direct naar inhoud van 3.2 Ecologie
Plan: Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009058-0801

3.2 Ecologie

3.2.1 Algemeen

Bij ruimtelijke ingrepen dient onderbouwd te worden of het voornemen "redelijkerwijs uitvoerbaar" is. Een inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van de natuurbescherming is hier onderdeel van. Reeds tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk te worden gemaakt of er mogelijk sprake is van effecten waarvoor een mitigatie- en / of ontheffingsplicht geldt en of voldoende ecologische mitigerende en / of compenserende maatregelen getroffen kunnen worden.

Door Tauw is op basis van de algehele quickscan in januari 2010 een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van flora- en fauna en de effecten op beschermde natuurgebieden.

3.2.2 Flora en fauna

Het schakelstation bevat verlichting. Echter door de aanwezigheid van de vele verlichting in de directe omgeving vanuit het tuinbouwgebied, wordt geen effect verwacht op vleermuizen van het effect verlichting.

Elektromagnetische straling heeft geen effect op de aanwezige foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen.

Ten aanzien van het schakelstation moeten maatregelen worden genomen met betrekking tot vleermuizen en algemeen broedende vogels. Er wordt voorgesteld om de verlichting van de bouw 's nachts uit te schakelen. Deze maatregel zal TenneT tijdens de bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ten aanzien van broedvogels wordt voorgesteld om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te starten voor het broedseizoen. Tennet start met voorbereidende cultuurtechnische werkzaamheden rond half februari, waardoor er geen vogels op het terrein kunnen gaan nestelen.

Er is geen ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk voor de aanleg van het

schakelstation.

3.2.3 Natuurbeschermingswet

Bij ruimtelijke ontwikkelingen of ingrepen in of nabij de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is sprake van planologische bescherming via ruimtelijke procedures in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Het stelsel van de Wro gaat er van uit dat plannen van een hogere overheid doorwerken naar lagere overheden. Overheden zijn gehouden aan bescherming van de EHS via een Planologische Kernbeslissing in de Nota Ruimte; voor (particuliere) initiatiefnemers van (ruimtelijke) ingrepen in de EHS is het gemeentelijke bestemmingsplan het bindende ruimtelijk plan. Bij een ruimtelijke ingreep in de EHS is het bepalen van effecten op de EHS noodzakelijk. Wanneer er geen ruimtelijke procedure van toepassing is, maar wel effecten op de EHS denkbaar zijn, is het raadzaam en in sommige gevallen noodzakelijk ook een toetsing aan de EHS-doelen uit te voeren.

De toetsing aan de EHS omvat het bepalen van mogelijke aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Deze toetsing geeft een ecologisch -inhoudelijke indruk van het optreden van eventuele effecten op de EHS.

EHS Provincie Drenthe

Om een ecologisch-inhoudelijke indruk te krijgen van het optreden van eventuele effecten op de EHS, dient gekeken te worden naar wezenlijke kenmerken en waarden. Als wezenlijke kenmerken en waarden definieert de Nota ruimte actuele en potentiƫle waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. Het gaat daarbij om de bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, duisternis en openheid, de landschapsstructuur en belevingswaarde.

Het schakelstation ligt in de provincie Drenthe. Het station bevindt zich in de omgeving van het Oosterbos dat is aangewezen als EHS. Het Oosterbos is aangewezen voor het natuurdoeltype Hoogveenbos.


Tussen het Oosterbos en het plangebied ligt het glastuinbouwgebied. Er worden geen effecten vanuit het station op de EHS verwacht.

3.2.4 Conclusie

In de omgeving van het schakelstation kunnen vleermuizen of broedende vogels worden geschaad. TenneT treft mitigerende maatregelen tijdens de bouwwerkzaamheden. Er is geen ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk voor de aanleg van het schakelstation. Ook worden er geen effecten vanuit het station op de EHS verwacht. Vanuit het oogpunt ecologie bestaan er geen belemmeringen voor de ontwikkeling van onderhavig plan.