direct naar inhoud van Artikel 6 Recreatie - 1
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 6 Recreatie - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een wildpark;
 • b. horeca-1, -2, -3 en -5 ten dienste van deze bestemming;
 • c. sportvoorzieningen en speelvoorzieningen;
 • d. bedrijfswoningen en bijbehorende garages;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': de hoofdingang tot de bestemming;
 • f. parkeerplaatsen;

met bijbehorende:

 • g. andere voorzieningen zoals wellnessvoorzieningen, dienstgebouwen, recepties, publieksvoorzieningen, toegangsvoorzieningen, schuil- en uitkijkhutten, vogelkooien en overige dierenverblijven;
 • h. overige bouwwerken;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. water en groenvoorzieningen;
 • k. voet- en fietspaden en andere verhardingen.

6.2 Bouwregels
6.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen

 • a. gebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' mogen ten hoogste 685 verblijfseenheden worden gebouwd, waarvan ten hoogste 260 gestapeld, deze eenheden zijn inclusief voorzieningen voor logies vallend onder het begrip horeca - 5;
 • c. er mogen ten hoogste 5 bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen, met uitzondering van bedrijfswoningen en toegangsvoorzieningen, geen gebouwen worden gebouwd;
 • e. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte, met dien verstande dat voor bedrijfswoningen een maximale bouwhoogte van 6 m geldt;
 • f. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 1, 'specifieke bouwaanduiding - 2' en 'specifieke bouwaanduiding - 4' tot met 'specifieke bouwaanduiding - 10' mogen gebouwen worden gebouwd voor ten hoogste de in tabel 1 weergegeven oppervlakken;

Tabel 1

sba-1   100 m²  
sba-2   51.300 m²  
sba-4   250 m²  
sba-5   50 m²  
sba-6   250 m²  
sba-7   250 m²  
sba-8   300 m²  
sba-9   50 m²  
sba-10   250 m²  
 • g. in aanvulling op het bepaalde in sub f bedraagt het oppervlak van een bedrijfswoning inclusief garage ten hoogste 250 m²;
 • h. in aanvulling op het bepaalde in sub f bedraagt het totale oppervlak van verblijfseenheden inclusief het oppervlak aan voorzieningen voor logies vallend onder horeca - 5 ten hoogste 34.200 m²;
 • i. in aanvulling op het bepaalde in sub f bedraagt het totale oppervlak van vliegkooien ten hoogste 6 ha;
 • j. de verblijfseenheden en bedrijfswoningen dienen ten minste 44 m uit de as van de Noordersloot en ten minste 16 m uit de as van de Griendtsveenstraat te worden gebouwd;
 • k. de dierenverblijven dienen ten minste 100 m uit de as van de Griendtsveenstraat en ten minste 100 m van de woningen aan de Noordersloot te worden gebouwd.

6.2.2

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen van dierenverblijven bedraagt ten hoogste 6,5 m;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b bedraagt de bouwhoogte van vliegkooien voor vogels ten hoogste 30 m, waarbij deze afwijkende bouwhoogte uitsluitend is toegestaan ter plaatse van een maatvoeringsaanduiding die overeenkomt met een bouwhoogte van maximaal 15 m;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 10 m.

6.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder e en een afwijkende bouwhoogte voor gebouwen toestaan waarbij de afwijking maximaal 2 m bedraagt.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder e en een afwijkende bouwhoogte van maximaal 20 m voor (delen van) gebouwen toestaan in het centrale deel van het gebied, met dien verstande dat de omgevingsvergunning kan worden verleend voor maximaal 3 gebouwen, waarbij per gebouw het oppervlak met de afwijkende bouwhoogte maximaal 500 m² bedraagt.
 • c. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder f en per specifieke bouwaanduiding een groter oppervlak aan gebouwen toestaan, met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van de gebouwen binnen de 'specifieke bouwaanduiding - 1', 'specifieke bouwaanduiding - 2' en de 'specifieke bouwaanduiding - 4' tot en met 'specifieke bouwaanduiding - 10' niet wordt overschreden.
 • d. De toepassing van het bepaalde onder a en b is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging voor de omgevingsvergunning worden in ieder geval de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken beoordeeld, tevens worden de aspecten van milieucontouren en ruimtelijke en landschappelijke inpassing in acht genomen. Indien de waarden/belangen als genoemd onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.
 • e. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder c en een extra bedrijfswoning toestaan, met dien verstande dat deze bedrijfswoning ter vervanging van een bedrijfswoning binnen de bestemming Recreatie - 2 dient.

6.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 15 (algemene gebruiksregels) van toepassing.
 • b. Het is verboden verblijfsrecreatieve voorzieningen dan wel andere gebouwen te gebruiken voor permanente bewoning met uitzondering van de bedrijfswoningen.
 • c. De hoofdingang is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'.
 • d. Het totale aantal parkeerplaatsen bedraagt ten hoogste 900.
 • e. Parkeerplaatsen worden op ten minste 30 m afstand van de perceelsgrens van de woningen aan de Noordersloot en de Griendtsveenstraat gesitueerd.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' tot en met 'specifieke bouwaanduiding - 6' en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 8' tot en met 'specifieke bouwaanduiding - 9' zijn geen parkeerconcentraties van meer dan 25 parkeerplaatsen toegestaan.
 • g. Het totale aantal kampeerplaatsen bedraagt ten hoogste 260.
 • h. Kampeerplaatsen worden op ten minste 50 m afstand van de perceelsgrens van de woningen aan de Noordersloot en de Griendtsveenstraat gesitueerd;
 • i. Gronden op een afstand van minder dan 160 meter van bestaande woningen mogen niet voor het verblijf van wolven worden gebruikt.