direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Emmen, Brandweerkazerne Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009039-0003

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - brandweerkazerne aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. Openbare hulpdiensten, zoals een brandweerkazerne, politiebureau en ambulancepost

met bijbehorende:

 • b. sportvelden
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. toegangswegen en parkeervoorzieningen;
 • f. een antennemast.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen;

b. andere bouwwerken.

3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximaal 80% van het bouwvlak mag bebouwd worden;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 15 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken voor openbaar nut mogen maximaal 3 meter bedragen en maximaal 25 meter² vloeroppervlak beslaan;

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, mag maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, mag maximaal 10 meter bedragen;
 • c. De bouw van één antennemast met een bouwhoogte van maximaal 30 m is toegestaan, mits geen antennemast is opgericht binnen gronden met de bestemming groen.

3.3 Nadere eisen
 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:
 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • e. milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
 • 2. Voor toepassing van de nadere eisenregeling genoemd in 3.3 onder 1 dienende Algemene procedureregels vervat in artikel 9 te worden betrokken.

3.4 Ontheffing van de bouwregels
 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
 • a. artikel 3.2.2 sub b. en toestaan dat het bouwvlak maximaal 100% bebouwd mag worden;