direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, fietspaden, voetpaden en straten met hoofdzakelijk een functie voor het doorgaande verkeer;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1': een ontsluitingsweg van de recreatieve voorzieningen.

met bijbehorende:

  • c. andere bouwwerken;
  • d. geluidswerende voorzieningen;
  • e. groen- en watervoorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

9.2 Bouwregels
9.2.1

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

  • op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

9.2.2

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • a. op of in deze gronden mogen andere bouwwerken worden opgericht, mits deze het verkeer niet belemmeren;
  • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 6 m en beslaat per bouwwerk maximaal 15 m² vloeroppervlak, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 12 m bedraagt.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 15 (algemene gebruiksregels) van toepassing.