direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Structuurvisie gemeemte Emmen 2020, veelzijdigheid troef

De structuurvisie Emmen 2020, Veelzijdigheid Troef, is 24 september 2009 vastgesteld. Het document is opgesteld als ruimtelijke vertaling van de ambities gesteld in de Strategienota Emmen 2020, vastgesteld Raad, september 2001. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen weer. Tevens dient de structuurvisie om bedrijven, instellingen en andere overheden uit te nodigen tot en te stimuleren om passende, gewenste activiteiten en investeringen te doen die aansluiten op de weergegeven ambities en ruimtelijke mogelijkheden. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke structuur van 2020 geschetst aan de hand van een aantal thema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid. Voor ieder thema is een hoofdkoers bepaald deze zijn als volgt:

Landschap:
Versterken van het landschap door in te zetten op bebossing van de Hondsrug, het vrijwaren van de steilrand, het koesteren van de openheid, de herkenbaarheid van de kanalenstructuur te vergroten, de beekdalen te herstellen en het gebruik van de essen te vergroten.

Duurzaamheid:
Het benoemen van het uitgebreide kanalenstelsel en de beekdalen voor de berging van water. Specifiek betreft het hier de Buma Marchienawijk/ Sleenerstroom en het Schoonebeekerdiep. Het herstel van de beekdalen combineert de verbetering van de waterkwaliteit met noodberging, alsmede versterking van het landschap. Een tweetal gebieden is benoemd als mogelijk zoekgebied. De term 'mogelijk zoekgebied' betekent dat deze relatief onbebouwde gebieden een mogelijke toekomstige geschiktheid kennen voor de berging van water. Deze geschiktheid dient behouden te blijven, maar is alleen nodig indien scenario's met een verdergaande klimaatverandering hiertoe aanleiding geven.

Verkeer:
Voor de externe bereikbaarheid wordt ingezet op verdubbeling van de N34 (Emmen-Zuid tot Emmen-centrum) en de N862 en optimalisering van het spoor naar Zwolle en Twente.
Interne bereikbaarheid: opwaarderen van de Rondweg door de stroomfunctie te verbeteren en onderzoek doen naar de verbeteropties van de Hondsrugweg.

Werken:
Naast de geplande uitbreidingen tot 2015 zijn geen nieuwe uitbreiding van bedrijventerreinen. Voor woonwerkcombinaties is behalve op de Meerdijk op termijn ruimte langs de as naar Nieuw Amsterdam, op Pollux IV en in Emmer-Compascuum (mits passend binnen de milieucontouren). Voor kantoren en zorg ('cure') wordt aangesloten op bestaande plannen en locaties. Ingezet wordt op een verknoping van nieuwe en aanwezige leisurevoorzieningen. Voor wat betreft glastuinbouw vindt inzet plaats op herstructurering van oudere delen. Omstreeks 2012 wordt de ruimtevraag naar glastuinbouw opnieuw in beeld gebracht. Daarbij past ook bezinning op mogelijk andere functies in het Rundedal. Tenslotte de koers voor de landbouw: schaalvergroting in landbouwgebieden (zone 1 en 2 uit het POP) mogelijk maken in aansluiting op het landschap. Daar waar de landbouw in de knel komt wordt ingezet op altenatieven.

Wonen:
Vanuit de structuurvisie vindt aansluiting plaats op het bestaande bouwprogramma (zie ook woonplan). Voor fase 2 en 3 van de Delftlanden vindt een verbijzondering plaats en wordt gericht op meer landelijke en dorpse woonmilies. Naast een kwaliteitsimpuls van de bestaande woningen wordt ingezet op op wervende woonmilieus, te weten: water/lintwonen tussen Barger- en Emmer Compascuum, boswonen op de Hondsrug en erfwonen in het zuidelijk deel van de gemeente.

Voorzieningen:
Inzet op versterking van de centrumfunctie van Emmen en behoud bestaande ruimtelijke structuur niet-commerciële voorzieningen. Bij natuurlijke wijzigingsmomenten inzetten op versterking van de kwaliteit en efficiënte bundeling.

Veiligheid:
Emmen wenst een gemeente te zijn waarin een ieder veilig woont. Hier tegenover staat dat Emmen dé industriestad van het Noorden is en in de toekomst een gemeente wil blijven waarin economie, bedrijvigheid en werkgelegenheid hoog in het vaandel staan. Voor risicovolle activiteiten is ruimte op bedrijventerreinen Bargermeer, de Vierslagen en A37. Buiten de zoekgebieden op de industrieterreinen Bargermeer, A37 en De Vierslagen mag geen nieuwvestiging BEVI inrichtingen plaatsvinden. Met uitzondering van LPG-tankstations hiervoor wordt per locatie een beoordeling gemaakt in het kader van de daarvoor te voeren planologische procedure conform het BEVI. Buiten de industrieterreinen staat de ambitie Veilig Wonen voorop. Hier heeft wonen de prioriteit boven (risicovolle) bedrijvigheid. Nieuwe ontwikkelingen in de vorm van (beperkt) kwetsbare objecten worden nadrukkelijk getoetst aan het aspect fysieke veiligheid. De vestiging van niet BEVI-inrichtingen (beperkt kwetsbare inrichtingen) vindt in principe buiten locatie 1 en 2 en buiten de PR=10-6 contouren plaats (uitzonderingen kunnen worden gevormd door branchegerelateerde inrichtingen),zie figuur 2.2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010031-0701_0002.jpg"
Figuur 2.2: Zoekgebied BEVI-inrichtingen

rode contou r= Zoekgebied te vestigen BEVI- inrichtingen. De PR=10-6 contour dient binnen eigen inrichtings-grens te blijven en dient binnen de PR=10-6 contour van het zoekgebied te blijven. Indien PR=10-6 contour niet binnen de eigen inrichtingsgrens te houden is mag hier op de locaties 1 en 2 (op industrieterrein Bargermeer) onder voorwaarden van worden afgeweken, mits rekening gehouden wordt met de beperking die dit oplevert voor de gevstigde niet-BEVI inrichtingen.

