direct naar inhoud van 3.4 Milieu
Plan: Emmen, Brandweerkazerne Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009039-0003

3.4 Milieu

3.4.1 Milieuzonering

Onder andere vanuit milieuhygiënisch oogpunt vergt de inpassing van functies een goede afstemming met andere, in de omgeving aanwezige gevoelige functies, zoals wonen. Voor het bepalen welke milieubelastende activiteiten toelaatbaar zijn, is in het kader van dit bestemmingsplan gebruik gemaakt van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" (van 16 april 2007).

In deze publicatie worden aan te houden richtafstanden tot aan woonbebouwing gegeven voor verschillende functies. De richtafstand voor brandweerkazernes bedraagt 50 meter tot aan woonbebouwing. Deze richtafstand wordt geadviseerd vanwege het aspect geluid. De afstand van het brandweerkazerne terrein tot aan de dichtstbijzijnde woonbebouwing bedraagt meer dan 200 meter.

3.4.2 Bodem

Omdat het plangebied gedurende langere perioden van de dag in gebruik zal worden genomen door mensen, dient voorafgaand aan de realisatie inzicht te worden verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Daarom is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied ( zie bijlage 3, Verkennend bodemonderzoek, Grontmij d.d. 29 juli 2009).

Veldonderzoek

Het veldonderzoek is verricht op 30 juni en op 7 juli 2009 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:

  • het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van de boringen bepaald;
  • het uitvoeren van in totaal 33 verkennende handboringen;
  • het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken;
  • het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal;
  • het plaatsen van twee peilbuizen;
  • In overleg met de opdrachtgever zijn 2 diepe boringen verder doorgezet tot in de oorspronkelijke laag.

Op 16 juli 2009 is gebleken dat in de peilbuizen geen grondwater aanwezig was.

Evaluatie

Op de onderzoekslocatie zijn zowel in de bovengrond als in de ondergrond geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen aangetroffen.

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese "niet verdachte locatie", juist is. Er zijn immers op de onderzoekslocatie geen gehalten aangetroffen die worden beschouwd als verontreiniging.

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen nieuwbouw van de brandweerkazerne.

3.4.3 Geluid

Met de komst van de kazerne kan er extra geluidsbelasting op de omgeving ontstaan als gevolg van het gewijzigde gebruik van het plangebied. De brandweerkazerne wordt gezien als een inrichting die moet voldoen aan bepaalde geluidsnormen.

Tegelijkertijd ondervindt het personeel dat werkzaam is binnen de kazerne mogelijk geluidhinder vanwege het wegverkeer van de Hondsrugweg, weg naar Nijbracht, Zuidbargerstraat en de Rondweg. Alhoewel een brandweerkazerne geen geluidgevoelige bestemming is op grond van de Wet geluidhinder is het voor de gemeente Emmen wel van belang de geluidsbelasting van de gevel van de kazerne vanwege het wegverkeer mee te wegen in de besluitvorming voor de locatie van de kazerne. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de brandweerkazerne slaapvertrekken worden ingericht voor de brandweerlieden. In deze ruimten dient een dusdanig geluidsniveau te worden gerealiseerd dat een goede nachtrust voor de brandweerlieden kan worden gewaarborgd.

Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn twee geluidsonderzoeken uitgevoerd. Een geluidsonderzoek naar de belasting van de gevel van de brandweerkazerne vanwege het wegverkeer (Geluidsbelasting brandweerkazerne te Emmen, WNP, 20 augustus 2009) en een geluidsonderzoek naar de geluidsbelasting op de omgeving veroorzaakt door de activiteiten van de brandweer (Zie bijlage 5 en 6 Akoestisch onderzoek brandweerkazerne te Emmen, WNP, 15 september 2009).

