direct naar inhoud van 3.5 Milieu
Plan: Emmen, Het Hoge Loo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009068-0701

3.5 Milieu

3.5.1 Vormvrije m.e.r.

In voorliggend bestemmingsplan Emmen, Het Hoge Loo komen geen activiteiten voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.. Vanwege de afwezigheid van die activiteit(en) hoeft geen vormvrije m.e.r. -beoordeling plaats te vinden.

3.5.2 Bedrijven en milieuzonering
3.5.2.1 Algemeen

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vergt de bedrijvigheid in het plangebied een goede afstemming met de andere, in de omgeving aanwezige functies. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is in het plangebied een inventarisatie geweest van de aanwezige bedrijven en nagedacht over de bedrijfsactiviteiten die toelaatbaar zijn in het plangebied. Op dit moment zijn de bedrijfsactiviteiten grotendeels in overeenstemming met het karakter van woonwijk. De meeste bedrijfsactiviteitenactiviteiten zijn woongerelateerd en vinden plaats in het noordwestelijke deel van het plangebied, langs de Noordbargerstraat. Dit geeft het voordeel dat de bedrijven direct op de belangrijke doorgaande weg zijn aangesloten zodat het bedrijfsgerelateerde verkeer geen hinder oplevert voor de rest van de wijk. Van de 16 bedrijven behoren er 15 tot de milieucategorie 1 of 2 volgens de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering. Vanuit milieuoogpunt kunnen deze bestemmingen in de wijk gehandhaafd blijven. Binnen het plangebied is één bedrijf aanwezig met een milieucategorie 3.1. Het gaat om een autospuiterij met autoplaatwerkbedrijf. Dit bedrijf zal binnenkort verplaatsen naar een locatie op een bedrijventerrein in Emmen. De huidige bedrijfsruimte komt hiermee vrij voor ander gebruik. Vanwege de op handen zijnde verplaatsing krijgt het perceel niet de bestemming bedrijf categorie 3 maar de bestemming Gemengd. Voorbeelden van activiteiten die zich in de vrijkomende bebouwing kan vestigen is detailhandel, maatschappelijke aktiviteiten en dienstverlening.
Voor het bepalen welke categorieën bedrijfsactiviteiten toelaatbaar zijn is in het kader van dit bestemmingsplan gebruik gemaakt van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" (maart 2009).

3.5.2.2 Bedrijventerrein

Het plangebied is gelegen naast het een drietal bedrijvencomplexen namelijk Eigenhaard en Emmtec - Industry & Businesspark welke samenkomen in het bedrijventerrein Bargermeer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009068-0701_0009.jpg"

Figuur 3.6: Omliggende bedrijventerreinen

De drie bedrijventerreinen verschillen wat betreft omvang, soort bedrijvigheid en invloed op de omgeving sterk van elkaar.

Businesspark Eigenhaard bestaat uit twee delen noord en zuid waarbij het noordelijk deel speciaal geschikt is voor kantoren en bedrijven in de sectoren dienstverlening en leisure en het zuidelijke deel ('Nijbrachtcenter') specifiek geschikt is voor grootschalige perifere detailhandel.De invloed van dit bedrijventerrein op het plangebied is nihil.
EMMTEC Industry and Businesspark is in principe bestemd voor bedrijven die actief zijn in de proces-industrie en die relatief veel grond nodig hebben. Op dit terrein staan Bevi bedrijven met een pr- contour op eigen terrein, het invloedsgebied van deze bedrijven reikt niet verder dan het bedrijventerrein.
Bargermeer is het grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland en bestaat uit Bargermeer-Noord en Bargermeer-Zuid. Hierin staan bedrijven van diverse milieucategorieën. Het bedrijventerrein is een geluidsgezoneerd bedrijventerrein en heeft wat de geluidsbealsting betreft invloed op het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009068-0701_0010.jpg"

