direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsactiviteiten zoals bedoeld in de staat van inrichtingen, met uitzondering van detailhandel;
 • b. horeca-1, horeca-2 en horeca-5;
 • c. kantoren;
 • d. maatschappelijke voorzieningen;
 • e. medische voorzieningen;
 • f. wonen;
 • g. een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • h. in- en uitritten ten behoeve van een (ondergrondse) parkeergarage;
 • i. de aanduiding 'Geluidzone - Industrie' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid;
 • j. de aanduiding 'Milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied' voor zover de gronden als zodanig zijn aangeduid.

met bijbehorende:

 • k. andere bouwwerken;
 • l. kunstwerken en waterwerken;
 • m. sport- en speelgelegenheden;
 • n. fiets- en voetpaden;
 • o. toegangswegen, in- en uitritten;
 • p. groenvoorzieningen;
 • q. geluidswerende voorzieningen;
 • r. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
 • a. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken geldt de volgende regel:
  • 1. er dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden en uitgangspunten met het oog op ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in paragraaf 5.4 van de toelichting van dit bestemmingsplan;
  • 2. ten aanzien van parkeren geldt dat voldaan dient te worden aan de meest actuele gemeentelijke parkeernorm.
4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' dienen de gebouwen waarbinnen woningen en andere geluidgevoelige functies worden gerealiseerd te worden gebouwd met een dove gevel indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van het in werking zijn van de parkeergarage niet aan de geluidsnormen behorende bij het Activiteitenbesluit kan voldoen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is de bouw van een (ondergrondse) parkeergarage toegestaan;
 • e. ondergeschikte bouwdelen, zoals vluchttrappenhuizen zijn toegestaan buiten het bouwvlak met een toegestane maximale overschrijding van de bouwvlakgrens met 3 meter.

4.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggemasten maximaal 5 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen.

4.3 Nadere eisen
4.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

4.3.2 Windonderzoek

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de bouwplannen ter voorkoming of beperking van windhinder. In dat kader kunnen burgemeester en wethouders tevens van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een windtunnelonderzoek aan hen te overleggen.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik ten behoeve van detailhandel is uitgesloten.

4.4.2 Aan huis gebonden beroep

1. Het gebruik van een deel van de woning voor de uitoefening van aan huis gebonden kleinschalige beroepsactiviteiten is toegestaan, waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • a. de verblijfsruimten moeten blijven voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening;
 • b. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de woonfunctie moet in ruimtelijke zin en visuele zin primair blijven;
 • d. de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;
 • e. maximaal 40% van het te bebouwen vloeroppervlak mag gebruikt worden voor huis verbonden activiteiten met een maximum van 50 m²;
 • f. detailhandel mag niet plaatsvinden behoudens een beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis verbonden beroep;
 • g. er mogen geen reclameborden groter dan 0,5 m² bij of aan de woning worden geplaatst;
 • h. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;

2. Het gebruik van een deel van de woning voor de uitoefening van aan huis gebonden kleinschalige bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan;