direct naar inhoud van 4.2 Uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

4.2 Uitvoerbaarheid

4.2.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De beheersverordening voorziet niet in ingrijpende veranderingen waarbij particuliere belangen geschaad zouden kunnen worden. De situatie uit het geldende bestemmingsplan wordt voortgezet.

Vanaf ..................... heeft het ontwerp van de beheersverordening voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn ................ zienswijzen binnengekomen. De beantwoording is opgenomen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de beheersverordening.

4.2.2 Grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wro en het Bro beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten van een planologisch ontwikkeling door middel van een exploitatieplan of met een exploitatieovereenkomst. Het is echter niet mogelijk een exploitatieplan te koppelen aan een beheersverordening. Aangezien de beheersverordening het bestaande gebruik regelt, zijn aan de uitvoering hiervan ook geen kosten verbonden die ten laste komen van de gemeente. Bovendien biedt de beheersverordening geen mogelijkheid voor nieuwe bouwplannen. Kostenverhaal is alleen bij nieuwe voor bouwplannen mogelijk. Om deze reden is ook het weergeven van de economische uitvoerbaarheid ten behoeve van de inzet van gemeentelijke middelen niet relevant.