Figuur 3.7: Geluidszone bedrijventerrein Bargermeer

3.5.3 Bodem
3.5.3.1 Algemeen

Op de bodemkaart (nr 17 oost Emmen) is het plangebied van het bestemmingsplan Emmen, Het Hoge Loo niet gekarteerd. Als de beschikbare gegevens direct ten noorden en ten zuiden van het Hoge Loo geextrapoleerd worden, dan ligt de westelijk helft van het plangebied in een noordzuid lopend gebied met kaarteeenheid cY23; Loopodzolgronden bestaande uit lemig fijn zand. De oostelijke helft ligt op een smalle strook met kaarteenheid cHd21; kamppodzolgronden. De gebieden hebben respectievelijk een grond waterstand VI en VII.
Loopodzolgronden kenmerken zich door het voorkomen van een duidelijke moderpodzol-B en ijzerhuidjes rondom de zandkorrels. De vorming van de B-horizont komt .a. tot uiting in het verloop van het ijzergehalte. De gronden komen aalleen voor op de oudste, veelal centrale delen van de essen. Ze zijn ontwikkeld in keizand, binnen 120 cm overgaand in keileem, of in oud dekzand al dan niet op keizand op keileem. De keileem komt meestal binnen 120 cm voor. De meeste loopodzolgroden hebben onder het 30 a 50 cm dikke opgebrachte dek een grijsbruine zogeheten archeologisch vuile laag, een aanwijzing dat de grond ter plaatse in prehistorische tijd in cultuur is geweest. Daarnaast komen vaak esgreppels voor uit de Middeleeuwen toegepast als grondverbetering.
Kampgronden bestaan geheel uit leemarm of uit zwak lemig fijn zand. De meeste zijn ontstaan uit haarpodzolgronden door ophoging met plaggenmest. De gronden lijken qua samenstelling veel op laarpodzolgronden. De kamppodzolgronden komen ook voor op esen en komen dan sterk overeen met loopodzolgronden. Ze behoren vaak tot de oudste cultuurgronden ter plaatse)

3.5.3.2 Historisch bodemonderzoek en grondgebruik

Gelet op de diversiteit aan bodemverontreiniging en de mogelijke functies van een perceel, is het niet mogelijk een complete lijst met locaties en beperkingen op te nemen bij dit bestemmingsplan. Bij locaties waarvan de bodemkwaliteitsgegevens niet meer actueel zijn (ouder dan vijf jaar) of niet bekend zijn, zal bij verdere nieuw- en/of verbouwplannen doormiddel van een verkennend bodemonderzoek de actuele bodemkwaliteit opnieuw moeten worden vastgesteld.
In het kader van het landsdekkend Beeld van de bodemkwaliteit zijn potentieel verdachte locaties in het plangebied in beeld gebracht. Dit zijn locaties waar op grond van de activiteit uit het verleden wordt vermoed dat mogelijk sprake is van bodemverontreiniging.
Bij de gemeente Emmen is in het plangebied 1 locatie(s) bekend waar een matige en/of sterke verontreiniging is geconstateerd. Ook zijn bij de gemeente Emmen 7 verdachte locatie(s) bekend waar in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Deze locaties zijn opgenomen in de tabel figuur 3.8. Locaties waarbij een lichte verontreinigingen zijn aangetroffen zijn in de tabel niet opgenomen. Deze lichte verontreinigingen hebben geen invloed op het gebruik van een perceel. Voor actuele informatie over bodemverontreiniging dient altijd contact te worden opgenomen met de afdeling Vergunningen van de gemeente Emmen.

Mate van verontreiniging   Adres  
Matig / Sterk verontreinigd   Noordbargerstraat 1-5  
Verdachte locaties   Bargermeerweg 8  
  Bargermeerweg 12  
  Bargermeerweg 109  
  Dordsestraat 4  
  Noordbargerstraat 11  
  Noordbargerstraat 12  
  Noordbargerstraat 30  
Ondergrondse brandstoftank   Noordbargerstraat 10  
  Noordbargerstraat 14  

Figuur 3.8: Locaties met een matige of sterke bodemverontreiniging voor zover bekend op het moment van opstellen van dit bestemmingsplan.