Geluidsbelasting van de gevel van de kazerne vanwege het wegverkeer

De geluidsbelasting is berekend met behulp van het akoestisch rekenmodel, zoals is opgesteld voor het akoestisch onderzoek naar de verandering/reconstructie van de kruising Rondweg/Hondsrugweg te Emmen. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de Standaard Rekenmethode II uit Bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Uitgangspunten wegverkeer

Uitgangspunten voor de berekening zijn de (geprognosticeerde) verkeersintensiteiten op een gemiddelde weekdag in 2018 op de Rondweg, Hondsrugweg, Zuidbargerstraat en weg naar Nijbracht.

Voor weg- en railverkeer heeft de wetgever per 1 januari 2007 de Europese dosismaat Lday-evening-night (Lden) ingevoerd. In de wet wordt Lden uitgedrukt in decibel (dB). De Lden is een gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode (07.00-19.00 uur), avondperiode (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur).

De hoogst berekende Lden-geluidsbelasting vanwege het wegverkeer bedraagt 61 dB invallend op de zuid- en westgevel van het pand.

Conclusie

De geluidsbelasting vanwege de omliggende wegen op de geprojecteerde brandweerkazerne bedraagt ten hoogste Lden = 61 dB. Het binnenniveau dient bij voorkeur te worden beperkt tot 35 à 40 dB. De geluidwering van de hoogst belaste gevels dient dan 21 tot 26 dB te bedragen.

Het verdient de voorkeur de slaapvertrekken aan de minder geluidsbelaste zijde (= noordoostzijde) van het pand te realiseren. De geluidsbelasting op deze gevel(s) bedraagt ten hoogste Lden = 56 dB. De geluidwering van deze gevel dient wel tenminste 20 dB te bedragen.

Geluidsniveaus vanwege de inrichting in de omgeving

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de geluidsniveaus vanwege de inrichting in de omgeving en het toetsen van deze geluidsniveaus aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ('Activiteitenbesluit').

Situatie

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' van het ministerie van VROM (Samsom, 1999).

Ten westen van de inrichting liggen woningen van derden aan de Ekselerbrink, de Spehornerbrink en de Halteweg. De kortste afstand van de woningen tot de grens van de inrichting bedraagt circa 185 meter (woningen Ekselerbrink). Aan de zuidzijde liggen de dichtstbijzijnde woningen van derden op circa 220 m van de inrichting (woningen Zuidbargerstraat 4 en 6). Aan de oostzijde van de inrichting ligt het industrieterrein "Nijbracht" met nabij de inrichting een aantal bedrijfspanden (o.a. Praxis).

Het uitrukken van de brandweerauto's geschiedt via het plein aan de westzijde van het hoofdgebouw (8 à 10 brandweerauto's) naar de Hondsrugweg. De auto's gaan het terrein op via de Nijbracht aan de zuidzijde van de inrichting en rijden vervolgens naar de oostzijde van de uitrukgarages.

In de oefenhal van de kazerne wordt dagelijks, behalve op zondag en soms op zaterdag, geoefend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van brandweerauto's, aggregaten, hydraulisch gereedschap etc. Daarnaast vinden er ook oefeningen plaats waarbij geen lawaaimakende activiteiten plaatsvinden. De oefeningen kunnen gedurende een deel van de dagperiode (07.00-19.00 uur) en/of avondperiode (19.00-23.00 uur) plaatsvinden.

In de representatieve bedrijfssituatie zal een aantal brandweerwagens uitrukken. Dit kan zowel in de dag-, avond- als nachtperiode plaatsvinden. Het aantal personenauto's dat parkeert op het terrein van de inrichting bedraagt doordeweeks gemiddeld 30 à 40 auto's en in het weekend 8 à 10 auto's.

Uitgangspunten geluidsbronnen

Als representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maximale situatie waarin in de dag-, avond- en nachtperiode één keer op volle sterkte (met alle brandweerauto's) wordt uitgerukt en er op één dag in de week in de dag- en avondperiode een oefening plaatsvindt. Hieronder worden de geluidsbronnen beschreven die verantwoordleijk zijn voor de geluidsemissie van de inrichting.

