direct naar inhoud van Artikel 28 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Emmer-Compascuum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009038-0703

Artikel 28 Verkeer - Verblijfsgebied

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Verblijfgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en wegen voor de ontsluiting van de aanliggende percelen;
 • b. erven en pleinen;
 • c. garageboxen ter plaatse van de aanduiding garage;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. kunstwerken en waterwerken;
 • f. fiets- en voetpaden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
28.2 Bouwregels
28.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als gebouwen mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd;
 • b. garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding garage;
 • c. de bouwhoogte van een garagebox mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. garageboxen dienen plat afgedekt te worden.
28.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 10 meter mag bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in artikel 28.2.2 onder a mag de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg maximaal 1 meter bedragen.
28.3 Nadere eisen
28.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
28.4 Afwijken van de bouwregels
28.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 28.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding langs de openbare weg maximaal 1,5 meter mag bedragen;
28.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 28.4.1 genoemde afwijkingen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

28.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de garageboxen ten behoeve van wonen;