direct naar inhoud van 3.3 Fysieke veiligheid
Plan: Emmen, Brandweerkazerne Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009039-0003

3.3 Fysieke veiligheid

3.3.1 Algemeen

Omdat externe veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor een aangename woon-, werk- en leefomgeving, is vanuit de brandweer richting gegeven aan het beoogde veiligheidsniveau van gebouwen en terreinen. Hierbij wordt getoetst aan bestaande regelgeving en normen voor (externe) veiligheid, bereikbaarheid, bluswatervoorziening, repressieve dekking en alarmsystemen welke onderdeel zijn van de veiligheidsketen. Aangezien het hier om de bouw van de brandweerkazerne zelf gaat zijn bereikbaarheid, bluswatervoorziening, repressieve dekking en alarmsystemen voldoende gewaarborgd. In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op risico's met betrekking tot gebruik, opslag en transport van gevaarlijke stoffen.

3.3.2 Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water, spoor en door buisleidingen. Productie, vervoer (bijvoorbeeld gasleidingen) en opslag van gevaarlijke stoffen leveren risico's op voor mens en milieu, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. In oktober 2004 is het besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van kracht geworden en zullen bestemmingsplannen onder andere hieraan getoetst dienen te worden.

Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de ligging van het plangebied ten opzichte van risicovolle objecten.

Risicovolle objecten

Rond het plangebied zijn de volgende (mogelijke) risicovolle objecten aanwezig:

Esso tankstation, Rondweg 31

Het vulpunt van het LPG-tankstation ligt op ca. 670 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6 contour) van dit object bedraagt volgens de Risicokaart 45 meter. Het plangebied ligt daarom op voldoende afstand van het tankstation voor wat betreft het plaatsgebonden risico. De beoordelingsafstand voor het groepsgebonden risico ligt op 150 meter van het vulpunt. Dit betekent dat het plangebied buiten de grens van deze contour is gelegen. Er hoeft geen nadere analyse van het groepsrisico uitgevoerd te worden.

Emmtec terrein, Eerste Bokslootweg 17

Volgens de risicokaart bevindt zich een risicovol object op circa 1160 meter van het plangebeid. Het betreft een opslagloods op het Emmtec terrein. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6 contour) van dit object bedraagt Conform de huidige regelgeving REVI III 220 meter.. Het plangebied ligt daarom op voldoende afstand van het Emmtec-terrein.

Draka kabelbedrijven, Abel Tasmanstraat 1

De opslag van gevaarlijke stoffen ligt op circa 960 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6 contour) van dit object bedraagt 205 meter. Het plangebied ligt daarom op voldoende afstand van het plangebied.

BJ Services International, Vasco Da Gamastraat 27

De opslag van gevaarlijke stoffen ligt op circa 1250 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6 contour) van dit object bedraagt 290 meter. Het plangebied ligt daarom op voldoende afstand van het plangebied.

Autobedrijf de Grote, Hondsrugweg 20

Het vulpunt van het LPG-tankstation ligt op ca. 1240 meter van het plangebied. De contour van het plaatsgebonden risico (10-6 contour) van dit object bedraagt 45 meter. Het plangebied ligt daarom op voldoende afstand van het tankstation voor wat betreft het plaatsgebonden risico.

Buisleidingen

Er zijn geen NAM leidingen of locaties binnen danwel in de nabijheid van de geplande locatie aanwezig.

Ten zuiden van de Rondweg, aan de zuidzijde van het plangebied ligt een hoge drukgasleiding van de Gasunie. De contour van het plaatsgebonden risico ligt boven op de leiding. Het invloedsgebied van het groepsrisico ligt op 170 meter van de leiding. In onderstaande figuur wordt weergegeven welke overlap deze contour heeft met het plangebied. Een deel van de geplande groenvoorzieningen in het plan overlapt met deze contour. Dit levert geen verhoging op van het groepsrisico, omdat zich hier geen mensen zullen bevinden.

Weg, spoor, water

De Rondweg maakt onderdeel uit van de routering gevaarlijke stoffen. Deze routering voert echter niet langs het plangebied en heeft geen negatieve gevolgen voor het plangebied.

Het spoortraject ligt ten westen van het plangebied. Hiervan is in augustus 2006 een QRA (Quantitative Risk Analysis) rapportage opgesteld waaruit bleek dat de contour voor het plaatsgebonden risico op het spoor ligt. Het groepsrisico bleek in de toekomstige situatie tot 0,1 maal de oriënterende waarde te zijn. De verwachting is dat er nauwelijks toename zal ontstaan door toevoeging van een brandweerkazerne binnen de RVGS (Regulering Vervoer Gevaarlijke Stoffen) invloedszone van 320 meter vanaf het spoor.

In de nabijheid van het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen over water plaats.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009039-0003_0003.png"  
Buisleiding (in rood) en groepsrisico contour van 170 m (arcering) ten opzichte van het plangebied.