Brandweerauto's

De gemiddelde equivalente bronsterkte van een rijdende brandweerauto bij een representa-tieve snelheid bedraagt LW = 105 dB(A) (zonder de sirene). Deze waarde is gebaseerd op metingen aan een brandweerauto elders. De equivalente bronsterkte van de sirene van een brandweerauto is vastgesteld op LW = 133,5 dB(A) in voorwaartse richting. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de sirene op de openbare weg bij een hoge prioriteit en als de verkeerssituatie daarom vraagt. Daarmee valt deze activiteit niet binnen het toetsingskader voor geluid vanwege de inrichting.

Het rijden van brandweerauto's op het terrein van de inrichting komt voor tijdens de re-presentatieve bedrijfssituatie bij het uitrukken en weer terugkeren. Het uitrukken is niet voorspelbaar en kan gedurende 24 uur per dag voorkomen.

In de uitrukgarages zijn in totaal 8 à 10 brandweervoertuigen opgesteld. In de berekeningen is uitgegaan van de maximale situatie dat er in de dagperiode 10 brandweerauto's uitrukken en weer terugkeren (20 bewegingen in de dagperiode). In de avond- en nachtperiode is uitgegaan van een per tijdseenheid (nagenoeg) vergelijkbaar aantal uitrukkende voertuigen. Dit komt neer 6 bewegingen in de avondperiode en 12 bewegingen in de nachtperiode.

De gemiddelde rijsnelheid over het terrein van de inrichting bedraagt circa 10 km/uur.

Oefenen

De oefeningen in de oefenhal kunnen dagelijks (in de dag- en avondperiode) plaatsvinden. Tijdens de oefeningen kunnen alle voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het uitrollen van de slangen, het openknippen van een auto(wrak), het testen van de ladderwagen etc.

Personenauto's

Personeel en bezoekers parkeren hun personenauto's op de daarvoor bestemde parkeer-plaatsen op het terrein van de brandweerkazerne. Voor de parkeerplaatsen aan de oostzijde is uitgegaan van maximaal 80 verkeersbewegingen (40 auto's heen en terug) in de dagpe-riode, 40 verkeersbewegingen (20 auto's heen en terug) in de avondperiode en 20 ver-keersbewegingen (10 auto's heen en terug) in de nachtperiode.

Op de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de kazerne wordt geparkeerd door maximaal 10 auto's in de dagperiode en 5 in de avond- en nachtperiode. Er vinden derhalve 20 ver-keersbewegingen plaats in de dagperiode en 10 verkeersbewegingen in de avond- en nachtperiode.

De gemiddelde rijsnelheid over het terrein van de inrichting bedraagt circa 10 km/uur.

Servicestraat en autowerkplaats

Overige geluidsbronnen zijn de ventilatievoorzieningen en de deuropeningen die geluid uitstralen vanwege de binnen uitgevoerde werkzaamheden.

In de berekening is een gemiddeld equivalent binnengeluidsniveau aangehouden van Lp = 80 dB(A). Voor de geluidemissie door de deuropeningen is uitgaande van dit binnenniveau een bronsterkte berekend van LW = 90 dB(A).

Oefenhal

De oefeningen in de oefenhal kunnen in de dag- en/of avondperiode plaatsvinden. Tijdens de oefeningen kunnen alle voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het uitrollen van de slangen, het openknippen van een auto(wrak), het testen van de ladderwagen etc.

Per oefening en per keer kunnen de binnen de inrichting voorkomende activiteiten sterk verschillen. Zo zal de ene keer worden geoefend met hefkussen, domme krachten en vijzels waarbij relatief weinig geluid wordt geproduceerd en de andere keer juist met een pomp en/of aggregaat met een hoge geluidproductie.

Berekeningsresultaten

Een samenvatting van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) vanwege de inrichting is weergegeven in onderstaande tabel.

