direct naar inhoud van 2.4 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

2.4 Provinciaal beleid

2.4.1 Provinciale omgevingsvisie

In 2010 heeft de Provincie Drenthe een nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie zijn de beleidsuitgangspunten geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe taakverdeling zoals deze is vastgelegd in de nieuwe Wet ruimtelijk ordening. De visie vervangt het Provinciaal Omgevingsplan (POP II). De missie van de visie is als volgt verwoord: 'Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten'. Daarbij streeft de provincie naar bruisende steden, met een onderscheidende identiteit.

Ten aanzien van de stad Emmen, zet de provincie in op de realisatie en versterking van (dag)recreatieve functies. Binnen dit kader past de ontwikkeling van het nieuwe belevenspark (dierenpark en theater) en de Verbinding.

2.4.2 Provinciale omgevingsverordening

In de provinciale omgevingsverordening is regelgeving opgenomen voor waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het tegengaan van de aanwezigheid van bodembedreigende stoffen en aantasting van de bodem (verbod op bepaalde inrichtingen en gedragingen) en een goede begrenzing van waterwingebieden. Ten behoeve van het belevenspark is de begrenzing van het waterwingebied gewijzigd.

2.4.3 Beheerplan wingebied Noordbargeresch 2007-2012

In het Beheerplan wingebied Noordbargeresch 2007-2012 wordt ingegaan op de wijze van bescherming van het waterwingebied en een visie verwoord op de inrichting en het beheer van dit gebied. Het waterwingebied is alleen bedoeld voor activiteiten die rechtstreeks verband houden met de waterwinning. Bodemverontreinigingen die de kwaliteit van het geproduceerde drinkwater negatief kunnen beïnvloeden, vormen de grootste bedreiging voor de grondwatervoorraden van de waterwinning. Maatregelen ter bescherming liggen enerzijds in de preventieve sfeer (het voorkomen van calamiteiten) en anderzijds in een adequate respons bij het bestrijden van calamiteiten en het beperken van de gevolgen.

In paragraaf 3.8 van deze toelichting wordt nader beschreven op welke manier in het voorliggend bestemmingsplan rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van het waterwingebied.

2.4.4 Cultuurhistorisch kompas

In het Cultuurhistorisch kompas staat het behoud en de versterking van de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie centraal. Hier wordt naar gestreefd door middel van generiek beleid (respecteren) en gebiedsspecifiek beleid (voorwaarden verbinden en eisen stellen).

Onderdeel van het generiek beleid is het borgen van de cultuurhistorische samenhang van de cultuurhistorische hoofdstructuur en deze benutten als inspiratiebron voor ontwikkelingen.

Bij de planvorming voor de dierentuin is rekening gehouden met de bestaande cultuurhistorische waarden in het plangebied en wordt gestreefd deze op een zo goed mogelijk wijze in te passen. Op dit punt wordt nader in gegaan in hoofdstuk 4 en 5.