direct naar inhoud van 3.1 Beleid
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

3.1 Beleid

Op verschillende niveaus gelden beleidsnota's die betrekking hebben op het plangebied. Op rijks- en provinciaal niveau zijn dit onder andere de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), Omgevingsvisie Drenthe, Provinciale Omgevingsverordening (POV) van de provincie Drenthe. Deze beleidsnota's geven geen specifieke uitgangspunten voor het plangebied.

Op gemeentelijk niveau zijn de volgende beleidsnota's van belang:

  • Structuurvisie gemeente Emmen 2020, veelzijdigheid troef;
  • Structuurvisie Externe Veiligheid;
  • Structuurvisie Werklocaties;
  • Archeologische Beleidsadvieskaart;
  • Ruimtelijke waardenkaart.

De gemeentelijke beleidsnota's geven voor het plangebied geen ontwikkelingen aan die voor de beheersverordening van belang zijn. Net als op rijks- en provinciaal niveau wordt gestreefd naar voortzetting en verbetering van het bestaande kwaliteitsniveau. Echter, wanneer nieuwe plannen en initiatieven aan de orde zijn en deze passen binnen het gestelde in de gemeentelijke beleidsnota's, kan met een omgevingsvergunning in afwijking van de beheersverordening, medewerking worden verleend.