3.5.3.3 Algemeen beeld bodemkwaliteit plangebied

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie. Niet alleen kan dit betekenen dat op het perceel gebruiksbeperkingen liggen. Ook kan het zo zijn dat de bodemverontreiniging de bestemming van de locatie in de weg staat. Het nemen van saneringsmaatregelen of het verwijderen van de bodemverontreiniging kan deze belemmering weer opheffen.
Binnen de gemeente Emmen wordt op vele manieren grond hergebruikt en toegepast. Al het hergebruik en toepassen van grond dient te worden gemeld bij de gemeente Emmen. Bij de melding dient tevens een milieuhygiënische verklaring te worden overlegd om te bepalen wat de kwaliteit van de grond is. Soms is het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen zonder milieuhygiënische verklaring. De gemeente Emmen heeft hiervoor in februari 2007, op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet, een bodemheersplan en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Grond afkomstig van een locatie, welke als niet verdacht wordt beschouwd van bodemverontreiniging, kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden hergebruikt of toegepast. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen is maximaal 5 jaar na vaststelling geldig. Vanaf 1 juli 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit als nieuw beleidskader voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Omdat de gemeente Emmen de bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld blijft het mogelijk om grond her te gebruiken of toe te passen via de bodemkwaliteitskaart

3.5.3.4 Saneringsmaatregelen en kosten

Voor wat betreft de verdachte en verontreinigde locaties geld dat deze voordat hierop gebouwd mag worden de actuele verontreingingssituatie in beeld moet zijn gebracht door middel van een bodemonderzoek. Het bevoegd gezag Wet bodembescherming (dat is hier de gemeente Emmen) beoordeeld betreffende bodemonderzoeken. Indien blijkt dat sprake is van bodemverontreiniging dienen mogelijk saneringsmaatregelen te worden genomen. Indien saneringsmaatregelen dienen te worden genomen behoeven deze instemming van het bevoegd gezag Wet bodembescherming. De eventueel noodzakelijke saneringsmaatregelen zijn sterk afhankelijk van de verontreinigingssituatie en het beoogde gebruik (wonen, industrie, natuur etc.)

3.5.4 Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel van de Wet geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Binnen dergelijke zones zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan indien de geluidsbelasting op de buitengevel onder of hoogstens gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is toegestaan indien maatregelen om de geluidsbelasting op de buitengevels te beperken niet mogelijk zijn of onvoldoende helpen en indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

3.5.4.1 Geluidsbronnen in en nabij het plangebied

Voor het plangebied Emmen, Het Hoge Loo geldt dat het plangebied gelegen is binnen de van rechtswege aanwezige geluidszones van (zie ook bijlage 5 akoestisch onderzoek rapport 20100297) :

  • 1. de Hondsrugweg, de Ermerweg en de Dordsestraat;
  • 2. de spoorlijn Emmen- Zwolle;
  • 3. het industrieterrein Bargermeer.binnen in het plangebied geen geluidsbronnen aanwezig zijn. Langs de randen van het plangebied is daarentegen in de bestaande situatie sprake is van een hoge geluidbelasting t.g.v. wegverkeer Hondsrugweg en Ermerweg, industrielawaai afkomstig van het Bargermeer en spoorweglawaai van de spoorlijn Emmen- Zwolle .

Deze geluidsbronnen hebben effect op eventuele uitbreidingsplannen bij woningen of nieuwbouwplannen.

