direct naar inhoud van Artikel 13 Waarde - Natuur en landschap
Plan: Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010001-0003

Artikel 13 Waarde - Natuur en landschap

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Natuur en landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de natuurwaarden en landschappelijke waarden.

Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

13.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken geldt de volgende bepaling:

 • op de tot natuur waardevol gebied bestemde gronden mogen geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd.

13.3 Afwijken van de bouwregels
13.3.1

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2 voor een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is gebleken dat het oprichten van het gebouw waarvoor een afwijking bij omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring van de natuurwaarden.

13.3.2

De omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan dat de aanvrager een rapport/advies heeft overlegd waarin de natuurwaarden van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

13.3.3

Alvorens de omgevingsvergunning te verlenen kan het bevoegd gezag het rapport/advies ter beoordeling voorleggen aan een deskundige. Bij een negatief advies van de deskundige wordt de omgevingsvergunning niet verleend.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Natuur zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • c. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige dijken of taluds;
 • d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • e. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen;
 • f. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • g. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het verwijderen van oevervegetaties.

13.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod in lid 13.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. in overeenstemming zijn met het inrichtings- en beheersplan Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld d.d. januari 2010.

13.4.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 13.4.2 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.