direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Emmen, Emmer-Compascuum, Gruinten 82
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2018030-W701

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot wijzigingsplan

Aanvrager heeft burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor het perceel Gruinten 82 te Emmer-Compascuum. Het perceel waar dit wijzigingsplan betrekking op heeft is kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AB, nummer 1301.

Dit perceel, bestaande uit twee stroken, behoorde voorheen tot de berm van de Gruinten. Het perceel is door de gemeente verkocht aan aanvrager, zodat deze stroken ten behoeve van de tuin gebruikt kan worden. Met de verkoop van dit perceel is niet van rechtswege een andere bestemming ontstaan. Verzocht wordt door de aanvrager annex eigenaar de bestemming te wijzigen naar een onderdeel van de bestaande woonfunctie.

Met dit wijzigingsplan wordt voorzien in een passende bestemming (bestemming 'Wonen - Voormalige agrarische bebouwing').

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen ten westen van Emmer-Compascuum aan de Gruinten. Nabij de Gruinten meandert het veenriviertje De Runde

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2018030-W701_0001.png"

Afbeelding 1: Ligging plangebied in omgeving (indicatief rood omcirkeld het plangebied).

1.3 Huidige planologische regeling

1.3.1 Bestemming

Het perceel, een strook langs het kavel Gruinten 82 te Emmer-Compascuum, heeft in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' de bestemming 'Verkeer-Weg' (artikel 58), bestemd voor wegen, fietspaden, voetpaden en straten met hoofdzakelijk een functie voor het doorgaande verkeer met bijbehorende bermen, bermsloten en groenvoorzieningen. Op het perceel is echter een groenvoorziening ten behoeve van de tuin aan Gruinten 82 aanwezig. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen naar een onderdeel van de woonfunctie aan Gruinten 82 (bestemming 'Wonen – Voormalige agrarische bebouwing').

1.3.2 Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan

In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 77.1 lid a) voor de wijziging van "Verkeer-weg" naar "Wonen-Voormalige agrarische bebouwing" door het verschuiven van de bestemmingsgrenzen tot maximaal 5 meter waarbij de grond wordt bestemd voor dezelfde doeleinden als waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt toegevoegd

1.4 Opzet wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. In de toelichting wordt een verantwoording gegeven van de in het plan gemaakte keuzes. Op de verbeeding worden de percelen in het plangebied aangegeven met een bestemming. In de regels worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het plangebied geregeld.

Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Gemeentelijk beleid

2.1.1 Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef

De Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef is 24 september 2009 vastgesteld door de raad. Het document is opgesteld als ruimtelijke vertaling van de ambities gesteld in de Strategienota Emmen 2020 (vastgesteld september 2001). De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen weer. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke structuur van 2020 geschetst aan de hand van een aantal thema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid. Voor ieder thema is een hoofdkoers bepaald. Voor het wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Emmer-Compascuum, Gruinten 82 is vooral het thema wonen van belang.

De Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef richt zich op een accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit en differentiatie van woonmilieus: De opgave ligt er om de woningvoorraad in lijn te brengen en te houden met de woonwensen van huidige én toekomstige inwoners. Naast een kwaliteitsimpuls van de bestaande woningen wordt ingezet op op wervende woonmilieus. Om ervoor te zorgen dat de woningmarkt op orde blijft, is een continue aanpassing aan de veranderende vraag geboden. Dit geldt niet alleen voor de kern van Emmen, maar ook voor de dorpen. Zo ontstaat op termijn een cyclische vernieuwing van de bestaande woongebieden.

2.1.2 Woonvisie 2018-2023

Het woonbeleid richt zich op goed wonen en leven; er is sprake van een kwalitatieve insteek. In het woonbeleid wordt rekening gehouden met vergrijzing en mogelijke bevolkingskrimp. Uitgegaan wordt van het bieden van kwalitatief maatwerk voor het wonen en de woonomgeving. Kwaliteit betekent vooral duurzame herstructurering en woningaanpassing. De prioriteiten in het beleid zijn: zorg voor voldoende en goede woningen voor de doelgroepen van beleid; herstructurering in relatie tot bevolkingskrimp en vergrijzing; zorg voor voldoende geschikte woningen voor senioren; duurzaamheidsmaatregelen (in het bijzonder energiebesparende maatregelen). Het accent ligt met deze prioriteiten op behoud en versterking van de bestaande woonkwaliteit. Dit komt ook tot uiting in de algemene woningbouwstrategie waarbij het beoordelen van nieuwe initiatieven herstructureringsprojecten prioriteit hebben. Ook van belang is dat nieuwe initiatieven en nieuw te ontwikkelen locaties/gebieden in samenhang worden bekeken.

