direct naar inhoud van Artikel 5 Cultuur en ontspanning - Hoofdgebouw
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

Artikel 5 Cultuur en ontspanning - Hoofdgebouw

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Hoofdgebouw'aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. theater;
  • 2. entreevoorzieningen ten behoeve van een dierentuin;
  • 3. overige voorzieningen ten behoeve van een dierentuin;
  • 4. kleinschalige detailhandel;
  • 5. horecavoorzieningen van categorie 1 t/m 4;

en mede bestemd voor:

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. terrassen;
 • g. wegen, straten en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. kunstwerken en waterwerken;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 5.1 sub a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een gebouw maximaal de aangegeven hoogte bedragen.
5.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 20 m mag bedragen.
5.3 Nadere eisen
5.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven van categorie 5.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.4 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een horecabedrijf van categorie 5.

5.5.2 Afweging

De toepassing van de in lid 5.5.1 genoemde afwijkingsmogelijkheden is beperkt tot die gevallen, waarbij het functioneren van de in de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet wordt aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de grondwaterbescherming en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.