direct naar inhoud van 3.1 Archeologie en monumenten
Plan: Klazienaveen, woning Oude Dordsedijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2012020-0701

3.1 Archeologie en monumenten

3.1.1 Algemeen

Per 1 september 2007 is de Monumentenwet 1988 gewijzigd ter uitvoering van het verdrag van Malta. Het verdrag vraagt om bescherming van het archeologisch bodemarchief tegen bodemverstoringen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Monumentenwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van nieuwe planologische regelingen rekening te houden met de te verwachten en de aanwezige archeologische waarden. Behoud van die waarden is het uitgangspunt.
Door de provincie Drenthe is nieuw aanvullend archeologiebeleid opgesteld. Op grond van dit beleid is geen archeologisch onderzoek vereist voor projecten waarbij minder dan 500m2 grond wordt verstoord en daarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • het gaat om het totaal aan te verstoren bodemoppervlak binnen een plangebied of bouwblok van een samenhangend project dat niet opgedeeld kan worden in deeluitwerkingen;
  • de vrijstelling geldt voor gebieden met een lage (alleen beekdalen), middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde, zoals aangegeven op de IKAW, tenzij binnen een afstand van 50 meter een AMK-terrein aanwezig is;
  • de vrijstelling niet geldt voor bekende vindplaatsen die op de AMK van Drenthe staat aangegeven; uitzondering hierop zijn de historische kernen die op de AMK staan aangegeven als 'terrein van hoge archeologische waarde'. Voor deze terreinen is een vrijstelling van 70 meter² mogelijk.

Archeologisch onderzoek is niet vereist als het gaat om herbouw van een bouwwerk met dezelfde maatvoering als het oorspronkelijke bouwwerk, dat wil zeggen dat de funderingen dezelfde horizontale en verticale afmetingen hebben of wanneer werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Indien de provinciale ontheffingsbevoegdheid niet van toepassing is op de voorgenomen bodemverstoring moet door de veroorzaker een inventariserend archeologisch veldonderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek kan aangeven of het gebied vrij van archeologie is of dat er waarden zijn waar rekening mee dient worden gehouden. Totdat de Gemeente Emmen zelf onderbouwd archeologiebeleid heeft vastgesteld, is het provinciaal beleid van toepassing en verwoord in de regels.

3.1.2 Archeologische waarden in het plangebied
3.1.2.1 Archeologische verwachtingswaarde

Op basis van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Emmen blijkt dat de gehele omgeving van het plangebied is aangeduid als gebied met Waarde - Archeologie 4 aanduiding.

Hoewel dit bestemmingsplan nog niet is vastgesteld geeft dit wel al voldoende duidelijk aan welk standpunt geldt ten aanzien van archeologie. Hierna volgt eerst de uitsnede uit het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Emmen, vervolgens de daarbij behorende regels.

In gebieden die bestemd zijn als Archeologie - waarde 4 geldt dat bij bodemkundige ingrepen die groter zijn dan 1.000 m2 EN dieper dan 0,40 meter bedragen een onderzoekplicht. Onder deze waarden geldt dat er geen nader onderzoek naar Archeologie hoeft plaats te vinden.

3.1.2.2 Archeologische monumenten

Binnen het plangebied liggen geen archeologisch monumenten. Ook ligt 50 meter buiten het plangebied zijn geen archeologische monumenten waargenomen.

3.1.2.3 Fysieke ingreep

Ter plaatse gaat een woning worden gebouwd met bijbehorende bijgebouwen met een maximale oppervlakte van 250 m2.

3.1.3 Conclusie

Op grond van de bekende historische, aardkundige en archeologische gegevens kan het plangebied Klazienaveen, woning Oude Dordsedijk geïnterpreteerd worden als een van oorsprong gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Op basis van de archeologische waarde ter plaatse hoeft pas verkennend archeologisch onderzoek plaats te vinden als de ingreep groter is dan 1.000 m2 en dieper dan 0,40 meter. Dit is hier niet aan de orde.
In voldoende mate is aannemelijk gemaakt dat ter plaatse geen archeologische waarden nadelig worden beïnvloed als gevolg van het ruimtelijk plan, gezien de maximaal mogelijk oppervlakte aan bebouwing wat is toegestaan..

Wel blijft de meldingsplicht conform artikel 53 van de Monumentenwet van kracht. Dit houdt in dat mochten er tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden gevonden, de initiatiefnemer dit onmiddellijk dient te melden bij de gemeentelijk archeoloog, mevrouw C. Verschoor (tel. 140591 of mail c.verschoor@emmen.nl).