direct naar inhoud van 3.4 Milieu
Plan: Emmer-Compascuum, plan tot gedeeltelijke wijziging voor aanleg Runde
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012024-0701

3.4 Milieu

3.4.1 Vormvrije m.e.r.

In voorliggend plan Emmer-Compascuum, plan tot gedeeltelijke wijziging voor aanleg Runde komen geen activiteiten voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.. Vanwege de afwezigheid van die activiteit(en) hoeft geen vormvrije m.e.r. -beoordeling plaats te vinden.

3.4.2 Bedrijven en milieuzonering

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vergt de bedrijvigheid in het plangebied een goede afstemming met de andere, in de omgeving aanwezige functies. Ten behoeve van dit plan is in en om het plangebied een inventarisatie geweest van de aanwezige bedrijven.

3.4.2.1 Algemeen

Ten westen van het plangebied is Fresenius gevestigd. Dit bedrijf veroorzaakt geen negatieve effecten op het plangebied. Wel is, doordat het plangebied meer wateroppervlak zal bevatten, onderzocht of akoestische maatregelen nodig zijn in dit gebied tussen bedrijf en woonwijk. De technische uitvoering hiervan valt buiten de reikwijdte van dit wijzigingsplan.

3.4.3 Bodem

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie. Niet alleen kan dit betekenen dat op het perceel gebruiksbeperkingen liggen. Ook kan het zo zijn dat de bodemverontreiniging de bestemming van de locatie in de weg staat. Het nemen van saneringsmaatregelen of het verwijderen van de bodemverontreiniging kan deze belemmering weer opheffen.
Binnen de gemeente Emmen wordt op vele manieren grond hergebruikt en toegepast. Al het hergebruik en toepassen van grond dient te worden gemeld bij de gemeente Emmen. Bij de melding dient tevens een milieuhygiënische verklaring te worden overlegd om te bepalen wat de kwaliteit van de grond is. Soms is het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen zonder milieuhygiënische verklaring. De gemeente Emmen heeft hiervoor in februari 2007, op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet, een bodemheersplan en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Grond afkomstig van een locatie, welke als niet verdacht wordt beschouwd van bodemverontreiniging, kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden hergebruikt of toegepast. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen is maximaal 5 jaar na vaststelling geldig. Vanaf 1 juli 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit als nieuw beleidskader voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Omdat de gemeente Emmen de bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld blijft het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen via de bodemkwaliteitskaart.

3.4.3.1 Algemeen

Door Tauw is op 13 september 2012 het rapport "Verkennend (water)bodemonderzoek herontwikkelingsgebied De Runde" afgerond. Het rapport is opgenomen in de bijlage.

Uit het onderzoek is gebleken dat er in de bovengrond op enkele plaatsen licht verhoogde gehalten aan koper voorkomen. Voor de overige onderzochte parameters zijn de bovengrond en ondergrond niet verontreinigd. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium en nikkel gemeten. De overige geanalyseerde parameters komen in het grondwater niet verhoogd voor.

Bij de ontwikkeling van het gebied De Runde dient rekening te worden gehouden met de verontreiniging aanwezig op het perceel van de Runde ZZ 62 te Emmer-Compascuum. Deze verontreiniging met minerale olie dient voor de start van de werkzaamheden te worden gesaneerd. Meer informatie over de bodemsanering kun je contact op nemen met team Milieutoezicht.

De grond vrijkomend van de onderzochte locaties in dit bodemonderzoek zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwalitiet en voldoen aan de klasse achtergrondwaarde.

3.4.4 Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel van de Wet geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Binnen dergelijke zones zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan indien de geluidsbelasting op de buitengevel onder of hoogstens gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is toegestaan indien maatregelen om de geluidsbelasting op de buitengevels te beperken niet mogelijk zijn of onvoldoende helpen en indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor het plangebied Emmer-Compascuum, plan tot gedeeltelijke wijziging voor aanleg Runde geldt dat binnen het plan zijn geen bouwmogelijkheden aanwezig. Er worden geen geluidsgevoelige bestemmingen binnen dit wijzigingsplan gerealiseerd.

3.4.5 Lucht

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet is enerzijds bedoelt om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Volgens de nieuwe regeling vormt luchtkwaliteit in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een ruimtelijk project als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
  • een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIMB) bij aan de luchtverontreiniging;
  • een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.
3.4.5.1 Algemeen beeld luchtkwaliteit plangebied

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOX en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.