direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen(voorziening);
  • b. recreatief medegebruik inclusief een smalspoorbaan;
  • c. water;

met bijbehorende:

  • d. andere bouwwerken;
  • e. fiets- en voetpaden;
  • f. toegangswegen, in- en uitritten;
  • g. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

  • alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd.

5.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 6 m bedragen.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 en ten behoeve van recreatief medegebruik een gebouw toestaan waarvan de oppervlakte ten hoogste 120 m² bedraagt en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 15 (algemene gebruiksregels) van toepassing.