direct naar inhoud van Artikel 44 Wonen - Aaneengebouwd
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 44 Wonen - Aaneengebouwd

44.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Aaneengebouwd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aaneengebouwde woningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. oorspronkelijke bijbehorende bouwwerken, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • d. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • e. andere bouwwerken;
 • f. sport- en speelgelegenheden;
 • g. toegangswegen in- en uitritten;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
44.2 Bouwregels
44.2.1 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mag uitsluitend een aaneengebouwde woning worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen - Aaneengebouwd ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd, tenzij dit op de verbeelding met een aanduiding anders is weergegeven;
 • c. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • d. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • e. de afstand van een niet aangebouwde zijde van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt;
 • f. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • g. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bouwhoogte" mag de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere dan de bestaande bouwhoogte is aangegeven;
 • h. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen of een andere dan de bestaande goothoogte is aangegeven;
 • i. de dakhelling van het hoofdgebouw dient ten minste 30° en ten hoogste 60° te bedragen dan wel, indien een andere dakhelling aanwezig is, de bestaande dakhelling;
 • j. in afwijking van het bepaalde in 44.2.1 onder i dient ter plaatse van de aanduiding "plat dak" een hoofdgebouw plat te worden afgedekt.
 • k. ter plaatse van de aanduiding "karakteristiek" dient de huidige hoofdvorm van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, welke wordt bepaald door dakvorm, nok- en goothoogte, te worden gehandhaafd en mag de goot- en nokhoogte van het gebouw niet meer bedragen dan de bestaande goot- en nokhoogte.
44.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij een woning met de bestemming Wonen - Aaneengebouwd mag buiten het bouwvlak maximaal 35m² bedragen, met in achtneming dat:
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
 • b. voor hoekwoningen of woningen op de hoek van een woningblok geldt dat maximaal 50m² bijbehorende bouwwerken gerealiseerd mogen worden mits:
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt,
  • 2. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw;
  • 3. langs de zijkant van het hoofdgebouw (hoekwoning) een strook grond behorende tot het bouwperceel met een breedte van minimaal 3m aanwezig is;
  • 4. de oppervlakte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 35 meter² bedraagt;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van de woning te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • d. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen maximaal 5 meter achter de oorspronkelijke achtergevel van de woning worden gebouwd;
 • e. maximaal 50% van de gronden voor de voorgevel mogen worden bebouwd mits:
  • 1. bij de eerste oplevering van het hoofdgebouw een bijbehorend bouwwerk voor de voorgevel gerealiseerd is;
  • 2. de maximale bouwhoogte niet meer dan 3,5 m bedraagt;
 • f. bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw dienen vrijstaande bijbehorende bouwwerken achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 • g. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • h. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
 • i. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
 • j. in afwijking van het bepaalde in 44.2.2 onder a. tot en met i. dient ter plaatste van de aanduiding "bijgebouwen" de uitwendige hoofdvorm van de oorspronkelijke bijbehorend bouwwerken behouden te blijven, hetgeen zich kenmerkt in de bouwhoogte en de breedte van het gebouw;
 • k. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bouwen voor voorgevel" mogen bijbehorende bouwwerken in afwijking van het bepaalde onder 44.2.2 onder c. en i. voor de voorgevel worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen.
44.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter en achter de gevellijn maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. overkappingen mogen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
  • 2. de totale gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken bij een woning inclusief overkappingen buiten het bouwvlak maximaal 20 m2 mag bedragen, onder voorwaarde dat niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
  • 3. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
  • 4. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 5 meter bedragen;
  • 5. een luifel aan het hoofdgebouw mag maximaal 1,5 meter uit steken;
44.3 Nadere eisen
44.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
44.4 Afwijken van de bouwregels
44.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 44.2.1 onder g. en toestaan dat de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • b. artikel 44.2.1 onder h.en toestaan dat de maximale goothoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • c. artikel 44.2.2 onder a. en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij een woning met de bestemming Wonen- Aaneengebouwd buiten het bouwvlak maximaal 50m² mag bedragen, met in achtneming dat:
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het achtererfgebied bebouwd wordt,
  • 2. een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan maximaal 35 m² bedraagt;
 • d. artikel 44.2.2 onder f. en toestaan dat bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw het vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet in het verlengde van de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw gebouwd hoeft te worden;
44.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 44.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

44.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk als zelfstandige woning;