Het voorliggend plan betreft een particulier initiatief waarbij sprake is van de functiewijziging van een strook als de berm behorende bij de verkeersbestemming in twee stroken behorende bij een voormalige agrarische bedrijfswoning. Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' voorziet in de functiewijziging. Er worden geen woningen toegevoegd aan het aantal bestaande woningen.

2.2 Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid stelt geen specifieke bepalingen voor een functiewijziging van verkeer naar vrijkomende agrarische bebouwing.

2.3 Rijksbeleid

In het Rijksbeleid zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor een functiewijziging van verkeer naar vrijkomende agrarische bebouwing.

Hoofdstuk 3 Huidige situatie en beschrijving ontwikkeling

3.1 Ontstaansgeschiedenis

Emmer-Compascuum, en dan met name het zuidelijke gedeelte, is eind 19e, begin vorige eeuw ontstaan in de periode van de grootschalige hoogveenontginningen. Het dorp is gesitueerd aan de rand van de hoogveenontginningen en wordt omringd door preveenkoloniale ontginningstypen.

In het noorden grenst het direct aan de boekweitcultuurontginningen van Munsterscheveld/Roswinkel, terwijl de boekweitcultuurontginningen van Barger-Compascuum en Rundeveen ten zuiden van het dorp liggen. De randveenontginning langs de Runde tussen Munsterscheveld en Roswinkel volgt bodemkundig de grens van het veenkoloniale gebied en sterkt zich uit van het noorden tot aan de westkant van het dorp. Ten oosten van het dorp, direct over de grens, liggen de Duitse moorkoloniën Lindloh en Schwartenberg. Rond 1820 lag in het toen nog onbewoonde gebied tussen Roswinkel en het Duitse Schwartenberg de Heeren of Leijdijk. Deze dijk lag op de lijn van de huidige Maatschappijweg.

Het landschap van de boekweitcultuurontginningen en de randveenontginningen is met zijn smalle stroken weide en bouwlandpercelen veel kleinschaliger dan het grootschalige, systematische hoogveenontginningslandschap. De Runde ten westen van het dorp waterde in die tijd zodanig goed af dat hier beweiding mogelijk was.

Met het afgraven van de veenlaag is het moeras verdwenen waar eens De Runde door stroomde. Dit riviertje zocht zijn weg door het landschap, gestuurd door bodemgesteldheid, gradiënten en de begroeiing. De Runde was ooit een riviertje, noordwaarts stromend vanuit het Zwarte Meer door de uitgestrekte veengebieden overgaande in de ruiten Aa. Door de vervening is het oorspronkelijke landschap verdwenen en daarmee ook de oorspronkelijke loop van het veenriviertje.

In kader van de herinrichting van de Gronings-Drents veenkoloniën is gezocht naar een economische, ecologische en recreatieve manier om waterbeheersing van het landschap in te bedden. Omdat het veenriviertje zijn nieuwe loop zocht, is er met inbreng van een kunstenaar (zie onder) voor gekozen om De Runde niet te laten meanderen op basis van historische kaarten. De verhalen van de bewoners van het gebied en het vinden van een weg dan wel loop tussen culturele obstakels in de veenkoloniën. De Runde is qua ontwerp in verschillende deelgebieden gesplitst, ofwel kamers en gangen met een eigen ontwerp. http://www.jeroenvanwesten.nl/de-runde-komt-1998-2009/

 

3.2 Huidige situatie

Het perceel Gruinten 82 is vrij gelegen ten opzichte van omliggende bebouwing, tussen het veenriviertje De Runde en de lintbebouwing langs de Schuttingslaan. De omgeving is overwegend agrarisch van karakter en naast enkele woningen zijn er natuurlijke, recreatieve gebieden in de omgeving gelegen. Op het perceel Gruinten 82 wordt gewoond.

Op het perceel Gruinten 82 staat een voormalige agrarische bedrijfswoning. Daarnaast staat twee schuren, waarvan er 1 een voliére omvat. Het bestaande erf is groen ingepast. Het deel wat nu is aangekocht is al in gebruik bij de eigenaar van het perceel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2018030-W701_0002.png"

Afbeelding 3: Luchtfoto Gruinten 82 (geel omlijnd het woongedeelte op het perceel, groen omlijnd de gronden die aan de woonbestemming worden toegevoegd).

3.3 Beschrijving ontwikkeling

Aanvrager heeft burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor het perceel Gruinten 82 te Emmer-Compascuum. Het perceel waar dit wijzigingsplan betrekking op heeft is kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AB, nummer 1301.

