direct naar inhoud van Artikel 55 Wonen - Vrijstaand of twee aaneen specifiek 1
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 55 Wonen - Vrijstaand of twee aaneen specifiek 1

55.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Vrijstaand of twee aaneen specifiek 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen (twee aaneen);
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. toegangswegen in- en uitritten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
55.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen - Vrijstaand of twee aaneen specifiek 1 ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd, tenzij dit op de verbeelding met een aanduiding anders is weergegeven;
 • c. voor zover de woningen twee aaneen worden gebouwd, zijn de bouwregels als genoemd in artikel 49.2 overeenkomstig van toepassing;
 • d. voor zover de woningen vrijstaand worden gebouwd, zijn de bouwregels als genoemd in artikel 56.2 overeenkomstig van toepassing;
55.3 Nadere eisen
55.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
55.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels;
 • b. voor zover de woningen twee aaneen worden gebouwd, zijn de afwijkingsbepalingen als genoemd in artikel 49.4 overeenkomstig van toepassing;
 • c. voor zover de woningen vrijstaand worden gebouwd, zijn de afwijkingsbepalingen als genoemd in artikel 56.4 overeenkomstig van toepassing;
55.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;