direct naar inhoud van 3.2 Milieu
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

3.2 Milieu

3.2.1 Besluit landbouw / Wet Milieubeheer

Op 6 december 2006 is voor de agrarische sector het Besluit landbouw milieubeheer in werking getreden. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm). Bedrijven waarop deze AMvB van toepassing is, zijn niet individueel vergunningplichtig maar kunnen volstaan met een melding bij het bevoegd gezag. Een paardenhouderij tot een maximum van 50 paarden valt onder de werkingssfeer van de AMvB.

Pensionstal "Nieuw-Loosdrecht" valt in de huidige situatie binnen de reikwijdte van het Besluit Landbouw. In de gewenste situatie zal men hier niet langer onder vallen, maar individueel milieuvergunningplichtig worden. Er is geen reden aan te nemen dat het bedrijf niet zou kunnen voldoen aan de geldende milieunormen die worden gesteld bij de verlening van de milieuvergunning. De milieuvergunning zal aangevraagd worden.

3.2.2 Bodem

Het plangebied bevat naar verwachting geen locaties die voor wat betreft bodemverontreiniging verdacht zijn (historisch verdacht als gevolg van in het verleden uitgevoerde bodembedreigende activiteiten). Ook bevat het plangebied naar verwachting geen locaties waar de milieukundige bodemkwaliteit is onderzocht en geconstateerd is of de locaties verontreinigd zijn. Tot slot zijn naar verwachting geen ondergrondse tanks aanwezig danwel aanwezig geweest.

Door Sigma Bouw is een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er uit milieuhygiƫnische overwegingen in relatie tot de bodemkwaliteit geen belemmeringen ten aanzien van de beoogde gebruiksmogelijkheden en het uitbreiden van de rijhal.

Het rapport van Sigma Bouw wordt opgenomen in de bijlage.

3.2.3 Leidingen

Ten noorden van het plangebied voert een hogedrukaardgastransportleiding van de NAM en de Gasunie. Beide op een afstand van ca. 35 meter. Het plan is door de Gasunie getoetst aan het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2011 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen.

De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 is een grenswaarde. Binnen deze contour mogen zich geen kwetsbare bestemmingen bevinden. Voor beperkt kwetsbare bestemmingen geldt een genuanceerder beleid. Hiervoor is deze contour een richtwaarde. Tussen de 10-5 en 10-6 contour mogen zich gemotiveerd beperkt kwetsbare bestemmingen bevinden. In deze situatie ligt de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicoafstand op 0 meter van de leiding. In die gevallen is de minimaal aan te houden afstand van bouwwerken tot de leiding 5 meter.

Met het plan wordt voldaan aan de normen. De afstand van de paardenhouderij tot aan de leiding bedraagt ca. 35 m en zal met het plan niet worden verkleind.