direct naar inhoud van Artikel 41 Verkeer - Auto(snel)weg
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 41 Verkeer - Auto(snel)weg

41.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Auto(snel)weg aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. auto(snel)wegen (A37) met 2x2 reguliere rijstroken en incidenteel tevens uit in- en uitvoegstroken;
 • b. informatiesystemen/signaleringsborden;
 • c. geluidswerende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. kunstwerken en waterwerken;
 • f. toegangswegen, in- en uitritten;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen ten dienste van de bestemming.
41.2 Bouwregels
41.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bebouwd oppervlak" staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage aangegeven, indien geen bebouwingsoppervlak is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bouwhoogte" mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte op is aangegeven;
41.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 5 meter bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten, informatiesystemen, signaleringsborden en vlaggenmasten maximaal 15 meter mag bedragen en de bouwhoogtes van luifels ter overkapping van brandstoftankpunten maximaal 6 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg mag maximaal 3 meter bedragen;
41.3 Nadere eisen
41.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
41.4 Afwijken van de bouwregels
41.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 41.2.2 onder a. en toestaan dat maximaal 100 m² grond buiten het bouwvlak bebouwd mag worden ten behoeve van parkeervoorzieningen en met een maximale bouwhoogte van 5 meter;
 • b. artikel 41.2.2 onder a. en toestaan dat maximaal 25m² grond buiten het bouwvlak bebouwd mag worden ten behoeve van een antennemast met installatieruimte, de maximale bouwhoogte van de mast mag 45meter bedragen en de bouwhoogte van de installatieruimte mag maximaal 3 meter bedragen;
41.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 41.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;