direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen - Gestapeld 4
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

Artikel 24 Wonen - Gestapeld 4

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-Gestapeld 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. appartementsgebouwen met vier of meer bouwlagen;
 • b. een (ondergrondse) parkeergarage;
 • c. bestaande bijbehorende bouwwerken;
 • d. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. toegangswegen, in- en uitritten;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieninge n en waterhuishoudkundige voorzieningen.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend appartementsgebouwen worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. hoofdgebouwen dienen plat afgedekt te zijn;
 • e. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, dan wel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • f. de hoofdgebouwen worden opgericht in vier of meer bouwlagen;
 • g. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan de bestaande bouwhoogte, met dien verstande dat ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximale bouwhoogte' de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
 • h. in afwijking van het bepaalde in lid 24.2.1 onder g mag een hoofdgebouw in het bezit zijn van een dakopbouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' (sba - D) waarbij de maximale bouwhoogte van het gebouw 20 meter mag bedragen.
24.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend inpandig in het hoofdgebouw worden opgericht;
 • b. in afwijking van het bepaalde in lid 24.2.2 onder a zijn bestaande bijbehorende bouwwerken buiten het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan toegestaan;
 • c. de bouwhoogte van de bestaande bijbehorende bouwwerken mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen waarbij de bijbehorende bouwwerken plat afgedekt dienen te zijn.
24.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter bedraagt en achter de gevellijn maximaal 2 meter en de maximale bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen.
24.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
24.4 Afwijken van de bouwregels
24.4.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. lid 24.2.1 onder g in die zin dat de bouwhoogte van een gebouw mag worden verhoogd met maximaal 1 meter.
24.4.2 Beperking

De toepassing van de in lid 24.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.

24.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van aan-huis-gebonden kleinschalige bedrijfsactiviteiten.