3.5.4.2 Wegverkeerslawaai

De geluidsbelasting van de Hondsrugweg, de Ermerweg en de Dordsestraat bedraagt op diverse woningen meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48dB. Tevens bedraagt de geluidsbelastingop de woningen langs de Noordbargerstaat meer dan 48dB. Op het moment dat een bouwaanvraag wordt ingediend zal moeten worden bekeken of deze binnen de 48 dB contour van de weg is gelegen. Indien dit het geval is zal de werkelijke geluidsbelasting op de woning moeten worden vastgelegd. Hiervoor kan dan een hogere waarde tot maximaal 63dB worden vastgelegd.

3.5.4.3 Spoorweglawaai

De spoorweg vormt de begrenzing van het plangebied aan de oostkant. De spoorlijn Emmen- Zwolle (traject 121) heeft een zone met een breedte van 100 meter vanuit de buitenste spoorstaaf. Omdat het bestemmingsplan gedeeltelijk binnen deze zone ligt is de geluidsbelasting bekeken. Voor het deel van het plangebied waar de geluidscontour van het spoorlawaai over de wijk is gelegen is een gebiedsaanduiding opgenomen.

In het kader van het landelijke saneringsproject railverkeerslawaai heeft in het plangebied het geluidsaneringsproject "gevelisolatie Raillawaai te Emmen" plaatsgevonden. Ten aanzien van de woningen die binnen de akoestische invloedssfeer van de spoorweg liggen is onderzocht of maatregelen nodig zijn om aan de wettelijke binnenwaarde te kunnen voldoen. Waar nodig zijn isolerende voorzieningen aangebracht. Het saneringsproject is in 2009 afgerond.

3.5.4.4 Industrielawaai

Het plan ligt binnen de invloedssfeer van het industrieterrein Bargermeer. In 1989 is een zone als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld rondom het industrieterrein. Voor de woningen die in de geluidzone van het Bargermeer liggen heeft de Minister van Vrom in 1999 de maximaal toelaatbare geluidsbelastingen (MTG) vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders zorgt door geluidbeheer van het industrieterrein dat deze MTG's niet overschreden worden. In het bestemmingsplan zijn hierdoor de uitbreidingsmogelijkheden van de woningen zodanig geformuleerd dat de MTG's worden gerespecteerd. Om die reden kent het gehele plangebied een gebiedsaanduiding geluidszone- industrie.

3.5.4.5 Gevolgen voor bestemmingsplan

Voor het deel van het plangebied waar de geluidscontour van de Hondsrugweg, de Ermerweg en de Dordsestraat over de wijk is gelegen is een gebiedsaanduiding opgenomen. De contour van de Noordbargerstaat is niet meegnomen daar deze voor de voorkanten van de woningen ligt niet voor de de voorgevel gebouwd mag worden.

Voor het deel van het plangebied waar de geluidscontour van het spoorlawaai over de wijk is gelegen is een gebiedsaanduiding opgenomen.

Als gevolg van het industrielawaai afkomstig van het Bargermeer zijn de uitbreidingsmogelijkheden van de woningen zodanig geformuleerd dat de MTG's worden gerespecteerd. Om die reden kent het gehele plangebied een gebiedsaanduiding geluidszone- industrie. Als gevolg van deze vastgestelde hoge geluidsbelasting in het plangebied is het voor de bewoners niet meer mogelijk om de woning bij recht uit te breiden met geluidsgevoelige ruimten zoals bijv. een keuken, slaapkamer ,erker. Uitbreiding van de woning kan uitsluitend nog middels een wijzigingsbevoegdheid, waarbij eerste gekeken moet worden of het nog mogelijk is om nog hogere waarden vast te stellen.Tot het verlenen van hogere waarden mag worden overgegaan als is gebleken dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, ondoeltreffend zijn. Stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijk of financiële afwegingen kunnen daarbij een rol spelen

3.5.5 Lucht

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet is enerzijds bedoelt om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Volgens de nieuwe regeling vormt luchtkwaliteit in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een ruimtelijk project als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
  • een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIMB) bij aan de luchtverontreiniging;
  • een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.
3.5.5.1 Algemeen beeld luchtkwaliteit plangebied

Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.