Overzicht van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in de dag-, avond- en nachtperiode invallend op een aantal relevante ontvangerpunten

Ontvanger-
punt  
Omschrijving   Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT [dB(A)]  
    dag   avond   nacht  
05   Ekselerbrink 86   31   32   30  
12   Ekselerbrink 72   31   32   30  
17   Spehornerbrink 9   29   30   28  
24   Spehornerbrink 23   25   26   24  
31   Halteweg 54   23   24   22  
33   Halteweg 23   24   24   23  
38   Zuidbargerstraat 6   32   32   30  
40   Zuidbargerstraat 8   31   32   28  
42   Zuidbargerstraat 10   30   31   27  

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) vanwege de inrichting invallend op de omliggende woningen van derden bedraagt, uitgaande van de aangegeven uitgangspunten, ten hoogste 32 dB(A) in de dag- en avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode.

De op grond van het 'Activiteitenbesluit' ter plaatse van de woningen toelaatbare waarde van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode wordt niet overschreden.

Een samenvatting van de berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) vanwege de activiteiten op het terrein van de brandweerkazerne is in onderstaande tabel.

Overzicht van de maximale geluidsniveaus (LAmax) invallend op de ontvangerpunten

Ontvanger-
punt  
Omschrijving   Maximale geluidsniveau LAmax [dB(A)]  
    dag   avond   nacht  
05   Ekselerbrink 86   50   50   50  
12   Ekselerbrink 72   51   51   51  
17   Spehornerbrink 9   48   48   48  
24   Spehornerbrink 23   43   43   43  
31   Halteweg 54   40   40   40  
33   Halteweg 23   41   41   41  
38   Zuidbargerstraat 6   47   47   47  
40   Zuidbargerstraat 8   45   45   45  
42   Zuidbargerstraat 10   44   44   44  

Het maximale geluidsniveau (LAmax) vanwege de inrichting bedraagt ter plaatse van de woningen aan de Ekselerbrink ten hoogste 51 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

De op grond van het 'Activiteitenbesluit' toelaatbare maximale geluidsniveaus van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode wordt niet overschreden.

Conclusie

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) vanwege de brandweerkazerne te Emmen bedraagt in de representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 32 dB(A) in de dag- en avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode invallend op de woning van derden (woningen Zuidbargerstraat).

Aan de op grond van het 'Activiteitenbesluit' ter plaatse van de woningen toelaatbare waarde van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode wordt voldaan.

Het maximale geluidsniveau (LAmax) vanwege de inrichting bedraagt ter plaatse van de woningen aan de Ekselerbrink ten hoogste 51 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Aan de op grond van het 'Activiteitenbesluit' toelaatbare maximale geluidsniveaus van 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode wordt voldaan.

3.4.4 Luchtkwaliteit

Plannen die niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de luchtkwaliteit hoeven niet meer afzonderlijk te worden getoetst aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Dat staat in artikel 5.16, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer. In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) wordt aangegeven wanneer sprake is van een NIBM bijdrage. De grens ligt op dit moment op 1 % van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM10 en NO2. Zodra in 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht wordt zal die grens liggen op 3%.

Om het overheden gemakkelijker te maken worden in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) categorieën van gevallen aangewezen waarvoor vaststaat dat deze niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Bij plannen die binnen deze categorie vallen, hoeven geen verdere berekeningen te worden uitgevoerd om aan te tonen dat sprake is van een NIBM situatie.

Deze categorieën betreffen woningbouwlocaties en kantoorlocaties. Een brandweerkazerne valt niet onder één van deze categorieën.

Voor kleinere plannen die niet binnen één van deze categorieën vallen, heeft VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld waarmee op eenvoudige manier kan worden bepaald of er sprake is van een NIBM bijdrage.

De bouw van de brandweerkazerne heeft tot gevolg dat er extra verkeer van de omliggende wegen gebruik zal maken. Ten behoeve van het geluidsonderzoek is hiervan een inschatting gemaakt. Gemiddeld zullen circa 100 verkeersbewegingen met personenauto's per weekdag ontstaan als gevolg van de komst van de brandweerkazerne. Het aantal verkeersbewegingen met brandweerauto's zal circa 12 per weekdag bedragen.

Na invoering van deze gegevens in de rekentool (versie augustus 2009) blijkt dat kan worden uitgesloten dat de bouw van de brandweerkazerne in betekende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.