direct naar inhoud van 3.3 Fysieke veiligheid
Plan: Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009058-0801

3.3 Fysieke veiligheid

3.3.1 Algemeen

Omdat externe veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor een aangename woon-, werk- en leefomgeving, is vanuit de brandweer richting gegeven aan het beoogde veiligheidsniveau van het schakelstation in Klazienaveen.

3.3.2 Externe veiligheid

Bij het begrip (externe) veiligheid kan men denken aan de bescherming tegen risico's die men loopt in de nabijheid van inrichtingen, leidingen en wegen waar incidenten kunnen voorkomen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn of andere gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijv. knappen van hoogspanningsdraden).

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Bij het beoordelen van plannen dient bekeken te worden of voor de burgers het minimum beschermingsniveau gehandhaafd wordt/ blijft (plaatsgebonden risico). Voor de risicocontour van het plaatsgebonden risico (PR) geldt, dat in een straal van 10-6 per jaar geen kwetsbare (grenswaarde) en beperkt kwetsbare (richtwaarde) objecten gebouwd mogen worden.

Ingevolge artikel 2f van het Bevi is de drempelwaarde voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage 10 ton per opslagplaats. Binnen de inrichting is geen opslagplaats aanwezig waar meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen.

Op de locatie Klazienaveen worden twee transformatoren geplaatst met een vermogen van 60 MvA en wordt er een transformator in reserve gehouden.

Gelet op het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB, Categorie 20) moet worden gesteld dat de locatie niet valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. Hierdoor is het Bevi niet aanvullend van toepassing.

Er is in het plangebied daarom geen sprake van een Bevi-inrichting. Ook bevindt zich in de nabijheid geen Bevi-inrichting.

Weg, spoor en water

Ten aanzien van weg, spoor en water zijn er geen risico's bekend die het plangebied nadelig kunnen beïnvloeden.

Buisleidingen

In 1984 heeft het ministerie van VROM een circulaire uitgebracht waarin aangegeven wordt op welke wijze een verantwoorde zonering toegepast kan worden bij onder andere nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande aardgastransportleidingen. Vooruitlopend op een nieuwe circulaire heeft het RIVM in 2008 een interimtabel opgesteld.

Naast het plangebied bevindt zich een gasregelstation met een buisleiding. Voor dit type buisleiding met een maximale werkdruk van 66,2 bar, dient een PR 10-6-contour aangehouden te worden van 0 meter. Normaliter moet rekening worden gehouden met een bebouwingsvrije afstand van 5 meter aan weerszijde van de leiding. Aangezien het een eigen leiding op eigen terrein betreft wordt deze niet apart aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009058-0801_0006.png"

figuur 6: Gasregelstation naast het plangebied, bron: risicokaart

Er zijn geen andere buisleidingen op het station aangetroffen. Er is een oriëntatiemelding ten behoeve van kabels en leidingen gedaan waarbij dit is vastgesteld.

Elektromagnetische velden (EM-velden)

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) heeft in haar brieven van oktober 2005 en november 2008 aangegeven hoe om te gaan met elektromagnetische velden rondom hoogspanningsleidingen. Deze brieven gelden als beleidsadvies van VROM aan o.a. gemeenten.

Daarbij is aangegeven dat voldaan moet worden aan de berekening zoals opgenomen in het RIVM-rapport "Achtergronden beleid bovengrondse hoogspanningslijnen". Uit de brieven en het RIVM-rapport blijkt dat de norm (veldsterkte) voor langdurige straling op kwetsbare objecten als woningen en scholen, crèches en kinderopvangplaatsen niet meer dan 0,4 micro Tesla mag bedragen. Deze norm van 0,4 micro Tesla geldt voor nieuwe situaties. Bij een veldsterkte lager dan deze norm zijn geen significante gevolgen voor de gezondheid te verwachten en geldt dan ook als veilig. Hoe groter de afstand tot een schakelstation hoe lager de veldsterkte. TenneT heeft aangegeven zich te conformeren aan het rijksbeleid. Dit geldt dus ook voor het nieuwe schakelstation te Klazienaveen.

Uit een eerste bestudering van het plangebied blijkt dat binnen een straal van 70 meter van het plangebied geen kwetsbare objecten (zoals woningen) aanwezig zijn. Op voorhand kan verwacht worden dat het nieuwe schakelstation aan de norm zal voldoen. Dit wordt ondersteund door een berekening naar elektromagnetische velden van het schakelstation. Uit deze berekening blijkt dat de zone van 0.4 microTesla niet of nauwelijks buiten het plangebied ligt. Dit betekent dat het vestigen van een schakelstation ruim voldoet aan de norm. Het rapport met daarin de berekening is als Bijlagebij deze toelichting gevoegd.