direct naar inhoud van 2.3 Stedenbouwkundige structuur en functies
vastgesteld
NL.IMRO.0114.2013005-0701

2.3 Stedenbouwkundige structuur en functies

2.3.1 Algemeen

Emmen heeft een stedenbouwkundige traditie die uniek is in Nederland. Karakteristiek voor de stad Emmen is het imago van de "Open Groene Stad". Emmen is opgezet als een cluster van lage bebouwingsvelden temidden van grote herkenbare groene tussenruimten. Aan de noordzijde is de Dordsestraat een bufferzone tussen de stad en het plangebied. Wegen langs en door de grenzen van het plangebied vormen structuurlijnen. Deze lijnen scheiden verschillende ensembles van het bedrijventerrein. Vanuit het zuiden wordt de beleving van buitenaf naar het centrum zichtbaar door de overgang van een wijd en groen profiel naar een stenig en smaller profiel. De wegen langs de oost en west grens vormen de rand van het plangebied met als tegenhanger het landschap. De waarde van het landschap is hier de aanwezige open maat, de tussenruimten. Het plangebied wordt geordend door de heldere structuurlijnen van verbindingswegen die globaal de uitloper van de Hondsrug volgen met verbindingen als de Rondweg en de A 37 daar haaks op. Stedenbouwkundig gezien betreft het een industrie- en bedrijventerrein dat uit diverse identiteiten bestaat. Het terrein is op te delen met landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen. Deze lijnen zijn te vertalen naar buurten met een duurzaam dragend casco.

2.3.2 Identiteit industrie- en bedrijventerrein Bargermeer

De randen van het industrie- en bedrijventerrein zijn beeldbepalend. Daarnaast is er sprake van een interne identiteit waarbij onderscheid gemaakt kan worden in deelgebieden (buurten). Omdat deze buurten als aparte eenheid worden ervaren, wordt de identiteit per buurt beschreven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2013005-0701_0003.jpg"

Figuur 2-1: Overzicht buurten en bijbehorende deelgebieden (buurten 5 en 6 behoren niet bij het gebied van de beheersverordening)

2.3.2.1 Buurt 1

Ligging : gelegen tussen de spoorlijn Emmen - Zwolle, Hoge Loo, Dordsestraat en de Rondweg. Dit gebied is onder te verdelen in 3 deelgebieden.

Deelgebied 1A

Dit deel van Bargermeer-Noord vormt het hart van de industriele bedrijvigheid en is bekend als 'Emmtec Industry & Businesspark'. Het gebied vormt een groot industrieel cluster. Het terrein is voor een groot deel afgesloten en bestaat circa 60 jaar. Hier zijn diverse grote chemische- en kunststof producerende bedrijven gevestigd. Er zijn bijzondere voorzieningen aanwezig waarvan diverse bedrijven - van binnen en buiten het Emmtec terrein - gebruik maken, zoals onder andere warmte, stoom, verschillende soorten water, zuurstof en de reiniging van afvalwater. De tweede fase, het zuidelijk deel, van het 'Emmtec Industry & Businesspark' is aangelegd tussen de bestaande lokatie en de Rondweg.

Deelgebied 1B

Dit is één van de oudste delen van het bedrijventerrein 'Bargermeer III'. Kenmerkend zijn hier de grote verschillen in bebouwing en uitstraling. Goed ogende, moderne bedrijfspanden worden in sommige gevallen afgewisseld door oudere leegstaande panden varierend van groot tot klein.

Deelgebied 1C

In Deel 1C, het 'Businesspark Eigenhaard & Nijbracht', staat bedrijfsbebouwing bestemd voor zakelijke dienstverlening (kantoren) , detailhandel of groothandelsactiviteiten in bijvoorbeeld kantoorartikelen en de foodsector. Op de Nijbracht staat bebouwing voor grootschalige detailhandel zoals bouwmarkten, meubelzaken en automobielbedrijven met voldoende parkeergelegenheid en een goede ontsluiting. Het gebied kent een ruime en parkachtige opzet. Het betreft een hoogwaardige lokatie nabij het centrum van Emmen waarbij extra aandacht gegeven wordt aan de verschijningsvorm.

2.3.2.1.1 Bebouwingsmassa

Hoofdvorm bebouwing

De bebouwing heeft grotendeels een eenvoudige hoofdvorm bestaande uit diverse kapvormen (zadeldak, platdak, gebogen) en diversiteit in bouwlagen en volume. Hierdoor is er een afwisselend beeld door maat, vorm, schaal en detaillering.

Verhouding bebouwing - open ruimte

De bebouwing kent een grote tot middelgrote omvang waarbij aan de randen de bebouwing kleinschaliger is. Er bevinden zich verschillende korrels (samenhangende eenheid van gebouwen en buitenruimten). In deelgebied 1A heeft de bebouwing een open karakter door de ruimte tussen de bebouwing. In deelgebied 1C neemt de onderlinge afstand tussen de bebouwing af, waardoor de bebouwingsdichtheid toeneemt.

Situering

De gebouwen staan grotendeels in een rooilijn waarbij ondergeschikte bouwdelen de rooilijn op sommige locaties doorsnijden. Door de openheid en de verkaveling (2 naar de weg gekeerde gevels) zien we in de deelgebieden gesloten zijkanten georienteerd op de ontsluitingswegen alsmede op buiten het plangebied gelegen wegen. Op diverse kavels (met name in 1 C) is het terrein voor de voorgevel grotendeels ingericht als open parkeerplaats danwel opslagterrein waardoor het straatbeeld negatief wordt beinvloed.

