direct naar inhoud van Artikel 38 Sport
Plan: Klazienaveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009032-0701

Artikel 38 Sport

38.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport, sportvelden en sportterreinen;
 • b. clubgebouwen, materialenruimte en kleedruimten;
 • c. tennisbanen, overdekte en onoverdekte;
 • d. squashbaan en in aard en omvang gelijk te stellen voorzieningen;
 • e. fietscrossterrein;
 • f. trainingszaal, fitnessruimte;
 • g. evenemententerrein;
 • h. overdekt zwembad ter plaatse van de aanduiding "zwembad";
 • i. sporthal of gymzaal ter plaatse van de aanduiding "sporthal";
 • j. bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";
 • k. een fysiotherapiepraktijk met saunafaciliteiten ter plaatse van de aanduiding "fysiopraktijk met saunafaciliteiten";

met bijbehorende:

 • l. andere bouwwerken;
 • m. horeca-1 (sportkantine) ten dienste van de bestemming;
 • n. speelgelegenheden;
 • o. toegangswegen in- en uitritten;
 • p. parkeervoorzieningen;
 • q. groenvoorzieningen;
 • r. geluidswerende voorzieningen;
 • s. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
38.2 Bouwregels
38.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "bebouwingspercentage terrein (%)" staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage aangegeven, indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bouwhoogte" mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte op is aangegeven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "plat dak" dient een gebouw plat te worden afgedekt;
38.2.2 Fietsenstallingen

Voor het bouwen van fietsenstallingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de totale of gezamenlijke oppervlakte van fietsenstallingen buiten het bouwvlak mag maximaal 100m² te bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een fietsenstalling mag maximaal 3 meter bedragen;
38.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. overkappingen mogen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
  • 2. de totale oppervlakte aan andere bouwwerken inclusief overkappingen mag per bouwperceel maximaal 100m2 bedragen tot een maximum van 5% van het bouwperceel;
  • 3. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
  • 4. de bouwhoogte van overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen, danwel de bestaande hoogte;
  • 5. de bouwhoogte van lichtmasten mag maximaal 6 meter bedragen, danwel de bestaande hoogte;
  • 6. een luifel aan het hoofdgebouw mag maximaal 1,5 meter uit steken;
38.3 Nadere eisen
38.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
38.4 Afwijken van de bouwregels
38.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 38.2.1 en 38.2.3 en toestaan dat maximaal 25m² grond buiten het bouwvlak bebouwd mag worden ten behoeve van een antennemast met installatieruimte, de maximale bouwhoogte van de mast mag 45 meter bedragen en de bouwhoogte van de installatieruimte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • b. artikel 38.2.2 onder a. en toestaan dat de totale of gezamenlijke oppervlakte van fietsenstallingen buiten het bouwvlak mag maximaal 150m² te bedragen;
 • c. artikel 38.2.1 onder a. en toestaan dat tribunes buiten het bouwvlak worden opgericht tot maximaal 100 meter² en 6 meter hoog;
 • d. artikel 38.2.3 onder b. en toestaan dat lichtmasten worden opgericht tot een bouwhoogte van maximaal 25 meter;
38.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 38.4.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

38.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de horeca-1 functie ten dienste van deze bestemming als een zelfstandige horeca – inrichting.