direct naar inhoud van Artikel 25 Wonen - Vrijstaand 1A
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

Artikel 25 Wonen - Vrijstaand 1A

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-Vrijstaand 1A' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen met één bouwlaag;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen, in- en uitritten;
 • f. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
25.2 Bouwregels
25.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen dienen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. als gebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • c. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen - Vrijstaand 1A ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • d. de voorgevel van het gebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht ;
 • e. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 200m², bij een bouwvlak kleiner dan 200m² mag het bouwvlak volledig bebouwd worden, indien ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan de bestaande oppervlakte van het gebouw groter is dan 200m² mag de bestaande maatvoering gehandhaafd worden;
 • f. de bouwhoogte van het gebouw bedraagt de bestaande bouwhoogte;
 • g. gebouwen dienen plat te worden afgedekt;
 • h. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van een gebouw dient 3 meter te bedragen, dan wel, indien sprake is van een kleinere afstand, de bestaande afstand.
25.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 35 m² bedragen mits:
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
  • 2. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken minimaal 3 meter achter de gevellijn worden opgericht;
  • 3. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken maximaal 3 meter hoog zijn en plat zijn afgedekt.
25.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter bedraagt en achter de gevellijn maximaal 2 meter en de maximale bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen.
25.3 Nadere eisen
25.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
25.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van aan-huis-gebonden kleinschalige bedrijfsactiviteiten.