direct naar inhoud van 5.2 Parkeren en bereikbaarheid
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

5.2 Parkeren en bereikbaarheid

5.2.1 Parkeergarage

De recent gerealiseerde Willinkpleingarage wordt gefaseerd in zuidelijke richting uitgebreid. Dit betekent een in twee bouwlagen ondergrondse parkeergarage die functioneel en ruimtelijk één (overzichtelijk) geheel vormt. De routing en vormgeving sluiten aan bij de bestaande Willinkpleingarage en is daarmee efficiënt en overzichtelijk. De parkeergarage zal door de openheid en een goede verlichting sociaal veilig worden vormgegeven. Er worden herkenbare opgangen gerealiseerd die de parkeergarage verbinden met het centrumplein en de nieuw te realiseren gebouwen. De parkeergarage biedt, bij een maximale uitbreiding, ruimte aan maximaal 1275 parkeerplaatsen.

Doordat het stramien van de bestaande garage doorgezet wordt en deze parallel aan de tunnelbak is gesitueerd, is er tussen de hellingbanen van de tunnel (en dus ook de Hondsrugweg) ruimte om kabels en leidingen te situeren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010047-0702_0013.jpg"

Figuur 5-2: Principedoorsnede nieuwe ontwikkeling

Parkeercapaciteit

Het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op de parkeernormen zoals die door de gemeente Emmen worden gehanteerd. Hierbij wordt verwezen naar de CROW publicatie 182. Hieronder wordt op transparante en inzichtelijke wijze aangegeven hoe de berekeningen zijn gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat er voldaan wordt aan de vereiste normen uit bovengenoemde CROW publicatie.

De autonome groei van het autoverkeer heeft geen invloed op deze normstelling. Overigens is deze groei beperkt. Wel neemt het autoverkeer toe ten gevolge van de matige groei van de bevolking en het aantal hiermee gepaard gaande arbeidsplaatsen. De invloed hiervan op het aantal benodigde parkeerplaatsen is echter klein. Een deel van de mobiliteitsgroei wordt bovendien opgevangen door vervoer per fiets en het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van de winkels in de noordelijke bouwmassa is zeer goed: per fiets kan de locatie vanuit alle richtingen obstakelvrij bereikt worden en de bus heeft een overdekte centrumhalte aan de Hondsrugweg op slechts enkele tientallen meters van de gebouwen.

In de oorspronkelijk situatie, voor de aanleg van de parkeerkelder Willinkplein, waren 740 parkeerplaatsen beschikbaar op het Willinkplein (590) en in de parkeerkelder Myriade (150).

In verband met de aanleg van de parkeerkelder Willinkplein, waarbij ongeveer 250 parkeerplaatsen op maaiveld tijdens de aanleg niet beschikbaar waren, is het tijdelijke parkeerterrein Wenning aangelegd. De nieuwe parkeerkelder Willinkplein is nu in gebruik. Deze heeft een capaciteit van 370 parkeerplaatsen en wordt in de toekomst in twee fasen uitgebreid richting zuiden.De eerste fase is een uitbreiding met ruim 500 parkeerplaatsen tot ongeveer 900 parkeerplaatsen. Na realisatie van de eerste uitbreiding bedraagt het totaal aantal parkeerplaatsen ongeveer 1050 parkeerplaatsen (900 Willinkplein en 150 Myriade).

De volgende fase is een uitbreiding van 200 tot 225 parkeerplaatsen onder de zuidelijke bouwmassa. In de eindsituatie zijn dus maximaal 1250 - 1275 parkeerplaatsen aanwezig in de parkeerkelder. Het parkeren op maaiveld, zowel op het Willinkplein (toekomstig centrumplein) als ten zuiden van de Wenning, is dan opgeheven.

Parkeren noordelijke bouwmassa

Bij de uitbreiding van ruim 500 parkeerplaatsen (eerste fase) zijn 300 parkeerplaatsen toegerekend aan de noordelijke bouwmassa. Dit aantal is gebaseerd op 6.100 m² BVO voor begane grond met als hoofdfunctie detailhandel en 8.000 m² BVO met hoofdfuncties hotel en kantoren of 75 woningen voor de opbouw. De parkeerkencijfers van CROW publicatie 182 zijn toegepast.

Voor de begane grond is voor 6.100 m² detailhandel, waarvoor de parkeernorm gemiddeld 3,25 per 100 m² BVO bedraagt, 200 parkeerplaatsen nodig. Voor de opbouw zijn voor 8.000 m² BVO met als hoofdfunctie kantoren, waarvoor de parkeernorm gemiddeld 1,25 per 100 m² BVO bedraagt, 100 parkeerplaatsen nodig. Bij een hotel is ongeveer hetzelfde aantal parkeerplaatsen nodig. Bij 75 woningen (middenprijs) zijn (75 maal gemiddeld 1,3) afgerond 100 parkeerplaatsen nodig.

Globaal zijn voor de noordelijke bouwmassa 300 parkeerplaatsen nodig. De overige 200 parkeerplaatsen zijn voor bezoekers van Emmen-centrum.In de oorspronkelijke situatie waren 590 parkeerplaatsen op het maaiveld van het Willinkplein beschikbaar voor bezoekers van het centrum. Het aantal bedraagt nu 370 in de nieuwe parkeerkelder Willinkplein vermeerderd met circa 200 die na de eerste fase erbij komen, is totaal 570 parkeerplaatsen en is nagenoeg gelijk aan de oorspronkelijke situatie.

Parkeren zuidelijke bouwmassa

Onder het zuidelijke bouwblok is fysiek ruimte voor 200 tot 225 parkeerplaatsen (tweede fase). Het zuidelijke bouwblok is gebaseerd op 10.000 m² BVO met diverse hoofdfuncties (met uitzondering van detailhandel) of 60 woningen. Voor de 10.000 m² is gemiddeld 1,25 per 100 m² BVO nodig. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt dan 125. Voor 60 woningen (duur) is gemiddeld 1,4 parkeerplaatsen nodig, in totaal afgerond 85 parkeerplaatsen. Er zijn voor de zuidelijke bouwmassa 100 tot 125 parkeerplaatsen nodig. Er is ruimte voor 200 tot 225 parkeerplaatsen dus kan geconcludeerd worden dat ruimschoots voldaan kan worden aan de parkeernorm.

5.2.2 Ontsluiting

De uitgebreide parkeergarage krijgt een nieuwe ontsluiting en entree. Deze ontsluiting takt rechtstreeks aan op de Hondsrugweg en heeft voldoende opstelruimte en capaciteit om het verkeer op een goede wijze af te kunnen wikkelen. Vanaf de Hondsrugweg is er één rijstrook die in het plangebied uitmondt en binnen het plangebied vrij snel wordt uitgebreid naar twee rijstroken. Vanuit het plangebied is er één rechts-afstrook en één links-afstrook naar de Hondsrugweg

Er worden 5 poortjes (twee in, twee uit en 1 wisselpoortje) in de parkeergarage gerealiseerd.

5.2.3 Langzaamverkeer

Parallel aan de Hondsrugweg zal op termijn een vrijliggende fietsverbinding gerealiseerd worden die uitmondt op het Zuiderplein. Daarnaast wordt er een trottoir gerealiseerd dat het busperron verbindt met het Zuiderplein.