direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - 3
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 8 Recreatie - 3

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen;
 • b. verblijfsrecreatieve voorzieningen in vorm van groepsaccommodatie;
 • c. sport- en speelvoorzieningen;
 • d. horeca-1, -2 en -3 ten dienste van deze bestemming;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang': een onderdoorgang;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1': een ontsluitingsweg;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': één bedrijfswoning;
 • h. een museum;
 • i. trainings-/cursusruimten;
 • j. conferentieruimten;
 • k. parkeerplaatsen;

met bijbehorende:

 • l. andere voorzieningen;
 • m. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • n. water- en groenvoorzieningen;
 • o. voet- en fietspaden en andere verhardingen.

8.2 Bouwregels
8.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. het oppervlak van een bedrijfswoning inclusief garage bedraagt ten hoogste 250 m²;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • e. de goothoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goothoogte;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan;
 • g. in afwijking van het bepaalde in sub a, zijn buiten het bouwvlak kleine bijgebouwen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 2,7 m en een maximaal oppervlak per bijgebouw van 100 m², waarbij het totale oppervlak aan kleine bijgebouwen ten hoogste 300 m² bedraagt.

8.2.2

Voor het bouwen van overige bouwwerken, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot 1 m achter de voorgevelrooilijn, mag ten hoogste 1 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen 1 m achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 6 m mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste 6 m bedragen.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 onder a en een extra bedrijfswoning toestaan buiten het bouwvlak met een oppervlak inclusief garage van ten hoogste 250 m², met dien verstande dat deze bedrijfswoning ter vervanging van een bedrijfswoning binnen de bestemming Recreatie 1 of 2 dient.

8.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 15 (algemene gebruiksregels) van toepassing.
 • b. Het is verboden verblijfsrecreatieve voorzieningen dan wel andere gebouwen te gebruiken voor permanente bewoning met uitzondering van de bedrijfswoningen.
 • c. Het totale aantal parkeerplaatsen bedraagt ten hoogste 160, waarvan 50 ten behoeve van het Smalspoormuseum.
 • d. Parkeerplaatsen worden ten minste op 30 m afstand van de perceelsgrens van de woningen aan de Griendtsveenstraat gesitueerd.
 • e. Er is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan.

8.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.4 onder e en een extra nieuwe bedrijfswoning toestaan met dien verstande dat deze bedrijfswoning ter vervanging van een bedrijfswoning binnen de bestemming Recreatie 1 of 2 dient.