Wegenstructuur - verkaveling

In deelgebied 1C zien we een orthogonale wegenstructuur. Hierdoor zijn er 'bebouwingseilanden' met variatie in de breedte-diepte verhouding alsmede in het gevelbeeld van de bedrijfsgebouwen. Vanaf de wegen zie je gevels ontworpen als voorgevel maar ook lange gesloten gevels. Deelgebied 1A heeft een afwijkende wegenstructuur (ten opzichte van 1B en 1C). De ontsluitingwegen worden gekenmerkt door brede open wegprofielen.

2.3.2.2 Buurt 2

Ligging: dit gebied is gesitueerd tussen de Rondweg, Abel Tasmanstraat, Cornelis Houtmanstraat en de Phileas Foggstraat. Het westelijk deel van dit deelgebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van houtwallen en een grote verscheidenheid aan bedrijvigheid.

2.3.2.2.1 Bebouwingsmassa

Hoofdvorm bebouwing
De bebouwing heeft grotendeels een eenvoudige hoofdvorm bestaande uit diverse kapvormen (zadeldak, platdak, gebogen) en diversiteit in bouwlagen en volume. Hierdoor is er een afwisselend beeld door maat, vorm, schaal en detaillering. In het oostelijk deel van het deelgebied is er een afwijkende structuur omdat zowel grotere als kleinere bedrijven zijn georiënteerd op de Phileas Foggstraat.

Verhouding bebouwing - open ruimte

De bebouwing kent aan de noordzijde van dit deelgebied een grote tot middelgrote omvang en heeft een open karakter door de ruimte tussen de bebouwing. Aan de oostzijde is door veel buitenopslag een opener beeld onststaan. Zuidelijker is de bebouwing kleinschaliger.

Situering

In dit deelgebied staat de bebouwing niet overal in een herkenbare rooilijn waarbij op die plaatsen een onsamenhangend beeld in combinatie met de inrichting van het voorterrein is ontstaan.

Wegenstructuur - verkaveling

Het gebied heeft een orthogonale wegenstructuur met aan de zuidzijde een hoekverdraaiing doordat het bedrijventerrein tussen de Dordsedijk en het kanaal is gesitueerd. De kavels aan de zuidzijde zijn kleiner. De Abel Tasmanstraat, Cornelis Houtmanstraat en de Phileau Foggstraat worden gekenmerkt door brede wegprofielen, grasbermen en vrijliggende fietspaden.

2.3.2.3 Buurt 3

Ligging: Dit deelgebied is gelegen tussen het kanaal en de Phileaus Foggstraat.

2.3.2.3.1 Bebouwingsmassa

Hoofdvorm bebouwing

De bebouwing heeft een eenvoudige hoofdvorm grotendeels bestaande uit 1 en 2 bouwlagen en is grotendeels uitgevoerd in platdak. In dit deelgebied is meer samenhang ten aanzien van maat, vorm en schaal. In tegenstelling tot deelgebied 2 is in dit deelgebied wel een duidelijke hoofdstructuur aangegeven, deels ingevuld met een gebied voor kleinschalige en een gebied voor grootschalige bedrijvensbebouwing.


Verhouding bebouwing - open ruimte

De bebouwing kent een kleine korrel en heeft aan de voorzijde een open karakter door een breder straatprofiel. In het zuid-westelijk deel is er veel openheid, dit door de type bedrijfsvoering (recycling).


Situering

De bebouwing is in het hart van het gebied geconcentreerd. Aan de randen zijn de recyclingbedrijven (open) gesitueerd en het grote open bedrijf van de NAM. De aanwezige bebouwing in het binnengebied staat grotendeels in een rooilijn.


Wegenstructuur - verkaveling

De centrale ader in dit gebied is de Phileas Foggstraat. Ook dit deelgebied heeft een orthogonale wegenstructuur tussen de Dordsedijk en het Oranjekanaal. Door de aanwezigheid van grasbermen is er een breder straatprofiel. Op diverse locaties ontstaat er door de aanwezigheid van opslag en parkeerplaatsen voor de voorgevel een onsamenhangend straatbeeld. De bermen worden per bedrijf op verschillende wijze door inritten doorsneden in aantal en breedte.

2.3.2.4 Buurt 4

Ligging: Dit deel is in de huidige situatie de afsluiting van het bestaande bedrijventerrein en de in te vullen corridor tussen het bedrijfsgedeelte A37.

2.3.2.4.1 Bebouwingsmassa

Hoofdvorm bebouwing

De bebouwing heeft grotendeels maximaal 2 bouwlagen en heeft een eenvoudige hoofdvorm uitgevoerd in platdak. In dit deelgebied is samenhang ten aanzien van maat, vorm en schaal.

Verhouding bebouwing - open ruimte

De bebouwing kent grotendeels een kleine tot middelgrote korrel omvang. Aan de zuid-oost rand is de korrel groter. De bebouwing heeft een open karakter door een breder straatprofiel en de aanwezige groenstroken.


Situering

In dit deelgebied staat de bebouwing grotendeels in een rooilijn. Op hoeken zien we twee naar de weg gekeerde gevels. Achterkanten zijn gesitueerd richting groenstroken maar ook naar wegen.


Wegenstructuur - verkaveling

In de Phileas Foggstraat zit een asverdraaiing. Door de aanwezigheid van grasbermen is er een breder straatprofiel. Op diverse locaties onstaat er door de aanwezigheid van opslag en parkeerplaatsen een onsamenhangend straatbeeld. De bermen worden per bedrijf op verschillende wijze door inritten doorsneden in aantal en breedte.