het dierenpark en het theater op de Schapenveenweg niet toenemen.

Conclusie

Uitvoering van het bestemmingsplan heeft beperkte gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied. Slechts op piekdagen in de toekomst is sprake van een substantiële toename van het verkeer. Op korte termijn zijn er geen knelpunten te verwachten. Of het verkeer op de langere termijn een goede manier kan worden afgewikkeld, is met name afhankelijk van de autonome groei van het verkeer. Indien dit op termijn noodzakelijk blijkt, kunnen aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen.