direct naar inhoud van 3.4 Milieu
Plan: Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010025-0701

3.4 Milieu

In deze paragraaf worden vanuit een duurzame ruimtelijke ordening de voor dit bestemmingsplan relevante milieuaspecten beschreven. Aangegeven wordt wat de beperkingen en mogelijkheden in het plangebied zijn, bezien vanuit verschillende milieudisciplines. Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de (technische) onderzoeken met conclusies.

3.4.1 Bodem
3.4.1.1 Algemeen

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie. Niet alleen kan dit betekenen dat op het perceel gebruiksbeperkingen liggen. Ook kan het zo zijn dat de bodemverontreiniging de bestemming van de locatie in de weg staat. Het nemen van saneringsmaatregelen of het verwijderen van de bodemverontreiniging kan deze belemmering weer opheffen.
Binnen de gemeente Emmen wordt op vele manieren grond hergebruikt en toegepast. Al het hergebruik en toepassen van grond dient te worden gemeld bij de gemeente Emmen. Bij de melding dient tevens een milieuhygiënische verklaring te worden overlegd om te bepalen wat de kwaliteit van de grond is. Soms is het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen zonder milieuhygiënische verklaring. De gemeente Emmen heeft hiervoor in februari 2007, op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet, een bodemheersplan en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Grond afkomstig van een locatie, welke als niet verdacht wordt beschouwd van bodemverontreiniging, kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden hergebruikt of toegepast. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen is maximaal 5 jaar na vaststelling geldig. Vanaf 1 juli 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit als nieuw beleidskader voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Omdat de gemeente Emmen de bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld blijft het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen via de bodemkwaliteitskaart.

3.4.1.2 Algemeen beeld bodemkwaliteit plangebied

Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de gemeente opgedeeld in gebieden met gelijk gebruik en/of historie. Deze kaart wordt ook wel de homogene deelgebiedenkaart genoemd. Onderstaande afbeelding is een uitsnede van deze homogene deelgebiedenkaart. Met rood is de globale ligging van het plangebied aangeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010025-0701_0003.jpg"

Figuur 3-1: De ligging van het plangebied op de homogene deelgebiedenkaart.

Het plangebied valt binnen Natuur op zand (buitengebied). Het deelgebied natuur op zand is milieuhygiënisch schoon. Het voldoet aan de AW 2000-waarden.

Voor actuele informatie over bodemverontreiniging dient altijd contact te worden opgenomen met de afdeling Vergunningen van de gemeente Emmen.

3.4.1.3 Conclusie

De bodemkwaliteit voldoet in het onderhavige plangebied en vormt daarom geen belemmering van de aanleg van de op- en afrit. Bij grondverzet is hergebruik binnen de gemeente Emmen mogelijk.

3.4.2 Geluid
3.4.2.1 Algemeen

Bij het aspect geluid in het bestemmingsplan gaat het om het ruimtelijk mogelijk maken van aan de ene kant bronnen van geluid (zoals industrie, spoor- en wegverkeer) en aan de andere kant bestemmingen die een zekere mate van rust behoeven (zoals woningen en ziekenhuizen). Binnen het plangebied is één geluidsbron aanwezig, namelijk wegverkeerslawaai.

Binnen het bestemmingsplan zijn geen bouwmogelijkheden aanwezig.

3.4.2.2 Wegverkeerslawaai

In 2008 heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de ombouw van de rijksweg 37 Holsloot-Duitse grens (RW37 Holsloot - Duitse Grens, Akoestisch onderzoek, Rijkswaterstaat Noord Nederland, 24 september 2008, zie Bijlage 4). Het betreft een wijziging van de A37 en enkele kruisende wegen, waaronder de N379 (aansluiting Zwartemeer). Op dit project is afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder van toepassing. In het rapport zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek naar saneringssituaties en reconstructiesituaties conform de Wet geluidhinder gepresenteerd.

Voor het peiljaar 2020 is berekend of het wegverkeerslawaai een overschrijding van de geluidwaarden laat zien op nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Aangezien er een afname in de verkeersintensiteit te verwachten is, zal de geluidshinder voor de woningen afnemen. Er zijn geen saneringssituaties aangetroffen.

Bij een aantal woningen, onder andere de woning aan de Zuidervaart O.Z. 45, is sprake van een "reconstructie van een weg" als gevolg van de wijziging van de A37. Deze woningen zijn vervolgens nader onderzocht en de benodigde geluidbeperkende maatregelen, zoals dubbele beglazing, zijn getroffen.

Als gevolg van de wijziging van de kruisende weg N379 is geen sprake van een "reconstructie van een weg". Geluidbeperkende maatregelen zijn niet aan de orde.

3.4.2.3 Conclusie

Er is geen sprake van een saneringssituatie of een reconstructiesituatie als gevolg van de wijziging van de N379. Wel is sprake van reconstructie van een weg als gevolg van de wijziging van de A37. Naar aanleiding daarvan zijn de benodigde geluidbeperkende maatregelen getroffen.

3.4.3 Lucht
3.4.3.1 Algemeen

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Volgens de nieuwe regeling vormt luchtkwaliteit in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een ruimtelijk project als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
  • een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIMB) bij aan de luchtverontreiniging;
  • een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.
3.4.3.2 Algemeen beeld luchtkwaliteit plangebied

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan vormt.

3.4.3.3 Onderzoek

In augustus 2007 is onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de afrit Zwartemeer (Onderzoek luchtkwaliteit Rijksweg 37, aansluitingen Boerdijk en Zwartemeer, 2 augustus 2007, Arcadis, nr. 110623/CE7/1R5/000697, zie Bijlage 5). Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit voldoet aan de gestelde eisen en dat het milieuaspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de aanpassing van de aansluiting Zwartemeer.

Opgemerkt wordt dat de in dit onderzoek gehanteerde verkeersintensiteiten afwijken van de in het akoestisch onderzoek gehanteerde intensiteiten. In het luchtkwaliteitrapport zijn hogere intensiteiten gehanteerd dan in het akoestisch rapport en kan dus gezien worden als een Worst case benadering voor berekening van de luchtkwaliteit. Aangezien het akoestisch onderzoek van recentere datum is (september 2008), wordt ervan uitgegaan dat die verkeersintensiteiten het meest actueel zijn.

3.4.3.4 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

3.4.4 Conclusie

De milieuaspecten vormen geen belemmering voor dit bestemmingsplan. De bodemkwaliteit voldoet en bij grondverzet is hergebruik binnen de gemeente Emmen mogelijk. Ook heeft onderzoek laten zien dat de aspecten luchtkwaliteit en geluidshinder geen belemmering vormen voor het vaststellen van dit bestemmingsplan.