2.4.2 Ruimtelijke waardenkaart

De ruimtelijke waardenkaart belicht de cultuurhistorische en de landschappelijke waarden van het grondgebied van de Gemeente Emmen. De kaart is opgesteld ten behoeve van het buitengebied, hierdoor ligt het accent op de waarden in buitengebied, maar komen de in het onderliggenden waarden in de kernen ook aanbod. De ruimtelijke waardenkaart biedt een beleidskader voor landschap en cultuurhistorie en vormt met de beleidsnota “Ruimtelijke Waardenkaart Emmen” de basis of 'onderlegger' voor het ruimtelijk beleid en beheer van de Gemeente Emmen. Andere waarden zoals de aardkundige, archeologische, ecologische en hydrologische waarden evenals monumenten worden in dit document beschreven waar zij samenhang vertonen met het cultuurhistorisch gevormde landschap.
De ruimtelijke waardenkaart is een interne beleidskader, welke richting geeft aan de inrichting van een gebied. De ruimtelijke waardenkaart hangt samen met regelingen op de gebieden als flora- en faunabescherming, archeologie, monumenten. Vastgestelde waarden binnen deze gebieden vinden hun juridische bescherming binnen de specifieke wettelijke kaders. In de RWK zijn de waarden op deze gebieden dan ook niet “opnieuw” vastgesteld maar in woord en beeld met elkaar in verband gebracht.

Het huidige landschap van Landgoed Scholtenszathe en omgeving is ontstaan door systematische afgraving van het hoogveen in het voormalige Boertangerveen. Het merendeel van het hoogveen is hier betrekkelijk laat afgegraven: vanaf eind vorige eeuw. Een aanzienlijk deel van het gebied ten westen van het Scholtenskanaal was nog hoogveen in 1975, de meeste andere gedeelten zijn tussen 1955 en 1975 vergraven.

Voor de vervening werden waterwegen (hoofddiepen) aangelegd ten behoeve van ontwatering en afvoer van turf. Loodrecht op de hoofddiepen zijn circa 150-200 meter uit elkaar gelegen, evenwijdige zijkanalen (wijken) gegraven.Het opgegraven zand werd aan één zijde langs de wijk in depot gelegd. Tussen en evenwijdig aan twee wijken werd vervolgens een zwetsloot gegraven.

Aan de kanalen ontstond lintbebouwing, zoals Klazienaveen-Noord.

2.4.3 Ontwikkelingsperspectief Landgoed Scholtenszathe - Dynamiek in Ontwikkeling

Het Landgoed Scholtenszathe zet momenteel in op meerdere ontwikkelingen met ruimtelijke gevolgen. Deze zijn niet allemaal passend binnen de oorspronkelijke uitgangspunten van het bestemmingsplan “Landgoed Scholtenszathe” (1998). Eén van de redenen van het Landgoed voor de koerswijziging zijn de veranderde economische omstandigheden. Om alle verzoeken integraal te kunnen beoordelen is door de gemeente verzocht om een integrale ontwikkelingsvisie.

Het “Ontwikkelingsperspectief Landgoed Scholtenszathe – Dynamiek in Ontwikkeling´ geeft een beschrijving van de wensen en ambities van de eigenaar voor het landgoed. Het document is een leidraad voor de toekomstige inrichting en beheer van het landgoed, voor zowel de eigenaar als voor externe partijen.

Het ontwikkelingsperspectief zet onder andere in op een verbreding en verdieping van de landbouwfunctie binnen het landgoed. Een onderdeel hiervan vormt de ambitie om uit te groeien tot het best producerende agrarische bedrijf van Drenthe, onder andere door een grootschalig en modern akkerbouwbedrijf in eigen beheer van het landgoed. Het akkerbouwbedrijf is financieel gezond en daarmee een belangrijke inkomstenbron. Voor verdere ontwikkeling van het akkerbouwbedrijf is de bouw van een nieuwe werkplaats en kantoor noodzakelijk. De locatie voor de werkplaats is aansluitend bij de bestaande bedrijfsgebouwen langs het Scholtenskanaal aan de Oostzijde.

In de B&W vergadering van 23 maart 2010 heeft B&W kennis genomen van het concept “Ontwikkelingsperspectief Landgoed Scholtenszathe – Dynamiek in Ontwikkeling”. Namens B&W heeft het Landgoed een schriftelijke reactie op het concept ontvangen. Tegen de lanbouwkundige doelen uit de concept-ontwikkelingsvisie bestaan vanuit de gemeente geen bezwaren. Een definitieve versie van het Ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld.