direct naar inhoud van Artikel 42 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 42 Verkeer - Verblijfsgebied

42.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en wegen voor de ontsluiting van de aanliggende percelen;
 • b. erven en pleinen;
 • c. garageboxen ter plaatse van de aanduiding "garage";
 • d. geluidswerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "geluidsscherm"/ "geluidswal";
 • a. brandstofverkooppunt, LPG niet inbegrepen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg";
 • b. een luifel ter overkapping van de brandstoftankpunten ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - overkapping";

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. kunstwerken en waterwerken;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. fiets- en voetpaden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
42.2 Bouwregels
42.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde in 42.2.1 onder a. mogen garageboxen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "garage";
 • c. de bouwhoogte van gebouwen en garageboxen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. garageboxen dienen plat afgedekt te worden.
42.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 10 meter mag bedragen en van luifels ter overkapping van brandstofverkooppunten maximaal 6 meter mag bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in artikel 42.2.2 onder a. mag de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg maximaal 1 meter bedragen.
42.3 Nadere eisen
42.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
42.4 Afwijken van de bouwregels
42.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 42.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding langs de openbare weg maximaal 3 meter mag bedragen;
 • b. 42.2.1 onder a. en toestaan dat een ondergrondse parkeervoorziening wordt gerealiseerd;
42.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 42.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

42.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de garageboxen ten behoeve van wonen;