direct naar inhoud van Artikel 7 Recreatie - 2
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 7 Recreatie - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van een golfbaan;
 • b. sportvoorzieningen waaronder paardensport en speelvoorzieningen;
 • c. horeca-1 en -2 ten dienste van deze bestemming;
 • d. bedrijfswoningen en garages;
 • e. veterinaire dienst;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1': ontsluitingsweg;
 • g. parkeerplaatsen;

met bijbehorende:

 • h. andere voorzieningen, zoals wellnessvoorzieningen, recepties, schuilgelegenheden en dienstgebouwen;
 • i. overige bouwwerken;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. water- en groenvoorzieningen;
 • l. voet- en fietspaden en andere verhardingen.

7.2 Bouwregels
7.2.1

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. er mogen ten hoogste 2 bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte, met dien verstande dat voor bedrijfswoningen een maximale bouwhoogte van 8 m geldt;
 • d. de goothoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goothoogte;
 • e. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 3' en 'specifieke bouwaanduiding - 11' tot en met 'specifieke bouwaanduiding - 14' mogen gebouwen worden gebouwd voor ten hoogste de in tabel 2 weergegeven oppervlakten;

Tabel 2

sba-3   0 m²  
sba-11   400 m²  
sba-12   1.000 m²  
sba-13   1.600 m²  
sba-14   400 m²  
 • f. in aanvulling op het bepaalde onder e bedraagt het oppervlak van een bedrijfswoning inclusief garage ten hoogste 250 m²;
 • g. in aanvulling op het bepaalde onder e bedraagt ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 11' het oppervlak per gebouw maximaal 40 m² en de afstand tot bestaande woningen minimaal 50 m;
 • h. in aanvulling op het bepaalde onder e bedraagt ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 12' het oppervlak per gebouw maximaal 200 m² en de afstand tot bestaande woningen minimaal 50 m;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van schuilgelegenheden hebben een oppervlak van ten hoogste 50 m²;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van golfafslagplaatsen hebben een oppervlak van ten hoogste 200 m²;
 • l. de bedrijfswoningen worden ten minste 44 m uit de as van de Noordersloot en ten minste 16 m uit de as van de Griendtsveenstraat gebouwd.

7.2.2

Voor het bouwen van overige bouwwerken, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • b. de bouwhoogte voor veiligheidsnetten ten behoeve van de golfbaan bedraagt ten hoogste 15 m;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 10 m.

7.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 onder c en een afwijkende bouwhoogte voor gebouwen toestaan waarbij de afwijking maximaal 2 m bedraagt.
 • b. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 onder e en per specifieke bouwaanduiding een groter oppervlakte aan gebouwen toestaan, met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van de gebouwen binnen de 'specifieke bouwaanduiding - 11' tot en met 'specifieke bouwaanduiding - 14' niet wordt overschreden.
 • c. De toepassing van het bepaalde onder a en b is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging voor omgevingsvergunning worden in ieder geval de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken beoordeeld, tevens worden de aspecten van milieucontouren en ruimtelijke en landschappelijke inpassing in acht genomen. Indien de waarden/belangen als genoemd onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.
 • d. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 onder b en een extra bedrijfswoning toestaan, met dien verstande dat deze bedrijfswoning ter vervanging van een bedrijfswoning binnen de bestemming Recreatie - 1 dient.

7.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 15 (algemene gebruiksregels) van toepassing.
 • b. Het totale aantal parkeerplaatsen bedraagt ten hoogste 150.
 • c. Parkeerplaatsen worden ten minste op 30 m afstand van de perceelsgrens van de woningen aan de Noordersloot en de Griendtsveenstraat gesitueerd.
 • d. Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 3' 'specifieke bouwaanduiding - 11', 'specifieke bouwaanduiding - 12' en 'specifieke bouwaanduiding - 14' zijn geen parkeerconcentraties van meer dan 25 parkeerplaatsen toegestaan.
 • e. Ten aanzien van evenementen geldt dat uitsluitend evenementen zijn toegestaan passend bij de bestemming en het karakter van de omgeving zoals golftoernooien, countryfairs, paardensportevenementen. Evenementen zijn uitsluitend toegestaan in de periode 1 maart tot en met 31 oktober met een maximum van drie evenementen per jaar. Muziekevenementen zijn niet toegestaan.