direct naar inhoud van Artikel 43 Water
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 43 Water

43.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. waterwegen ter plaatse van de aanduiding "waterweg";
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. watersport en waterrecreatie niet gemotoriseerd;
 • e. oevers en beplanting;
 • f. ijsbaan ter plaatse van de aanduiding "ijsbaan";
 • g. ligplaats voor recreatievaart ter plaatse van de aanduiding "ligplaats";
 • h. aanlegsteigers ter plaatse van de aanduiding "aanlegsteiger";
 • i. passantenhaven voor recreatievaart ter plaatse van de aanduiding "passantenhaven";
 • j. sluizen en bruggen met bijbehorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "sluis";
 • k. bruggen ter plaatse van de aanduiding "brug";
 • l. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de bijbehorende:

 • m. andere bouwwerken;
 • n. kunstwerken en waterwerken;
43.2 Bouwregels
43.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "bebouwingspercentage terrein (%)" staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage aangegeven, indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bouwhoogte" mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte op is aangegeven; op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
43.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen een afstand van 5 meter ter weerszijden van de op de verbeelding aangegeven watergang mogen andere bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding worden gebouwd met een maximale hoogte van 3 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "brug" mag een brug ten behoeve van de bestemming verkeer worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 10 meter;
43.3 Afwijken van de bouwregels
43.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 43.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van bruggen maximaal 15 meter mag meter bedragen;
 • b. artikel 43.2.2 onder a. en toestaan dat de bouwhoogte van een ander bouwwerk maximaal 6 meter mag bedragen;
43.3.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 43.3.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend. Tevens vragen burgemeester en wethouders het desbetreffende waterschap om advies, alvorens de omgevingsvergunning te verlenen. Bij een negatief advies van het waterschap wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

43.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en water als permanente ligplaats voor woonschepen zoals bedoeld in de plaatselijke woonschepen verordening en de provinciale omgevingsverordening;