direct naar inhoud van 3.4 Milieu
Plan: Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011018-0701

3.4 Milieu

3.4.1 Vormvrije m.e.r.

In voorliggend bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat komen activiteit(en) voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r..Vanwege deze activiteit(en) dient met een vormvrije m.e.r. -beoordeling beoordeeld worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. De conclusie van de beoordeling van de activiteit(en) wonen in voorliggend bestemmingsplan is dat de activiteit(en) geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben.

3.4.2 Bedrijven en milieuzonering

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vergt de bedrijvigheid in het plangebied een goede afstemming met de andere, in de omgeving aanwezige functies. Ten behoeve van dit plan een inventarisatie geweest van de bedrijfsactiviteiten die zich bevinden in de omgeving van het plangebied.

Direct grenzend aan het plangebied bevindt zich een horecabedrijf en een nutsvoorziening. Deze bedrijven hebben geen invloed op de geplande woningen in het plangebied. Op haar beurt vormen de gebruiksmogelijkheden binnen het plangebied geen belemmering voor de omliggende woningen en andere gevoelige objecten.

Aan de zuidzijde van de Karel Palmstraat is de supermarkt Lidl gevestigd. In 2003 is een melding gedaaan in kader van het Activiteitenbesluit. Er is toen geen akoestisch onderzoek bijgevoegd. Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling is in kader van het Activiteitenbesluit een onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten en de daarmee ontstane geluidshinder gedaan. Het rapport "Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van een Lidl supermarkt aan de Zijtak WZ 1 te Nieuw-Amsterdam" is bijgevoegd in bijlage 7.

De directe hinder van de Lidl over langtijdgemiddeld niveau voldoet aan de richtwaarden voor de woonwomgeving. Ook wordt aan de grenswaarde, zoals in het Activiteitenbesluit is opgenomen, voldaan. De directe hinder bij piekmomenten wordt veroorzaakt door het laden en lossen van vrachtwagens overdag. Deze piekmomenten overschrijden de norm van 70 dB(A) voor de geprojecteerde woningen.. De overschrijding wordt in de praktijk in het algemeen niet als hinder ervaren.

3.4.3 Bodem

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie. Niet alleen kan dit betekenen dat op het perceel gebruiksbeperkingen liggen. Ook kan het zo zijn dat de bodemverontreiniging de bestemming van de locatie in de weg staat. Het nemen van saneringsmaatregelen of het verwijderen van de bodemverontreiniging kan deze belemmering weer opheffen.
Binnen de gemeente Emmen wordt op vele manieren grond hergebruikt en toegepast. Al het hergebruik en toepassen van grond dient te worden gemeld bij de gemeente Emmen. Bij de melding dient tevens een milieuhygiënische verklaring te worden overlegd om te bepalen wat de kwaliteit van de grond is. Soms is het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen zonder milieuhygiënische verklaring. De gemeente Emmen heeft hiervoor in februari 2007, op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet, een bodemheersplan en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Grond afkomstig van een locatie, welke als niet verdacht wordt beschouwd van bodemverontreiniging, kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden hergebruikt of toegepast. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen is maximaal 5 jaar na vaststelling geldig. Vanaf 1 juli 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit als nieuw beleidskader voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Omdat de gemeente Emmen de bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld blijft het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen via de bodemkwaliteitskaart.

3.4.3.1 Onderzoek

Het plangebied van Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat diverse malen onderzocht. Gelet op het historische gebruik is er een sanering uitgevoerd. Ten slotte is er een evaluatie-onderzoek uitgevoerd of de sanering juist is uitgevoerd. Dit onderzoek is bijgevoegd, mede omdat hierin de samenvatting van eerdere onderzoeken is opgenomen.

Op 11 juni 2010 heeft Outline Consultancy bv in opdracht van Lefier het "Evaluatierapport bodemsanering Vaart ZZ 69 t/m 72 te Nieuw-Amsterdam" opgeleverd (zie bijlage 2). In eerder nader onderzoek uit 2007 is gebleken dat er twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging waren aangetroffen. Gelet op de gewenste plannen is sanering nodig. Er is een immobiele verontreiniging (geval 1) en een mobiele (geval 2) verontreiniging geconstateerd. Beide gevallen zijn in 2009 gesaneerd. Ten behoeve van het grondwater heeft de sanering doorgelopen tot begin 2010.

Uit het evaluatierapport over de sanering blijkt dat zowel de grond als het grondwater is gesaneerd. Omdat kabels en leidingen en bebouwing ter hoogte van de verontreiniging aanwezig waren, is er een restverontreiniging achter gebleven, welke acceptabel is. Ten slotte wordt geconcludeerd dat, gelet op de aard van de restverontreiniging en de manier van saneren van het grondwater, kan worden aangenomen dat binnen maximaal 30 jaar na aanvang van de grondwatersanering sprake is van een stabiele eindsituatie.

In de bijlage is het saneringsrappport gedeeltelijk opgenomen, omdat het een omvangrijk rapport behelst van meer dan 500 pagina's. Indien gewenst, kan het volledige rapport worden ingezien of opgevraagd worden bij gemeente Emmen (telefoonnummer 14 0591) of tijdens de terinzagetermijnen op www.emmen.nl/bestemmingsplannen.

3.4.4 Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel van de Wet geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Binnen dergelijke zones zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan indien de geluidsbelasting op de buitengevel onder of hoogstens gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is toegestaan indien maatregelen om de geluidsbelasting op de buitengevels te beperken niet mogelijk zijn of onvoldoende helpen en indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

3.4.4.1 Geluidsbronnen in en nabij het plangebied

Voor het plangebied Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ en Karel Palmstraat geldt dat in de bestaande situatie met name aan de noordzijde van het plangebied sprake is van enige geluidbelasting t.g.v. wegverkeer over de Vaart NZ. Overige geluidsbronnen hebben geen effect op de te realiseren geluidsgevoelige bestemmingen. Het mogelijke effect van de supermarkt Lidl is in paragraaf 3.4.2. beschreven.

3.4.4.2 Wegverkeerslawaai

Omdat het plangebied invloed kan ondervinden van het wegverkeer met name van de Vaart NZ is een akoestische berekening uitgevoerd. Door NAA is op 8 juli 2011 een conceptrapport opgeleverd.

Hier wordt beschreven dat de Vaart NZ en de Zijtak 50 km/h-wegen betreffen. Over de Vaart ZZ en de Karel Palmstraat mag maximaal 30 km/h gereden worden. Gelet op de hoeveelheid voertuigen per dag, veroorzaakt het verkeer op de Karel Palmstraat en op de Vaart NZ enige verkeerslawaai. Omdat voor de Karel Palmstraat een 30 km/h regime geldt, hoeft hiervoor geen verzoek hogere grenswaarde te worden uitgevoerd. Voor dit gebied dient wel bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden bekeken. In dit geval is het alleen mogelijk om gevelmaatregelen te treffen. In het kader van de Wabo-vrgunning voor bouwen zal hiermee rekening worden gehouden.

De geluidbelasting vanwege de Vaart noordzijde overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de noordgevels van de appartementen. Voor deze bestemmingen moeten hogere waarden worden vastgesteld.

3.4.5 Lucht

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet is enerzijds bedoelt om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Volgens de nieuwe regeling vormt luchtkwaliteit in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een ruimtelijk project als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
  • een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIMB) bij aan de luchtverontreiniging;
  • een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.