direct naar inhoud van 2.4 Conclusie
Plan: Emmen, De Ark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009060-0701

2.4 Conclusie

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient de gemeente rekening te houden met het rijksbeleid, het beleid van de provincie Drenthe, regionaal beleid en het opgestelde eigen beleid. De conclusie van de in dit bestemmingsplan Emmen, De Ark beschreven beleidsuitgangspunten is dat het rijksbeleid niet direct door werkt in het plangebied. Hierdoor is het bestemmingsplan in niet in strijd met het rijksbeleid. Het rijksbeleid werkt indirect door via andere wet en regelgeving zoals het intrekken de Woonwagenwet en het aandringen op normalisatie van de woonwagencentra.
Sinds het afschaffen van de Woonwagenwet is het aan de gemeenten om te bepalen hoe men omgaat met de wens van woonwagenbewoners om in een woonwagen te wonen, waarbij het uitgangspunt van het rijk normalisatie is. Dit kan worden neergelegd in een aparte paragraaf in het woonbeleid of in een apart beleidsplan.
De structuurvisie van de gemeente Emmen gaat niet specifiek in op het onderwerp woonwagencentra. Het woonbeleid schenkt daarentegen wel aandacht aan het wonen in en het ontwikkelen van de woonwagencentra binnen Emmen. De gemeente Emmen sluit met haar woonplan aan op de normalisatiegedachte van het rijk.
Sinds de vaststelling van het Woonplan Emmen 2020 in 2002 hanteert Emmen een zogeheten Woonvisiebeleid. Dit beleid is tot dusver gericht op "normalisatie". Dit betekent dat er niet langer specifiek beleid wordt ontwikkeld en dat woonwagens en standplaatsen in genormaliseerde toestand worden overgedragen aan bewoners en twee woningcorporaties. De overdracht wordt pas uitgevoerd nadat de woonwagenlocaties zijn geherstructureerd en beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn genormaliseerd. Een genormaliseerde situatie betekent bovendien dat net als in elke andere wijk of buurt 'normaal' wordt toegezien op naleving van regels en waar nodig wordt gehandhaafd.

In verband met de ligging van het woonwagencentrum op de es, in een gebied met cultuurhistorische waarde is sprake van provinciaal belang. Wat betreft dit bestemmingsplan zijn er geen strijdigheden met het provinciale beleid en is het bestemmingsplan passend is in het provinciale beleid.