direct naar inhoud van 4.1 Juridische toelichting
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

4.1 Juridische toelichting

4.1.1 Juridische regeling

In de beheersverordening is de bestaande situatie verbeeld door middel van het besluitvlak 'bestaand'. Hiermee is de bestaande situatie vastgelegd. De feitelijk aanwezige bebouwing en het feitelijk aanwezige gebruik vallen hieronder. Maar ook de nog onbebouwde gronden vallen onder de bestaande situatie. Dit betekent dat de gronden bebouwd mogen worden conform de regels van de huidige bestemmingsplannen.

In de beheersverordening is de bestaande situatie vastgelegd door middel van een besluitgebied. Het begrip "bestaand" is gedefinieerd in de begripsbepalingen van de regels en de bestaande functies zijn overgenomen in besluitsubvlakken. De beheersverordening maakt onderscheid in bouwregels en gebruiksregels. Hierbij is aangesloten op de planologische mogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen.

Gebruik

Voor het gebruik van de gronden betekent het bovenstaande onder andere dat naast de huidige functies ook qua zwaarte vergelijkbare functies zijn toegestaan. De toe te laten bedrijven zijn genoemd in de bij de toelichting als bijlage 1 opgenomen bedrijvenlijst waarbij een splitsing is gemaakt in B, Bg, Bga en Bga met bedrijfswoningen. De bestaande bedrijfswoningen zijn uitgangspunt en zijn geregeld in een besluitsubvlak "bedrijfswoning". Voor bedrijven waar nog geen bedrijfswoning aanwezig is, biedt de beheersverordening de mogelijkheid om deze op te richten indien het geldende bestemmingsplan deze mogelijkheid ook bood. Op deze percelen is ook het besluitsubvlak "bedrijfswoning" van toepassing. Daarnaast bestaan de besluitsubvakken ten behoeve van de functies Horeca, Grootschalige (detail) handel, Kwekerij, Leiding-Gas, Prostitutiebedrijf, Recycling bedrijf (open) en Waarde-Archeologie.

Bouwen
De bouwregels van de beheersverordening zijn afgestemd op de geldende bestemmingsplannen.

Archeologische waarden

De archeologische waarden zijn beschermd en vertaald via de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart. Uit deze archeologische beleidsadvieskaart valt af te leiden dat in bepaalde gedeelten de archeologische verwachtingswaarden in het beheersgebied middelhoog tot hoog zijn. Deze conclusies uit de beleidsadvieskaart zijn vertaald in het besluitsubvlak 'Waarde-Archeologie'. In deze beheersverordening vallen die gedeelten die een archeologische middelhoge tot hoge verwachtingswaarde hebben binnen het besluitsubvlak Waarde-Archeologie.

Gasleiding

Voor de gasleidingen is ook een besluitsubvlak opgenomen.In lid 4.10 Leiding-Gas (L-G) is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen ter bescherming van deze leidingen. De betreffende werken en werkzaamheden kunnen slechts worden toegestaan met een omgevingsvergunning indien blijkt dat de leiding ook dan nog goed kan functioneren. Het gaat om de volgende leidingen:

Leidingnummer   Diameter   Werkdruk  
N-522-02   6"   40 bar  
N-522-56   8"   idem  
N-522-57   4"   idem  
N-522-67   DN 200   idem  
N-522-62   8"   idem  
N-522-60   16"   idem  
N-522-63   8"   idem  
N-522-66   8"   idem  
A-605   30"   66,6 bar  

Procedure beheersverordening
De Wro kent geen voorbereidingsprocedure voor de beheersverordening. Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. De beheersverordening wordt als ontwerp 6 weken ter inzage gelegd. Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Tegen het besluit tot vaststellen van een beheersverordening kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.