Dit perceel, bestaande uit twee stroken, behoorde voorheen tot de berm van de Gruinten. Het perceel is door de gemeente verkocht aan aanvrager, zodat deze stroken ten behoeve van de tuin gebruikt kan worden. Met de verkoop van dit perceel is niet van rechtswege een andere bestemming ontstaan. Verzocht wordt door de aanvrager annex eigenaar de bestemming te wijzigen naar een onderdeel van de bestaande woonfunctie.

Een woonfunctie voor deze twee stroken biedt de mogelijkheid om de feitelijke situatie te regelen. Het aanwezige hekwerk en de coniferenhaag moeten worden gezien als voorzetting van het gebruik als tuin, waarmee sprake is van strijdigheid met de bestemming verkeer. De bestemming "Wonen-Voormalige agrarische bebouwing" is een passend hergebruik voor deze stroken. In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' is daartoe de wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de wijziging door het verschuiven van de bestemmingsgrenzen tot maximaal 5 meter waarbij de grond wordt bestemd voor dezelfde doeleinden als waarvoor de grond is bestemd waaraan deze wordt toegevoegd

De functiewijziging naar wonen vindt plaats aansluitend aan het bestaande perceel met de aanwezige bebouwing. Met dit wijzigingsplan wordt voorzien in een passende bestemming (bestemming 'Wonen - Voormalige agrarische bebouwing').

Hoofdstuk 4 Onderzoeken en milieubeoordeling

4.1 Archeologie

Het plangebied is de volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart Archeologie (vastgesteld op 30 mei 2013) gelegen binnen een gebied waar een lage verwachting is op het aantreffen van archeologische waarden. Er is geen sprake van nieuwbouw. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van archeologie geen belemmeringen voor de functiewijziging van de voormalige agrarische bedrijfswoning naar wonen.

4.2 Ecologie

De verandering van de feitelijke situatie naar wonen vindt plaats voor het bestaande perceel met de aanwezige bebouwing. Er is geen sprake van nieuwbouw. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van flora en fauna geen belemmeringen voor de functiewijziging van verkeer naar wonen.

4.3 Milieu

4.3.1 Bodem

Het plangebied bevat geen locaties die voor wat betreft bodemverontreiniging verdacht zijn (historisch verdacht als gevolg van in het verleden uitgevoerde bodembedreigende activiteiten). Ook bevat het plangebied geen locaties waar de milieukundige bodemkwaliteit is onderzocht en geconstateerd is of de locaties verontreinigd zijn. Tot slot zijn geen locaties bekend waar ondergrondse tanks aanwezig zijn danwel aanwezig zijn geweest.

De functiewijziging naar wonen vindt plaats voor twee stroken waar geen bebouwing zal plaatsvinden. Er is geen sprake van bebouwing, laat staan nieuwbouw. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van bodem geen belemmeringen voor de functiewijziging van de voormalige agrarische bedrijfswoning naar wonen.

4.3.2 Geluid

Er is geen sprake van bebouwing, laat staan nieuwbouw. Gelet hierop zijn er vanuit oogpunt van geluid geen belemmeringen voor de functiewijziging van verkeer naar wonen.

4.3.3 Luchtkwaliteit

Er zijn geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland. Daarom zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet toenemen. Hierdoor betekent het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor het plan.

4.4 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.

Binnen en nabij het plangebied zijn geen bedrijven of transportroutes gelegen waarbij rekening moet worden gehouden met het aspect externe veiligheid.

4.5 Verkeer

Het gebruik als woonfunctie zorgt niet voor onevenredige verkeers- en/ of parkeerdruk voor de omgeving. Voor een woonfunctie wordt het aantal verkeersbewegingen niet veranderd. Het parkeren ten behoeve van de woonfunctie vindt plaats op het bestaande erf.

Bij de afweging is eveneens gekeken naar de verkeersveiligheid. Doordat de groenvoorziening op voldoende afstand staat van de weg en er een lage verkersintensiteit op dit wegvak is, wordt de verkeersveieligheid niet onevenredig geschaadt. Het huidige perceel aan Gruinten 82 is gelegen in de binnenbocht. Indien de twee stroken grond niet verkocht zouden zijn en onderdeel van de berm zouden vormen, wordt de binnenbocht niet overzichtelijker dan de huidige, feitelijke situatie sprake is.

4.6 Waterparagraaf

Met de functiewijziging van verkeer naar wonen vindt geen toename plaats van het verharde oppervlak. Tevens is er geen sprake van bebouwing. Gelet hierop heeft het plan geen negatieve gevolgen voor het functioneren van het watersysteem.

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke betrokkenheid

5.1 Ontwerp wijzigingsplan en zienswijzen

Het ontwerp wijzigingingsplan heeft vanaf 27 juli 2018gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording. Deze Nota is opgenomen in bijlage 3 van de toelichting.

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Voor het opstellen van een wijzigingsplan is een bedrag opgenomen in de legesverordening. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd.