direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010025-0701

3.5 Waterparagraaf

3.5.1 Algemeen

Het waterbeheer in Nederland is op verschillend niveau georganiseerd. Het rijk formuleert het landelijk beleid op het gebied van het waterbeheer en maakt afspraken met andere Europese landen over grensoverschrijdende thema's. Een belangrijk beleidsuitgangspunt is dat er meer ruimte voor water moet zijn, met als leidraad de drietrapsstrategie vasthouden, bergen en afvoeren.

Met de overige overheden zijn vervolgens afspraken gemaakt welke maatregelen genomen moeten worden om het watersysteem in de periode tot 2015 te verbeteren en op orde te houden. Deze maatregelen zijn samengevat in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Genoemde maatregelen hebben betrekking op het aanpakken van de gevolgen van bodemdaling, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Op lokaal bestuurlijk niveau zijn deze afspraken vervolgens verder uitgewerkt in de Regionale en Lokale bestuursakkoorden water. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze nieuwe Waterwet kent formeel slechts twee waterbeheerders voor het oppervlaktewater: Het Rijk voor de rijkswateren en de waterschappen voor de overige wateren. De gemeente is geen waterbeheerder, maar heeft wel waterstaatkundige taken: de hemel- en grondwaterzorgplicht. Deze zorgplichten zijn sinds januari 2008 vastgelegd via de Wet gemeentelijke watertaken in de Wet op de waterhuishouding. De waterschappen hebben, naast hun beheertaak, een belangrijke rol in het beoordelen van waterhuishoudkundige initiatieven die door gemeenten en/of projectontwikkelaars worden genomen. Via de zogenaamde Watertoetsprocedure beoordelen zij de initiatieven op hun waterhuishoudkundige consequenties en verwoorden dit in het wateradvies.

In deze waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem voor het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor het plangebied gelden. Naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan en de stedelijke wateropgave heeft het wateradvies van het waterschap een duidelijke plaats gekregen.

3.5.2 Gebiedsspecifieke kenmerken

Bestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer ligt in het watersysteem Veenkoloniƫn en valt onder het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa. Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in het Watersysteemplan Veenkoloniƫn en in het waterplan van de gemeente Emmen.

In het plangebied en omgeving liggen enkele sloten en kanalen.

3.5.3 Wateradvies waterschap

Rijkswaterstaat heeft het waterschap tijdig ingelicht over de planvorming. Er is onder andere op 17 mei 2010 contact geweest tussen RWS en het waterschap Hunze en Aa. De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • 1. het minimale doorstroomprofiel blijft gehandhaafd, zoals onder de bestaande op- en afrit;
  • 2. de dam van de bestaande op- en afrit wordt verwijderd;
  • 3. het kanaalprofiel wordt hersteld;
  • 4. deze werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd in de winterperiode in verband met eventuele stremming;
  • 5. bij uitvoering in de zomerperiode moet de minimale opvoercapaciteit waargeborgd worden, eventueel met pompen;
  • 6. er is een watervergunning nodig (voorheen keurontheffing).

Het concept ontwerpbestemmingsplan is aan het waterschap voorgelegd. Het waterschap heeft op 29 juni 2010 gereageerd dat de waterparagraaf akkoord is.

3.5.4 Conclusie

Water vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. De verplichte watertoets is uitgevoerd.