direct naar inhoud van 3.5 Watertoets
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

3.5 Watertoets

3.5.1 Inleiding

In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van het plangebied is ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden (bodemopbouw, grondgebruik, maaiveldhoogte, grondwatersituatie, rioolstelsel etc.) en of speciale regelingen voor het plangebied gelden. De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan en beschrijft de uitwerking hiervan op het watersysteem en geeft aan welke eisen het watersysteem aan het plan oplegt. De waterparagraaf is de plek waar, naast een beschrijving van de waterhuishoudkundige consequenties van het plan of besluit, het wateradvies en de gemaakte afwegingen expliciet en toetsbaar een plaats krijgen.

3.5.2 Ligging plangebied

Het bouwperceel valt binnen het gebied van het waterschap Velt en Vecht. Uitgangspunt van het waterschap is dat bij een bouwplan voorkomen wordt dat er grond- of oppervlaktewateroverlast ontstaat en dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed.

3.5.3 Waterhuishouding

Het verharde oppervlak neemt door de realisatie van het plan met ca. 650 m2 toe. Er zijn geen situaties van wateroverlast bekend in het plangebied of de directe omgeving.

3.5.4 Afvoer van water

Huishoudelijk afvalwater
Het beleid is erop gericht dat huishoudelijk afvalwater dient te worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Er is een gescheiden rioolstelsel aanwezig waarop de afvoer van huishoudelijk afvalwater is aangesloten.

Bedrijfsafvalwater
Het is niet toegestaan bedrijfsafvalwater af te voeren via de gemeentelijke riolering. Er komt een afstortput bij de nieuwe hal waar de mest regelmatig in geschoven wordt. Na verloop van tijd wordt de put geleegd en de inhoud afgevoerd.

Vaste mest wordt opgeslagen in vloeistofdichte bak die is gemaakt van beton en folie. Er kan geen mestwater afstromen richten open water.

Hemelwater
Het beleid van de gemeente Emmen en het waterschap is erop gericht het hemelwater af te koppelen van de riolering en te lozen op oppervlaktewater of zo mogelijk te laten infiltreren in de bodem. In deze loost hemelwater op een sloot op eigen erf. Deze loost na ongeveer een kilometer in de Tweede Boerwijk.

3.5.5 Kwaliteit oppervlaktewater

Vermeden dient te worden dat hemelwater in aanraking komt met materialen die milieu belastende stoffen uitlogen. Om verontreiniging te voorkomen dient derhalve bij de bouw geen gebruik te worden gemaakt van uitlogende materialen. Het erf dient veegschoon gehouden te worden om te voorkomen dat mest kan afstromen richting oppervlaktewater.

3.5.6 Standaard waterparagraaf

Op grond van artikel 12 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening moet in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Deze paragraaf is het resultaat van het contact tussen de initiatiefnemer en het waterschap.

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Daarmee zijn de waterhuishoudkundige aspecten voldoende belicht. De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd.

Uit de gegevens die de initiatiefnemer van het plan heeft verstrekt, blijkt dat er sprake is van een plan met een beperkte omvang. De invloed van het plan op de waterhuishouding is beperkt. Waterschap Velt en Vecht heeft geen bezwaar tegen dit plan. De standaard-waterparagraaf is opgenomen in de bijlage.