direct naar inhoud van Artikel 4 Cultuur en ontspanning - Dierentuin
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

Artikel 4 Cultuur en ontspanning - Dierentuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Dierentuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen, waaronder met name het dierenpark;
 • b. gebouwen ten behoeve van de in sublid a. genoemde voorzieningen, al dan niet in combinatie met:
  • 1. ondergeschikte horecabedrijven van categorie 1 t/m 3;
  • 2. ondergeschikte detailhandel ten dienste van het dierenpark;
  • 3. kleinschalige verblijfsrecreatie;

en mede bestemd voor:

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelvoorzieningen;
 • g. wegen, straten en paden;
 • h. water;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. kunstwerken en waterwerken;
 • l. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 4.1. sub b. in combinatie met het bepaalde onder 1. en 2. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak maximaal het aangegeven percentage bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een gebouw maximaal de aangegeven hoogte bedragen.

Voor het bouwen van de in lid 4.1. sub b. onder 3. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • c. het aantal gebouwen mag maximaal 30 bedragen;
 • d. de inhoud van een gebouw mag maximaal 250 m³ bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een gebouw maximaal de aangegeven hoogte bedragen.
4.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 20 m bedragen.
4.3 Nadere eisen
4.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. cultuurhistorie;
 • c. verkeersveiligheid;
 • d. sociale veiligheid;
 • e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • f. milieusituatie;
 • g. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de in lid 4.1 sub b. onder 3. genoemde gebouwen voor:
  • 1. meer dan 8 personen per gebouw;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bewoning, tenzij het gebouwen ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie betreft, in welk geval recreatieve, niet zijnde permanente, bewoning is toegestaan.