direct naar inhoud van Artikel 30 Water - Recreatie
Plan: Emmer-Compascuum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009038-0703

Artikel 30 Water - Recreatie

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water-Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • c. recreatief medegebruik;
 • d. watersport en waterrecreatie niet gemotoriseerd;
 • e. oevers en beplanting;

met de bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. kunstwerken en waterwerken;
30.2 Bouwregels
30.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
30.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen andere bouwwerken worden opgericht, mits deze de waterhuishouding niet belemmeren;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken en kunstwerken van artistieke aard mag maximaal 6 meter bedragen;
30.3 Nadere eisen
30.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
30.3.2 Bevoegdheid
30.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en water als permanente ligplaats voor woonschepen of recreatievoertuigen zoals bedoeld in de plaatselijke woonschepen verordening en de provinciale omgevingsverordening;