direct naar inhoud van 3.2 Ecologie
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

3.2 Ecologie

3.2.1 Algemeen

Sinds april 2002 regelt de Flora- en faunawet (Ffw) de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. Met de inwerkingtreding van de Ffw is een belangrijk deel van de doorwerking van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geregeld. Samen met de Natuurbeschermingswet heeft de Ffw tot doel de Nederlandse natuur te beschermen. De Ffw heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. Met het in werking treden van de Ffw heeft de natuurtoets een sterker accent in de totale beoordeling van milieuaspecten in bestemmingsplannen gekregen. Het gaat hierbij voornamelijk om de gevolgen voor de flora en fauna van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Echter, op de gewenste bouwlocatie is een aantal jaren geleden geel zand gestort dat is vrijgekomen bij de aanleg van de Runde. Het terrein is sindsdien in gebruik als onverhard bedrijfserf. Er worden geen bomen gekapt of struiken verwijderd voor realisatie van het bouwplan. Nader onderzoek naar Flora en Fauna is om deze reden niet zinvol.