direct naar inhoud van 3.5 Waterparagraaf
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

3.5 Waterparagraaf

In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van het plangebied is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden (bodemopbouw, grondgebruik, maaiveldhoogte, grondwatersituatie, rioolstelsel etc.) en of speciale regelingen voor het plangebied gelden. De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan en beschrijft de uitwerking hiervan op het watersysteem en geeft aan welke eisen het watersysteem aan het plan oplegt. De waterparagraaf is de plek waar, naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan of besluit, het wateradvies en de gemaakte afwegingen expliciet en toetsbaar een plaats krijgen.

3.5.1 Ligging plangebied

Het bouwperceel valt binnen het gebied van het waterschap Hunze en Aa's. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Emmen en het waterschap. Uitgangspunt is dat bij een bouwplan moet worden voorkomen dat er grond- of oppervlaktewateroverlast ontstaat en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed.

3.5.2 Waterhuishouding

Het verharde oppervlak neemt door de realisatie van het plan toe. In de watertoets wordt uitgegaan van een toename van het verharde oppervlak van ca. 4000 m2. Er zijn geen situaties van wateroverlast bekend in het plangebied of de directe omgeving.

Het perceel ligt in Grondwatertrap III. De gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich tussen de 25 en 40 cm beneden maaiveld.

3.5.3 Afvoer van water

Huishoudelijk afvalwater
Het beleid is erop gericht dat huishoudelijk afvalwater dient te worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Er is een gescheiden rioolstelsel aanwezig waarop de afvoer van huishoudelijk afvalwater is aangesloten.

Bedrijfsafvalwater
Het is niet toegestaan bedrijfsafvalwater af te voeren via de gemeentelijke riolering.

Hemelwater
Het beleid van de gemeente Emmen en het waterschap is erop gericht het hemelwater af te koppelen van de riolering en te lozen op oppervlaktewater of zo mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Infiltreren in de bodem is in deze omgeving niet mogelijk. Ten oosten van het bedrijf is een sloot op eigen terrein aangelegd. Deze sloot biedt volgends de aanvrager voldoende bergingscapaciteit in verhouding tot het bouwplan en het totale bedrijfserf.

3.5.4 Kwaliteit oppervlaktewater

Vermeden dient te worden dat hemelwater in aanraking komt met materialen die milieu belastende stoffen uitlogen. Om verontreiniging te voorkomen dient derhalve bij de bouw geen gebruik te worden gemaakt van uitlogende materialen.

3.5.5 Richtlijnen nadere inrichting

Na realisatie van het plan is het de bedoeling het hemelwater van gebouwen en erfverharding wordt geloosd op het open water. De aangebrachte sloot dient als waterbuffer (piekopvang) voordat geloosd wordt op het watersysteem van het Waterschap Hunze en Aa's.

De aanleghoogte van het bouwplan bedraagt minimaal 30 cm boven wegpeil te bedragen.

3.5.6 Wateradvies waterschap

De gemeente Emmen heeft het waterschap op 17 juni 2010 ingelicht over de planvorming. Door middel van het invullen van de digtale watertoets is gebleken dat in principe kan worden voldaan aan de eisen en wensen van het waterschap. Er wordt rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de waterhuishouding.
Het concept-ontwerpbestemmingsplan is eveneens in kader van het overleg aan het waterschap voorgelegd. De uitkomsten van het overleg zijn meegenomen in de Nota van Beantwoording (zie bijlage 5) en waar nodig in de toelichting verwerkt.