direct naar inhoud van 5.1 Algemene planbeschrijving
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

5.1 Algemene planbeschrijving

De ruimtelijke kwaliteit, die in de vormgeving van de gebouwen in het plangebied Willinkplein Zuid wordt nagestreefd moet gezien worden in de stedenbouwkundige en architectonische samenhang met de ontwikkelingen in het kader van het project Atalanta (verplaatsing van de dierentuin en het theater). De ambities op dit gebied zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie Hondsrugweg. Atalanta heeft als doel het verbeteren van de sociaal-economische activiteiten door een groeiende regionale, nationale en zelfs internationale aantrekkelijkheid van de (binnen)stad van Emmen waardoor een substantiƫle toename tot stand kan komen van winkelbezoek, toerisme en verblijfsrecreatie waardoor een verbetering ontstaat van het woon- en vestigingsklimaat. De Verbinding (de ondertunneling van de Hondsrugweg) speelt in het verwezenlijken van dit doel een belangrijke rol. Het nieuwe centrumplein kenmerkt zich door zijn ambitie en vormt de verbinding tussen het hart van het bestaande winkelgebied en het nieuwe Belevenspark op de es.

De zuidelijke afsluiting van het plein, die in het onderhavige bestemmingsplan wordt ingevuld, zal zijn bijdrage leveren aan deze gestelde doelstelling. Gestreefd wordt naar een hoogwaardige sculpturaal gevormde bebouwing, welke een icoon voor de binnenstad gaat vormen. De inrichting van het openbare gebied zal aansluiten bij de doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit zoals die voor het centrumplein ook zijn geformuleerd.

De in twee bouwlagen ondergrondse Willinkpleingarage zal in zuidelijke richting uitgebreid worden. De totale parkeergarage krijgt hiermee een capaciteit van maximaal 1275 parkeerplaatsen. De ontsluiting vindt plaats middels een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die rechtstreeks aantakt op de Hondsrugweg.

Op de parkeergarage wordt aan de noordzijde een bouwvolume gesitueerd (noordelijke bouwmassa) die hiermee de zuidelijke begrenzing van het Willinkplein, en daarmee ook het toekomstige centrumplein, gaat vormen. Het bouwvolume vormt tevens de westelijke begrenzing van het nieuwe pleintje dat aan de oostzijde ontstaat (ook wel Zuiderplein genoemd). Het gebouw wordt voorzien van een opbouw die samen met het westelijk gelegen Holdert-gebouw een poort vormt.

Het volume heeft een schuin oplopend openbaar daklandschap dat beleefbaar en toegankelijk is vanaf het centrumplein en een groene inrichting krijgt. Het geheel van plint, daklandschap en opbouw vormt een sculpturaal gebouw waarmee het een icoon voor de stad vormt.

Tussen de noordelijke bouwmassa en de nieuwe ontsluiting van de parkeergarage is nog een ontwikkeling voorzien (zuidelijke bouwmassa). Ook deze bouwmassa presenteert zich aan de Hondsrugweg maar ligt ten opzichte van de noordelijke bouwmassa verder van de Hondsrugweg af en heeft een lagere bouwhoogte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010047-0702_0011.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010047-0702_0012.png"

Figuur 5-1: Impressie nieuwe ontwikkeling

De onderstaande deelontwikkelingen/aspecten worden in de volgende paragrafen nader toegelicht:

  • Uitbreiding en ontsluiting parkeergarage
  • Ontwikkeling noordelijke bouwmassa
  • Ontwikkeling zuidelijke bouwmassa
  • Zuiderplein en openbare ruimte