direct naar inhoud van Artikel 31 Maatschappelijk - Onderwijs
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 31 Maatschappelijk - Onderwijs

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk - Onderwijs aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, brede school;

met bijbehorende:

 • b. andere bouwwerken;
 • c. horeca-1 ten dienste van de bestemming;
 • d. sport- en speelgelegenheden;
 • e. toegangswegen, in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
31.2 Bouwregels
31.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. indien een gevellijn is aangegeven dient de voorgevel van het gebouw in de gevellijn te worden opgericht;
 • c. de afstand van een gebouw tot de achter- en zijerfscheiding dient minimaal 3 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt;
 • d. de maximale bouw- en goothoogte bedragen de bestaande bouw- en goothoogte;
 • e. de dakhelling bedraagt de bestaande dakhelling.
31.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter en achter de gevellijn maximaal 6 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. overkappingen mogen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
  • 2. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 meter;
  • 3. buiten het bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken inclusief overkappingen maximaal 50 m2 bedragen;
  • 4. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
  • 5. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten voor en achter de gevellijn mag maximaal 10 meter bedragen;
  • 6. een luifel aan het hoofdgebouw mag maximaal 1,5 meter uit steken;
31.3 Nadere eisen
31.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
31.4 Afwijken van de bouwregels
31.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 31.2.1 onder a. en toestaan dat gebouwen gerealiseerd mogen worden buiten het bouwvlak met een maximum vloeroppervlak van 50 meterĀ² en een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • b. artikel 31.2.2 onder a.2. en toestaan dat overkappingen voor de voorgevel mogen worden gerealiseerd.
31.4.2 Beperking

Het verlenen van de in artikel 31.4.1 genoemde omgevingsvergunningen is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om een omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

31.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de horeca - 1 functie ten dienste van deze bestemming als een zelfstandige horeca inrichting;
 • b. het bewonen van bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken.