direct naar inhoud van Artikel 29 Water
Plan: Emmer-Compascuum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009038-0703

Artikel 29 Water

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. vaarweg;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. oevers en beplanting;
 • e. brug ter plaatse van de aanduiding brug;

met de bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. kunstwerken en waterwerken;
 • i. nutsvoorzieningen.
29.2 Bouwregels
29.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
29.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen andere bouwwerken worden opgericht, mits deze de waterhuishouding niet belemmeren;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken en kunstwerken van artistieke aard mag maximaal 6 meter bedragen;
 • c. op de gronden aangeduid met de aanduiding brug mag een brug ten behoeve van de bestemming verkeer worden gebouwd.
29.3 Nadere eisen
29.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
29.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en water als permanente ligplaats voor woonschepen of recreatievoertuigen zoals bedoeld in de plaatselijke woonschepen verordening en de provinciale omgevingsverordening;

.