direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Erica, Ensingwijk ZZ 41
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010037-0701

3.5 Waterparagraaf

In deze waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem voor het plangebied van het bestemmingsplan Erica, Ensingwijk ZZ 41 is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor het plangebied gelden. Naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan en de stedelijke wateropgave heeft het het wateradvies van het waterschap een duidelijke plaats gekregen. Deze paragraaf vormt een uittreksel van de gegevens uit de watertoets. Voor een volledige weergave van de watertoets wordt verwezen naar de bijlage van dit bestemmingsplan.

3.5.1 Ligging plangebied

Het bouwperceel valt binnen het gebied van het waterschap Velt en Vecht. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Emmen en het waterschap. Uitgangspunt is dat bij een bouwplan moet worden voorkomen dat er grond- of oppervlaktewateroverlast ontstaat en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed.

3.5.2 Waterhuishouding

Bestemmingsplan Erica, Ensingwijk ZZ 41 valt onder het beheersgebied van het waterschap Velt en Vecht. Het waterbeleid voor dit gebied is vastgelegd in het Watersysteemplan en in het waterplan van de gemeente Emmen.

Verharding
Het verharde oppervlak neemt door de realisatie van het plan niet toe. De verharding wordt immers vervangen door een loods van circa 2000 m2. In de watertoets wordt uitgegaan van een gelijk blijvend aantal vierkante meters verhard oppervlak. Er zijn geen situaties van wateroverlast bekend in het plangebied of de directe omgeving.

Om waterlast in gebouwen te voorkomen, wordt geadviseerd om voor een vloerpeil te kiezen die ten minste 30 centimeter boven de nabijgelegen weg ligt.

De gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich circa een meter beneden maaiveld.

Huishoudelijk afvalwater
Het beleid is erop gericht dat huishoudelijk afvalwater dient te worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Er is een rioolstelsel in de vorm van drukriool aanwezig waarop de afvoer van huishoudelijk afvalwater is aangesloten.

Bedrijfsafvalwater
Het is niet toegestaan bedrijfsafvalwater af te voeren via de gemeentelijke riolering.

Agrarische bedrijven vallen onder het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). Vrij vertaald zegt het LOTV dat het rechtstreeks afstromen van verontreinigd water van het verharde erf naar het oppervlaktewater niet voor mag komen. Hiervoor bestaat een meldingsplicht. Het is aan de verzoeker om voor meer aanvullende informatie over het LOTV contact op te nemen met het waterschap.

Hemelwater
Het beleid van de gemeente Emmen en het waterschap is erop gericht het hemelwater af te koppelen van de riolering en te lozen op oppervlaktewater of zo mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Infiltreren in de bodem is in deze omgeving mogelijk. Ten zuiden van het bedrijf is een sloot aanwezig. Deze sloot biedt op piekmomenten bergingscapaciteit voor hemelwater.

3.5.3 Wateradvies waterschap

De gemeente Emmen heeft het waterschap op 7 september 2010 ingelicht over de planvorming. Door middel van het invullen van de digtale watertoets is gebleken dat in principe kan worden voldaan aan de eisen en wensen van het waterschap. Er wordt rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de waterhuishouding.
Het concept-ontwerpbestemmingsplan is eveneens in kader van het overleg aan het waterschap voorgelegd. De uitkomsten van het overleg zijn meegenomen in de Nota van Beantwoording (zie bijlage 1) en waar nodig in de toelichting verwerkt.